Boligbyggeri oven på Kvickly og helt ny bygning på 11 etager

Boligbyggeri oven på Kvickly og helt ny bygning på 11 etager

Projektet overskrider dog de eksisterende rammer væsentligt og der skal klippes mere end en enkelt hæl og hugges mange tæer, før det eventuelt kan blive en realitet

Økonomiudvalget blev i går, mandag den 12. juni, præsenteret for et helt nyt projekt.

Det handler om, at ejeren af ejendommen på Hvidovrevej 178-180 - Hvidovrevejs Butikstorv - har fremsendt et idéoplæg til, hvordan ejendommen kan udvikles. Der er en ambition om at opføre supplerende boliger oven på de eksisterende bygninger samt at opføre en helt ny butiks- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden - altså på hjørnet ad Hvidovrevej og Allingvej.

Kommunalbestyrelsen skal så på sit sidste møde inden sommerferien tage stilling til, om man vil indlede en proces med ændring af rammebestemmelser og retningslinjer i Kommuneplan 2016 samt beslutte, om et udkast til høringsmateriale, udarbejdet af forvaltningen, kan godkendes.

Planerne

Projektet rummer omkring 53 ekstra boliger, der placeres oven på Kvickly-bygningen og på den eksisterende bygning mod Hvidovrevej. Boligerne oven på Kvickly bliver i 2-3 etager, mens den eksisterende 4-etages bygning mod Hvidovrevej tilføjes boliger i 1-3 ekstra etager. Denne del af bebyggelsen vil således blive på op til 7 etager.

På den sydlige del af grunden vil man opføre en ny bebyggelse med butikker, boliger og parkering. Den nye bebyggelse vil rumme omkring 113 nye boliger og to nye butikker med et samlet butiksareal på cirka 1.665 m2.

Den nye bebyggelse ønskes opført i 3-11 etager samt to kælderetager til parkering. Desuden vil to af de nævnte etager over terræn blive brugt til parkering.

Bygningshøjden vil blive op til 34 meter.

Tagene på bygningerne skal "begrønnes" og anvendes til friarealer, hvor det er muligt.

De eksisterende butikker skal ændres, så de vender ud mod Hvidovrevej.

Høring

Der er imidlertid et godt stykke vej før projektet eventuelt kan realiseres.

Kommuneplanen fastlægger, at der punktvis skal ske en byomdannelse af de eksisterende byområder. Generelt vil byomdannelsen rette sig mod de stationsnære områder.

- I den nuværende Kommuneplan 2016 ligger ejendommen uden for de stationsnære områder, men dette vil kunne ændre sig når der forhåbentligt etableres metro til Hvidovre Hospital, står der i den sagsfremstilling som i går blev præsenteret for økonomiudvalget.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 125, der udlægger ejendommen til centerformål som butikker, banker, restauranter, klinikker, apotek, offentlige formål og boliger. Lokalplanen fastlægger blandt andet en maksimal bebyggelsesprocent på 75 for området under ét, en maksimal bygningshøjde på 16 m og et maksimalt etageantal på 4.

Så der skal klippes en hæl og hugges en tå før der kan findes mulighed for at bygge 34 meter i højden i 11 etager og med en bebyggelsesprocent på næsten 190.

Projektets realisering forudsætter derfor såvel en ny lokalplan som et tillæg til Kommuneplan 2016.

Administrationen foreslår, at en forudgående høring forløber over seks uger da den delvist sker i sommerperioden, samt at der, som led i høringen, udsendes et debatoplæg til ejendommenes ejere og naboer.

oas@hvidovreavis.dk

Den maksimale bebyggelsesprocent skal øges fra 80 til 190, etageantallet fra 4 til 11 og bygningshøjden fra 16 til 35 meter.

Den maksimale bebyggelsesprocent skal øges fra 80 til 190, etageantallet fra 4 til 11 og bygningshøjden fra 16 til 35 meter.

menu
menu