Massiv bekymring fra borgere omkring Landlystvej

Massiv bekymring fra borgere omkring Landlystvej

Boliger i op til 14 meters højde og manglende p-pladser er nogle af de ting, som beboerne i området er stærkt kritiske overfor

Parkeringskaos, faldende ejendomsværdi og ødelæggelse af et smørhul er blot nogle af de indsigelser, som beboerne i området omkring Landlystvej har rejst i forbindelse med kommunens planer om at give tilladelse til en lokalplansændring for grunden på Landlystvej 42.

I denne uge skal en lokalplansændring for området behandles i Bygge- og Planudvalget, og derfra skal sagen formentlig behandles endeligt i kommunalbestyrelsen den 27. februar.

I alt 70 boliger

Målet med lokalplansændringen er, at grundens status ændres fra erhvervsområde til beboelsesområde. Området deles i følge planerne op i to delområder, hvor der kan bygges henholdsvis etageboliger og tæt lav bebyggelse i form af rækkehuse. I alt 70 boliger lægges der op til, at der kan bygges i området. Etageboligerne kan, hvis lokalplanen godkendes, bygges i 3-4 etager og rækkehusene i 2 etager.

- Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse, lyder det i Hvidovre Kommunes fremstilling af sagen.

Men sådan ser en række af beboerne i området ikke helt planerne. Faktisk fylder de mange høringssvar fra de potentielt berørte borgere 138 sider. Af svarene fremgår det, at forståelsen for planerne ligger på et meget lille sted.

- Som borger og skatteyder i Hvidovre kommune begræder jeg dumhed, fejen problemer under bordet og manglende lydhørhed, da jeg ser, at kommunen vil ødelægge vores lille smørhul. Ja, det er hvad beboere har kaldt området i årevis, lyder det blandt andet fra Anne-Mette Jensen, der bor på Holmelundsvej.

Og hun er langt fra den eneste, der er bekymret for planerne i hendes boligområde. En anden beboer i området undrer sig over, at der tages hensyn til en bygherre frem for de borgere, der allerede bor i området.

- Hvorfor skal en bygherres ønske om at bygge i 4 etager efterleves, når de er de omkringliggende naboer, der skal leve med byggeriet?, skriver Torben Krogh, der ligeledes bor på Holmelundsvej.

Bebyggelsesprocent på 80

Endvidere undrer en beboer sig over, at bebyggelsesprocenten i Kommuneplan 2016 er steget til 80%.

- Vi har ved gennemgangen af Kommuneplaner, tillæg til kommuneplaner og lokalplaner for område 1E3 - Landlystvej Nord, ikke kunnet konstatere, at der skulle være foretaget en ændring i bebyggelsesprocenten på 65, som den er fastsat til i Lokalplan nr. 106. Vi finder det derfor helt uacceptabelt, at Hvidovre Kommune planlægger at ville godkende en bebyggelsesprocent på 80. Det er ydermere vores opfattelse, at en bebyggelsesprocent på 50%, som det er tilfældet for etageboligerne på Landlystvej (Samsonparken I og II) ville være passende for lokalområdet Landlystvej 42, da det ved et kommende boligbyggeri vil sikre en fornuftig fordeling til såvel etageareal som udendørs opholdsarealer herunder parkeringsarealer så parkering udelukkende sker på egen grund), vejudlæg og brandveje, lyder det fra beboerne på Holmelundsvej 8, der ikke har skrevet navn på deres indsigelse.

I en række af høringssvarene indgår endvidere stor bekymring for, at der muligvis ikke er taget tilstrækkelig højde for plads til parkering.

Borgermøde efter høring

I de i alt 138 siders høringssvar indgår imidlertid også et længere dokument, der er Hovedstadens Beredskabs vejledning om etablering af brandvej. Desuden indgår en række fotos, der skal illustrere, dels hvordan beboerne i området mener, at de vil blive belastet af indbliksgener, dels hvordan p-forholdene i området allerede nu er problematiske og derfor ikke vil blive bedret af, at der opføres flere boliger med, efter beboernes mening, utilstrækkelige p-forhold.

Nogle af bekymringspunkterne blev berørt på et borgermøde, der blev afholdt efter høringsfasen var afsluttet, men det har imidlertid ikke afholdt beboere i området fra fortsat at sende deres indsigelser af sted til kommunen.

- Et meget stort problem er, for mig at se, at den maximale byggehøjde hæves fra 8,5 til 14 meter, dette er en meget voldsom ændring. Det begrundes med bygherrens syn på rentabiliteten i projektet. Jeg forstår ikke, hvordan bygherrens økonomi kan være afgørende for bebyggelsens udformning? Kommunen kan vel takke nej til et dårligt projekt? Kan der findes en anden arkitekt, der evner at planlægge en bebyggelse, som er attraktiv for både nuværende og kommende Hvidovreborgere?, lyder det fra Birgitte Ovesen, der ligeledes bor på Holmelundsvej.

Fra Hvidovre Kommune har høringssvar og input fra borgermødet afstedkommet, at en byggelinje rykkes 0,8 meter mod vest.key

menu
menu