Der kommer flere elever på Hvidovres skoler

Der kommer flere elever på Hvidovres skoler

De næste to år forventes der omkring 200 flere elever - men frem mod 2030 forventes tallet øget med 500 elever. Og så skal der trylles med klasselokaler og skoledistrikter

Hvert år bliver der udarbejdet en ny skoleprognose for elevtallet i Hvidovre.

Skoleprognosen er baseret på data om befolkningen fra Danmarks Statistik, oplysninger om eksisterende og kommende besluttede byggerier i kommunen, aktuelle klasse- og elevtal samt historiske oplysninger om forældres valg af skole, herunder blandt andet antallet af elever på privatskoler. Skoleprognosen forsøger at forudsige forældrenes valg af skole, flyttemønstre og andre forhold af betydning. Det kan dog være svært at forudsige det præcise elevtal i de enkelte distrikter og prognosens træfsikkerhed kan derfor svinge lidt fra år til år.

Prognosen fra 2015 havde en træfsikkerhed på 99 procent i forhold til det faktiske antal 0. klasses elever i 2016/17. Ved en sammenligning af tallene fra prognosen i 2016 med det nuværende antal indskrevne børn i kommunen i skoleåret 2017/18, er der på nuværende tidspunkt en træfsikkerhed på 96 procent. Det svarer til, at prognosen har fejlvurderet 24 børn ud af 626 børn. Det nuværende antal indskrevne børn er et foreløbigt tal, som vil ændre sig frem til skolestart.

Distriktsændringer bliver nødvendige

Overordnet viser skoleprognosen et generelt stigende elevtal i Hvidovre.

Tilvæksten forventes at blive på 492 elever i perioden 2017-30.

I de næste fem år - frem til 2022 - forventes det, at folkeskolerne får en tilgang på 206 elever, hvilket svarer til en stigning på 3,7 procent. Perioden 2017-22 er en mere overskuelig horisont, hvor antallet af børn i langt højere grad kan forudsiges. Stigningen i elevtallet fordeler sig forskelligt fra skoledistrikt til skoledistrikt.

Det er forvaltningens vurdering, at det øgede elevtal på knap 500 elever frem mod 2030 kan rummes i kommunens skoler med den nuværende kapacitet og den planlagte udbygning af Holmegårdsskolen. Dette vil dog betyde, at der skal foretages væsentlige distriktsændringer for at udnytte kapaciteten bedst muligt.

I forhold til det stigende elevtal har forvaltningen undersøgt, hvor mange spor skolerne er indrettet til på nuværende tidspunkt. Det er også undersøgt hvor mange spor der kan blive behov for på kort og på længere sigt.

Nord

Holmegårdsskolen forventes at opleve en jævn stigning i det samlede elevtal på 94 elever i perioden 2017-30. Skolen er indrettet til to spor, men der er planlagt en udbygning af skolen, så den kan rumme tre spor fra 2021. Prognosen bekræfter behovet for denne udbygning, da der forventes tre spor i 2017/18, 2020/21 samt fra 2023 og frem. På Præstemoseskolen forventes der en tilgang på 187 elever i perioden 2017-30.

Prognosen viser, at skolen i perioden 2017 til 2022 skifter mellem to og tre spor. Fra skoleåret 2023/24 og frem er der ifølge prognosen elevtal i 0. klasserne til tre spor. Skolen er indrettet til to spor.

Ser man på Præstemoseskolen og Holmegårdsskolen enkeltvis, har de fra 2023/24 permanent elevgrundlag til seks spor, men tænkes de sammen, er der ifølge prognosen kun elevgrundlag til fem spor. Ændres der ikke ved distriktsgrænserne mellem de to skoler, vil der skulle findes en anden permanent løsning for Præstemoseskolen.

Syd

Langhøjskolen forventes der en tilgang på 123 flere elever i perioden 2017-30.

Prognosen viser, at der fra 2020/21 er et elevtal til fire spor. Skolen er indrettet til tre spor og kan ikke permanent rumme et ekstra spor.

Dansborgskolen forventes der et fald på to elever i perioden 2017-30, mens der på Engstrandskolen forventes en stigning på 47 elever i samme periode.

På begge skoler forudses det, at alle elever kan rummes i perioden 2017-30. I forhold til 0. klasserne forventes det, at Dansborg forbliver tresporet og Engstrandskolen forbliver tosporet hele perioden, som skolerne netop er indrettet til.

Ser man samlet på alle skolerne i Syd, er der en elevtalsstigning på 168 elever i perioden 2017-30. Der er behov for distriktsændringer eller udbygninger i Syd.

Midt

Risbjergskolen forventes at opleve en stigning i det samlede elevtal på 41 elever i perioden 2017 til 2022, hvorefter elevtallet falder, så der samlet set sker en nedgang på 78 elever over hele perioden.

Prognosen viser, at der i 2018/19 og 2020/21 er elevtal til fire spor. Selvom skolen er indrettet til tre spor, er det muligt for skolen at rumme de ekstra spor disse år. De øvrige år er der elever til tre spor. På Gungehusskolen forventes en tilgang på 191 elever i perioden 2017-30. Trods den store elevtalsstigning kan eleverne godt rummes inden for skolens rammer.

I 2017/18 og 2018/19 forventes der kun elever til to spor i 0. klasse. Skolen er indrettet til tre spor. Fra 2019/20 og frem er der elever til tre spor.

Samlet set er der kapacitetsmæssigt ikke umiddelbart behov for distriktsændringer eller udbygninger i Midt.

Vest

Avedøre Skole forventes der et fald på 157 elever i perioden 2017-30, mens der på Frydenhøjskolen forventes en stigning på 187 elever.

Samlet set giver det et fald på 70 elever i Vest.

Begge skoler er indrettet til tre spor og i prognosen forudses det, at skolerne forbliver tresporede på 0. klassetrin, samt at alle elever kanrummes i perioden 2017-30.

Samlet set er der kapacitetsmæssigt ikke umiddelbart behov for distriktsændringer eller udbygninger i Vest.

”Ro” på de næste to år

Skoleindskrivningen viser, at alle elever i 2017/18 - med undtagelse af Præstemoseskolen - umiddelbart kan rummes inden for skolernes nuværende rammer. På Holmegårdsskolen er der elever til tre spor, hvilket er et spor mere, end skolen er indrettet til. Holmegårdsskolen kan godt rumme en ekstra klasse i skoleåret 2017/18. På Præstemoseskolen er der med et elevtal på 56 elever til tre spor. Skolen er indrettet til to spor. Ved elevtal på 56 forventes det, at der ansøges om dispensation til to klasser.

I prognosen for skoleåret 2018/19 er det kun Risbjergskolen, der får flere spor i 0. klasse, end skolen er indrettet til. Risbjergskolen får således fire 0. klasser. Selvom skolen er indrettet til tre spor, er det muligt at rumme den ekstra klasse i 2018/19.

Alle nuværende og kommende elever kan altså de næste to skoleår rummes i kommunens folkeskoler.

Og med den planlagte udbygning på Holmegårdsskolen til tre spor, kan elevstigningen på denne skole også rummes fremadrettet. Fra 2020/21 og frem overstiger den forventede kapacitet for Langhøjskolen og Præstemoseskolen skolernes nuværende kapacitet. Hvis der ikke vedtages distriktsændringer gældende fra skoleåret 2020/21 og frem, vil det formentlig betyde et øget behov for at ændre de bygningsmæssige rammer.

oas@hvidovreavis.dk

.

.

Der bliver fyldt godt op i de kommende 0.klasser - men de næste par år er stigningen i antallet af nye elever ikke ”kritisk”.

Der bliver fyldt godt op i de kommende 0.klasser - men de næste par år er stigningen i antallet af nye elever ikke ”kritisk”.

menu
menu