I aften vedtages næste års kommunale budget

I aften vedtages næste års kommunale budget

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP) har underskrevet og indgået aftale for 2018’s indtægter og udgifter

Da kommunalbestyrelsen midt i september måned havde førstebehandling af næste års budget blev den præsenteret for et forslag til et kommende budget - borgmesterens budget.

Og når der i aften, tirsdag den 10. oktober, er andenbehandling og vedtagelse af budgettet for 2018 bliver borgmesterens budget vedtaget. Der er ganske vist skruet og justeret lidt på det oprindelige forslag et par steder - men i det store og hele ligner det overordnet de tal, som blev præsenteret for fire uger siden.

Borgmesterens oplæg blev nemlig i sidste uge til en budgetaftale.

Den blev underskrevet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Serviceniveau fastholdes

- Med budgetaftalen fastholder parterne det eksisterende serviceniveau i Hvidovre Kommune, og vi er glade for, at vi undgår besparelser på kernevelfærden, lyder udmeldingen fra forligsparterne:

- Der ligger økonomiske udfordringer foran os i de kommende år, men vi er enige om at fastholde både normeringer i dagtilbuddene, det kendte vejledende timetal i folkeskolen og det eksisterende serviceniveau på ældreområdet. Desuden holder vi fast i de tidlige forebyggende indsatser på børne- og familieområdet.

Vi ønsker at fastholde og udvikle kvaliteten i Hvidovre Kommunes folkeskoler, og antallet af elever i skoleklasserne har været drøftet under budgetbehandlingerne. Vi er blevet enige om, at vi i 2018 vil undersøge, hvordan klassekvotienten i indskolingen kan blive mindre. Det kan eksempelvis være med to-lærer/pædagog-dækning ved klasser med mere end 24 elever.

Penge hentes i kassen

For at sikre et budget i balance indeholder budgettet en række besparelser:

Der skal i 2018 spares en mio. kr. på administrationen. I 2019 det dobbelte - nemlig to mio. kr.

Endvidere skal der “bredt” effektiviseres for yderligere 10 mio. kr. årligt, hvert år, de næste fire budgetår. I budgetaftalen er der også blevet plads til besparelser på jobcentrets drift, på rengøring og en besparelse på museumsområdet, ligesom der vil blive en forhøjelse af taksterne på Musikskolen og Vandrehjemmet Belægningen.

- Vi er tilfredse med, at vi endnu engang lander en bred aftale om et fornuftigt budget, lyder det fra forligsparterne:

- Indtægter og udgifter er grundlæggende i balance, men for at få budget-regnestykket til at gå op er vi blevet enige om, undtagelsesvist, at finansiere en del af budget 2018 fra kassebeholdningen (kassetræk: 9,7 mio. kr. red.).

- Parterne bag budgetaftalen ser med bekymring på, at Hvidovre Kommune igen i 2018 mister store tilskud på udligningsordningen: Vi er en vækstkommune, men de øgede skatteindtægter balancerer ikke tabet, og det giver os udfordringer nu og i årene frem.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu