Kortlægning, ejerskab og synergi

Kortlægning, ejerskab og synergi

Mobilitet er en væsentlig faktor for en velfungerende og bæredygtig forstad - påpeges det i flere anbefalinger fraa Forstædernes Tænketank

Nye familieformer kommer til, borgerne bliver ældre og en del bliver skilt. Dertil skaber klima og miljø nye udfordringer, og standarder for boliger og offentlige bygninger ændres og bliver strammere.

Alt i alt kalder det på en forandring af boligmassen, men i følge anbefaling nummer fire fra Forstædernes Tænketank skabes den bedste udvikling på baggrund af en grundig kortlægning.

- De eksisterende forstadsområder står mange steder overfor en omfattende opdatering. Klimatilpasning, forandring af institutionsstruktur, ny energiforsyning samt nedrivning af utidssvarende parcelhuse er blot nogle af de mange forandringsprocesser, som bør kortlægges og anvendes for at styrke en bæredygtig udvikling, lyder det i anbefaling 4.

Tænketanken foreslår således, at der især fokuseres på synergien, når der skal skabes nyt. Altså, hvis der skal klimatilpasses, så gør det i samme hug, som byrum omlægges. Ligeledes er det afgørende, at der er styr på demografien så man deraf kan udlede, hvilket behov der er.

Tilpas bystrukturen

Forstaden er opstået med at byboerne havde behov for lys og luft - og det er i nogle tilfælde også årsagen til, at beboere har brug for transport. Især transportafhængigheden betragter Forstædernes Tænketank, som et område, hvor der kan arbejdes hen mod mere bæredygtighed.

- Den moderne forstad er udbygget efter idealer om adskillelse af funktioner og lav tæthed for at forhindre konflikter og sikre lys, luft og nærhed til grønne områder. Bagsiden ved dette byideal er høj bilafhængighed og ofte også svage offentlige rum. Bearbejdning og fortætning af de eksisterende centerområder, videreudvikling af eksempelvis sportsområder og en bedre integrering af etageboligområder i den omkringliggende by er nogle af de tiltag, som vil styrke forstaden som helhed, lyder det i anbefaling 5.

Det kan f.eks. gøres ved at lokale institutioner får samlokalisering med andre nødvendige funktioner. Ydermere er det vigtigt at erkende, at fortætning ikke bare handler om mere by og bolig, men om, at der er tæthed til de servicefunktioner, som borgerne har brug for. Ligeledes kan nye funktioner i isolerede bydele skabe forbindelser og sammenhænge for den øvrige by.

Styrk bæredygtig mobilitet

Og netop fremkommelighed i det lokale, mener Tænketanken er en væsentlig faktor for en bæredygtig og velfungerende forstad.

- Mobilitet er afgørende for den moderne by. En bæredygtig by må derfor også være nem at bevæge sig i, men en større dele af transporten må nødvendigvis foregå med kollektiv trafik, på cykel eller i gang. Bedre omstigningsmuligheder, højere kvalitet i den kollektive trafik, roadpricing, styrkede trafikale knudepunkter og mere attraktive cykel- og gangruter er nogle af de nødvendige tiltag, lyder det i anbefaling 6.

Fasthold attraktivitet i forstaden

Det positive i de enkelte bydele skal styrkes og det negative skal håndteres. På den måde inddrages også borgerne i udviklingen af byen, fremgår det af den 7. anbefaling.

- Forstadens attraktivitet og bærende kvaliteter skal fastholdes og styrkes. Dette gøres gennem forståelse for det enkelte steds særlige kvaliteter, og det gøres ved at skabe ejerskab til de nødvendige forandringer som vi står overfor. Samtidig skal tendenser til negativ udvikling spottes og imødegås.

Læs med, når Hvidovre Avis i næste uge bringer de sidste tre anbefalinger om udviklingen af en bæredygtig forstad.

key

menu
menu