En meget lille fejlprocent

En meget lille fejlprocent

Ankestyrelsens opgørelse over klagesager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats er positiv læsning

Ankestyrelsen har udgivet en oversigt over de afgørelser, som den har truffet i 1. halvår af 2017 på social- og beskæftigelsesområdet for Hvidovre Kommune og for landet som helhed.

Ankestatistikken illustrerer, hvorvidt Hvidovre Kommune forvalter loven i overensstemmelse med de regler, der gælder for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Af Ankestyrelsens opgørelse over klagesager fra jobcentret fremgår det, at Ankestyrelsen i første halvår af 2017 har behandlet 24 sager på jobcentrets område. Af disse er kun en enkelt sag blevet omgjort, hvilket svarer til en fejlprocent på fire.

Sagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over flere lovområder, som hører under forskellige afdelinger i jobcentret.

Ankestyrelsen har således både behandlet sager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats - efter loven om aktiv beskæftigelsespolitik - samt sager der handler om sygedagpenge og førtidspension.

Bedre end nationalt gennemsnit

Ankestyrelsens afgørelser fordeler sig som nævnt i forhold til jobcentrets forskellige sagsområder:

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik: Formålet med loven består i at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde funktionshæmmede medarbejdere i beskæftigelse.

Af statistikken fremgår det, at der har været behandlet fire sager med relation til jobcentrets beskæftigelsesindsats, hvoraf de tre sager er blevet stadfæstet. En sag er blevet afvist. Omgørelsesprocenten er således nul, hvorimod landsgennemsnittet er på 19 procent.

Loven om social pension og loven om førtidspension: Pension efter denne lov er førtidspension, invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg.

Af statistikken fremgår det, at der indenfor Pensionslovens område har været behandlet seks sager, hvoraf de fem er blevet stadfæstet. En sag er blevet omgjort. Omgørelsesprocenten er således 17 procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Sygedagpenge: Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption.

Af statistikken fremgår det, at der indenfor sygedagpengeområdet har været behandlet fjorten sager, hvoraf de elleve er blevet stadfæstet. Tre sager er blevet afvist. Omgørelsesprocenten er således nul, hvorimod landsgennemsnittet er på 15 procent.

Jobcentrets omgørelsesprocenter ligger således generelt under landsgennemsnittet, hvilket indikerer, at lovgivningen forvaltes i overensstemmelse med dens forskrifter. Statistikken viser således, at Jobcenter Hvidovre overordnet udøver en korrekt fortolkning af den lovgivning, som gælder for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Lov om aktiv socialpolitik: Formålet med loven består blandt andet i at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden vis kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Af statistikken fremgår det endvidere, at der inden for Ydelsescentrets område har været behandlet 20 sager, hvoraf de tretten er blevet stadfæstet. Af de resterende sager er tre blevet omgjort, to hjemsendt og to afvist. Omgørelsesprocenten er således 28 procent, hvorimod landsgennemsnittet er på 31 procent.

Ydelsesområdet har en omgørelsesprocents som er under landsgennemsnittet, hvorfor deres afgørelser ligeledes er mere korrekte end det nationale gennemsnit.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu