Hvidovres ældre på trist top 3

Hvidovres ældre på trist top 3

Hvidovre Kommune har endnu ikke knækket kurven, hvad angår forebyggende indsatser for ældre - derfor oplever byens ældre mange forebyggelige indlæggelser

Hvidovre Kommune ligger på en ærgerlig top 3, når det drejer sig om at tage sig af kommunens ældre.

Ï hvert fald, hvis man måler det på, hvor mange forebyggelige indlæggelser byens ældre oplever.

For selv om forebyggelige indlæggelser umiddelbart lyder som et gode, så handler den slags indlæggelser nærmere om, at borgere indlægges, fordi en række problemstillinger som f.eks. lungebetændelse, dehydrering eller forstoppelse er opstået og udløser et behov for hopsitalsindlæggelse.

Den slags problemstillinger kan imidlertid undgås, hvis man som kommune registrerer og forebygger at problemstillingerne overhovedte opstår. Hvidovre Kommune ligger tredjeøverst i en landsopgørelse over antallet af forebyggelige indlæggelser.

Dårlig behandling af ældre?

Kan man sige, at den høje placering er et udtryk for, at Hvidovre Kommune tager sig dårligt af sine ældre?

- Hvidovre Kommune vurderer ikke, at antallet af forebyggelige indlæggelser i kommunen indikerer, at vi tager os dårligt af vores ældre, siger direktør for Børn- og Velfærd Susan Bjerregaard til Hvidovre Avis.

Hun uddyber dog, at det er en problemstilling, som Hvidovre Kommune med en række indsatser arbejder på at mindske.

- Hvidovre Kommune har forholdsmæssigt flere forebyggelige indlæggelser end andre kommuner. Der er igangsat en række indsatser i forhold til udfordringen, men det er endnu ikke lykkes at knække kurven, siger hun.

Blandt andet har Hvidovre Kommune etableret alternativer til indlæggelse i form af mulighed for mere akut og intensiv hjælp i hjemmet samt i form af døgnophold på kommunens midliertidige pladser. I ældreplejen arbejder kommunen desuden med en række konkrete indsatser, der er iværksat inden for de seneste to år.

- Frontpersonalet er blevet klædt på til at kunne opspore tidlige tegn på dehydrering, forstoppelse, demens, lungebetændelse, urinvejsinfektion samt forebyggelse af fald.For at sikre opmærksomhed på de borgere, som er dårligere end de plejer at være, har ældreplejen har taget nye redskaber i brug. Med farver synliggøres ændringer i borgerens almentilstand og dermed bliver det meget synligt, hvilke borgere kommunen skal have særlig fokus på, forklarer Susan Bjerregaard.

Derudover har Hvidovre Kommune implementeret Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom, hvor der er fokus på måling af vitale parametre som temperatur, puls, blodtryk, respirationsfrekvens og iltmætning af blodet.

- På den måde bliver vurderingen af og dialogen om borgeren professionaliseret, hvilket især er vigtig i samarbejdet med borgerens praktiserende læge, siger Susan Bjerregaard og tilføjer:

- Hvidovre Kommune arbejder hele tiden med udvikling af medarbejderes kompetencer, så vi har de rette kompetencer til at løse vores opgaver. Samtidig har vi fokus på specialisering i takt med at opgaverne bliver mere komplekse.

Årsag til de mange indlæggelser

I følge Susan Bjerregaard er der flere årsager til, at antallet af forebyggelige indlæggelser er højt i Hvidovre. Hun peger blandt andet på, at både de ældre og deres pårørende skal føles sig trygge ved de alternativer til indlæggelse, som tilbydes de ældre borgere.

- Der er flere årsager til, at Hvidovre Kommune har mange forebyggelige indlæggelser. Kommunen skal have godt kendskab til borgeren for at kunne opspore sygdom. Det er samtidig afgørende, at der er bredt kendskab til kommunale og regionale alternativer til indlæggelse, eksempelvis midlertidige kommunale pladser, hyppige besøg af hjemmesygeplejerske samt subakutte ambulante muligheder for udredning og behandling på hospital. Og endelig, er det naturligvis afgørende, at patienter og pårørende er trygge ved, at borgeren bliver behandlet uden at blive indlagt på et hospital, lyder det fra Susan Bjerregaard.

Fra kommunal side er der således nu igangsat en proces, hvor den tidlige indsats styrkes, men også hvor man drøfter indsatser og komptencer med andre sammenlignelige kommuner.

- Der er igangsat en proces med henblik på at styrke indsatsen yderligere på området. Som en del af processen vurderes kommunens kompetencer sammenlignet med andre kommuner, Hvidovre Kommune er i dialog med kommunerne i planområdet om samarbejdsmuligheder på akutområdet og i Hvidovre Kommune vurderer vi, om vi kan implementere yderligere konkrete indsatser i hjemme- og sygeplejen, slutter Susan Bjerregaard.

key

menu
menu