KVALITET I DAGTILBUD

KVALITET I DAGTILBUD

En mulig sammenlægning af Manegen og Humlebien, vil i mine øjne som forældre, forværre kvaliteten af den indsats der bliver ydet til vores børn og os som forældre.

“For Fremtiden” er Hvidovre Kommunes kvalitetsstrategi for 0-6 årige, udarbejdet i 2017.

Denne strategi beskriver detaljeret vigtigheden af kvaliteten af dagtilbud for børnene.

Det er i børnenes første leveår, at deres grundlæggende kompetencer dannes og udvikles. Børn der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet.

Særligt har dette betydning for de socialt udsatte børn.

Hvorfor jeg finder dette uforståeligt fra Hvidovre kommunes side af, at man overvejer en sammenlægning af disse to dagtilbud.

I indledningen i kvalitetsstrategien skrives der: “Vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet er mere omkostningseffektive end indsatser senere i livet. Dagtilbud af høj kvalitet har altså også et forebyggende sigte”.

Der står ydeligere i fokusområde 1: Ledelse.

“Vi ved fra forskningen, at ledelse er afgørende for at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. Ledelsen skal opsætte klare mål, standarder og forventninger, så personalet er i stand til at prioritere mellem vigtige og mindre vigtige indsatser. Det kræver, at ledelsen er tæt på den pædagogiske praksis”.

Jeg finder derfor ikke, at sparre en ledelsesstilling væk, værende en god strategi fra Hvidovre kommunes side af, for at højne kvaliteten i dagtilbuddene.

Yderligere viser erfaringer at en sammenlægning af to forskellige arbejdspladser, i dette tilfælde manegen og humlebien, under samme ledelse, har en klar tendens til at opnå dårligere resultater efter sammenlægningen end før.

Derved kan kvaliteten forværres, hvilket kan gå ud over børnenes læring, udvikling og trivsel, som derved kan blive en økonomisk byrde for Hvidovre kommune i fremtiden, som Hvidovre kommune jo helst vil undgå.

I Kvalitetsstrategien beskrives der at Kvalitetsforståelsen skal bygge ovenpå det, der virker i nuværende praksis og have baggrund i aktuel forskning og dermed aktuel viden om, hvad der virker, for at videreudvikle kvaliteten.

Dermed syntes jeg ikke at sammenlægning tager hensyn til kommunens egen målsætning.

Det passer ikke sammen med deres vision om at udvikle kvaliteten. Den mulige sammenlægningen ses derfor som ren besparelse, der ikke vil være med til at tiltrække flere børnefamilier.

Under fokusområde tre står der:

“Forældresamarbejde er vigtigt for kvaliteten. Vores vurdering er, at vi har behov for at styrke forældresamarbejdet. Dels er forældrene de væsentligste for børnenes trivsel, læring og udvikling, dels ved vi fra forskningen, at et godt forældresamarbejde understøtter barnets udvikling i dagtilbuddet”.

Derved mener jeg at Hvidovre kommune og Børne- og Undervisningsudvalget, stærkt bør lytte til os forældre i denne overvejelse om sammenlægning af Manegen og Humlebien.

Isabella Hartvig,

forælder til to børn i Humlebien

og medlem af forældrebestyrelsen

menu
menu