Hvidovre mangler faciliteter!

Hvidovre mangler faciliteter!

Manglende faciliteter, halkapacitet og fodboldbaner er et gennemgående tema i høringssvarene til Hvidovres kommende eliteidrætspolitik

Den 1. marts blev et forslag for Hvidovres kommende eliteidrætspolitik sendt i høring.

Hvidovres idrætsforeninger, ungdomsskoler, gymnasium samt skolebestyrelserne havde så otte uger til at forholde sig til de strategiske visioner for kommunens arbejde med eliteidræt frem mod 2020. Politikken indeholder en definition af eliteidræt i Hvidovre Kommune, samt overordnede målsætninger, visioner, indsatsområder og målepunkter i forhold til tre punkter: Udøvere, foreninger og samarbejde.

I forordet til den kommende idrætspolitik, står der, at Hvidovre Kommune har stolte idrætstraditioner:

- Sådan skal det også være i fremtiden, fordi eliteidræt skaber sammenhængskraft, stolthed og gode oplevelser. Når lokale klubber fra Hvidovre præger turneringstoppen; kæmper i pokalfinaler og hjemtager medaljer fra internationale stævner gør det os Hvidovreborgere stolte med følelsen af at være en del af noget stort.

- Samtidig er eliteudøverne nogle vigtige rollemodeller, som vores børn og unge kan spejle sig i, og som viser, at det er muligt at blive blandt de allerbedste idrætsudøvere ved at dyrke sin idræt her i Hvidovre.

Ni høringssvar

I onsdags skulle kultur- og fritidsudvalget så igen tage stilling til kommunens Eliteidrætspolitik 2017 - og denne gang også med de indkomne høringssvar.

Høringsperioden var 1. marts -1. maj 2017 og der kom ni høringssvar.

Administrationen havde som oplæg til mødet i udvalget udarbejdet et notat - en kommenteret oversigt - over høringssvarene med forslag til hvordan disse indarbejdes samt en begrundelse for hvorfor nogle udelades. Notatet gennemgår høringssvarene, samt giver en vurdering af mulighederne for at indarbejde forslagene i politikken. Følgende ni foreninger eller organisationer har indgivet høringssvar: Boldklubben Friheden, Hvidovre Badminton Club, Hvidovre Basketball Klub, Hvidovre IF - Hovedafdelingen, Hvidovre Ishockey Klub, Hvidovre Volleyball Klub, Idrætsrådet i Hvidovre, Rosenhøj Boldklub samt Ældre Sagen Hvidovre.

Kapacitet

Den helt gennemgående tema i høringssvarene er, at kommunen mangler halkapacitet og fodboldbaner, for at kunne tilbyde både elite og bredde nok træningstid.

Derudover påpeger flere, at der mangler en hal til afvikling af kampe og stævner på højt niveau. Tre høringssvar forholder sig til indholdet i politikken, udover faciliteterne. Overordnet kan man sige at bemærkningerne går på øget konkretisering, samt præciseringer og udvidelser af politikkens indhold.

Høringssvarene

Boldklubben Friheden: Foreningen mener at der er behov for flere faciliteter i form af haller og kunstgræsfodboldbaner. HBC: Foreningen påpeger, at elitedefinitionen er for snæver, samt at kommunen generelt mangler indendørsfaciliteter. Særligt en stor hal, hvor der kan afholdes stævner og turneringer vil styrke eliten. Hvidovre Basketball Klub: Foreningen påpeger behovet for en stor hal med tilskuerkapacitet. Hvidovre IF, Hovedafdeling: Foreningen påpeger behovet for at kunne tilbyde flere træningspas til de bedste udøvere. Det kræver flere indendørsfaciliteter og flere fodboldbaner. Hvidovre Ishockey Klub: Foreningen påpeger, at hvis ishockeyen i Hvidovre Kommune skal udvikle sig yderligere, så skal foreningen have mere tid i opvisningshallen. Foreningen foreslår at alt offentligt skøjteløb flyttes til træningshallen samt at der skæres lidt i den offentlige åbningstid, for at opnå mere tid på isen til klubbens spillere. Hvidovre Volleyball Klub: Foreningen efterlyser ambitioner i form af konkrete planer. Foreningen ønsker at kommunen udvider og koordinere puljerne til foreningerne i relation til eliteidræt. Derudover ønsker foreningen et øget samarbejde mellem foreningerne i kommunen. Derudover ønsker foreningen at kommunen udvider halkapaciteten markant. Foreningen har vedlagt forslag til etablering af to fleksible haller, der vil udvide mulighederne for træning og afvikling af kampe og turneringer i en række idrætter. Idrætsrådet i Hvidovre: Idrætsrådet har indgivet et detaljeret høringssvar, som indledes med en række generelle bemærkninger om det arbejde, som allerede er sat i gang. Samtidig foreslår Idrætsrådet, at der nedsættes en gruppe for gennemførelse og igangsætning af politikken med deltagelse af politikere, idrætsrådet, eliteforeninger og administrationen. Derudover har Idrætsrådet i alt 13 konkrete forslag til tilføjelser og præciseringer i politikken. Endelig understreger idrætsrådet behovet for at kommunen for større kapacitet på facilitetssiden, samt det eksplicitte behov for en hal med tilskuerkapacitet. Rosenhøj Boldklub: Foreningen påpeger, at der er behov for faciliteter af en høj standard, hvis politikken skal blive til noget. Ældre Sagen: Foreningen påpeger, at der er behov for øget halkapacitet for at tilgodese både eliten og bredden i kommunen.

Særskilt plan Administrationen pointerer i notatet, at mange bemærkninger til Eliteidrætspolitikken går på, at der mangler faciliteter:

- Faciliteter og udviklingen heraf, er berørt i Helhedsplanen på idrætsområdet. Helhedsplanen blev vedtaget i 2016 og flere af punkterne i planen er allerede realiseret eller på vej til at blive det. Det gælder f.eks. opgradering af Hvidovre Stadion - både atletikbanerne og fodboldbanen - samt etablering af nye omklædningsfaciliteter ved Avedøre Stadion.

Det har således ikke været intentionen at Eliteidrætspolitikken skal indeholde mål for facilitetsudvikling, da disse har en særskilt plan, som drøftes løbende politisk og med Hvidovre Idrætsråd.

oas@hvidovreavis.dk

Helt generelt er det opfattelsen, at Hvidovre mangler flere idrætsfaciliteter.

Helt generelt er det opfattelsen, at Hvidovre mangler flere idrætsfaciliteter.

menu
menu