Fra tanke til handling

Fra tanke til handling

Bymidte-projektet er gået ind i en fase, hvor det handler om at få prioriteret hvilke dele af helhedsplanen, der skal realiseres - og hvordan det skal ske

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i februar at vedtage en helhedsplan for Hvidovre Bymidte.

I Hvidovre Avis kunne man den 7. marts således læse, at der var taget et vigtigt og stort politisk skridt på den lange vej fra tanke til handling for fremtidens bymidte.

Og nu - små to måneder senere efter at den overordnede plan kom på plads - kommer næste skridt på vejen mod at gøre visionen, om en levende og bæredygtig bymidte, til virkelighed,

Bymidte-projektet er gået ind i en fase, hvor det handler om at få prioriteret, hvilke dele af helhedsplanen, der skal realiseres - og hvordan det skal ske.

Økonomien

Det næste som kommunalbestyrelsen skal er, at den skal træffe en beslutning om, hvordan helhedsplanen skal prioriteres.

Økonomiudvalget tog hul på forarbejdet til denne beslutning, da udvalget i går, efter avisens deadline, havde sagen på sin dagsorden.

Med helhedsplanen for Hvidovre Bymidte endeligt vedtaget var opgaven for økonomiudvalget at kigge nærmere på, hvordan udviklingen af Bymidten kan ske efter helhedsplanens visioner - og også kigge nærmere på hvilke områder af planen, man ønsker at gå i gang med først.

Der er tidligere i projektet skitseret forskellige "drivere", som kan være med til at sætte udviklingen af Bymidten i gang. Og her kommer kulturen og foreningslivet ind i billedet.

Med en første etape, der har fokus på kultur- og foreningslivet vil der, som der står i sagsfremstillingen, på sigt kunne være en øget synergi mellem kultur, boliger og handel. En ny kultur- og foreningsby på Risbjerggrunden, nytænkning af Risbjerggård samt flytning af Teater Vestvolden fra den nuværende placering på Høvedstensvej vil være et trækplaster i området.

Da der i første etape primært er tale om udbygning med investeringstunge offentlige bygninger, er der i dialog med blandt andet bymidteudvalget set nærmere på, hvorledes andre delområder kan indarbejdes i første etape og derved bidrage positivt til økonomien.

Forskellige etaper

På Bymidteudvalgsmødet i marts blev der gennemgået forskellige etaper, herunder kulturdelen som driver.

Der var stort set enighed om at gå i gang med denne del først, dog var der også ønske om fokus på udviklingen af Hvidovrevej. Flere nævnte, at man gerne så delområde H1 og H2 (se illustration) indarbejdet tidligt.

Efter en god dialog om fordele og ulemper ved de forskellige delområder, blev det besluttet at anbefale kommunalbestyrelsen, at der startes med kulturdelen som første etape suppleret med delområde H1 og H2. Men der var også ønske om en vis fleksibilitet overfor at andre delområder - blandt andet langs Hvidovrevej - kan indarbejdes. Det vil sige en mere glidende overgang mellem etape 1. og 2. end den, som forvaltningen havde skitseret. Mulighederne for et børnekulturhus tænkes i første omgang sammen med udviklingen af Risbjerggård.

Der har i hele forløbet været en stor interesse for Risbjerggård. Diskussionen om bevaring af Risbjerggård har været et omdrejningspunkt, senest i forbindelse med den offentlige høring, hvor høringssvarene overordnet gik på, hvor meget der kan og skal bevares/restaureres samt hvilke nye sammenhænge bygningerne kan indgå i. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt forskellige scenarier for en nytænkning af bygningerne. Herudover bør der sættes gang i en proces, hvor kommunen og relevante brugere i samarbejde kan definere rammerne for en kommende moderne kultur-og foreningsby.

På mødet var der en god dialog om dette, men der blev ikke skrevet en samlet anbefaling. Helhedsplanen er udtryk for en vision for hele Risbjerggårdgrunden, hvor de gamle bygninger delvist kan indgå i en moderne udvikling af arealerne til et moderne kultur- og foreningssted.

Forvaltningen lægger op til, at scenarierne for Risbjerggård undersøges nærmere og fremlægges for Bymidteudvalget inden der træffes en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen senere på året, om det konkrete projekt.

Principper for ny lokalplan

Bymidten, som den er skitseret i helhedsplanen er beliggende på ejendomme, hvor det i dag ikke er muligt at bygge ny bebyggelse i det omfang, som er visionen i helhedsplanen. Der skal derfor udarbejdes et nyt plangrundlag.

Der bør i forbindelse med lokalplanen udarbejdes en mere konkret trafikanalyse som belyser trafikflow, parkeringsbehov og omdannelse af Hvidovrevej samt skyggediagrammer, som tager højde for helhedsplanens endelige funktioner og byggemuligheder.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan, som gælder for hele området i Bymidten. Hvis det i forbindelse med udarbejdelsen viser sig nyttigt at lave en opdeling i flere lokalplaner, eksempelvis for Risbjerggårdgrunden, laves der et forslag til lokalplan, som tilgodeser dette.

oas@hvidovreavis.dk

Bymidte-projektet er gået ind i en fase, hvor det handler om at få prioriteret, hvilke dele af helhedsplanen, der skal realiseres - og hvordan det skal ske.

Bymidte-projektet er gået ind i en fase, hvor det handler om at få prioriteret, hvilke dele af helhedsplanen, der skal realiseres - og hvordan det skal ske.

menu
menu