Mere madaffald skal genanvendes

Mere madaffald skal genanvendes

Halvdelen af vores madaffald skal genanvendes - det betyder, at vi skal sortere vores affald bedre, og at vi derfor får ny affaldsbeholder i oktober 2019

Madrester, frugt, grøntsager, kød, æggeskaller, kaffefiltre og køkkenrulle skal fra oktober 2019 sorteres i særlige affaldsbeholdere.

Det har et flertal i kommunens Teknik- og Miljøudvalg netop besluttet.

Beslutningen kommer nu, fordi både regeringen og Hvidovre Kommune har et mål om, at mindst halvdelen af husholdningernes affald skal genanvendes i 2020, og at mindst halvdelen af selve madaffaldet senest 2022 skal frassorteres til genanvendelse. Da kommunens nuværende aftale for indsamling af dagrenovation desuden udløber i sensommeren 2019 - skal der nu forhandles en ny kontrakt hjem, hvori målet om sortering af madaffald kan indgå. Kontrakten med indsamleren af dagrenovationen skal indgås i juni 2018.

- Dermed kan den vindende renovatør nå at anskaffe skraldebiler mv., så der er sikkerhed for, at der kan indsamles affald fra kontraktstart 1. oktober 2019, skriver Hvidovre Kommune i sagsfremstillingen, der var til politisk behandling.

Foreløbig 31 procent

Hvidovre Kommune er dog allerede i gang med at genanvende madaffald - så selv om borgere i kommunen på nuværende tidspunkt ikke kan sortere madaffald i deres husholdning, så er andelen på nuværende tidspunkt oppe på ca. en tredjedel.

- I 2016 genanvendte Hvidovre Kommune knap 31% af husholdningsaffaldet. Opnåelse af målet (altså de ca. 50%, red.) kræver øget sortering i de eksisterende affaldsordninger samt implementering af en ny ordning, hvor madaffaldet genanvendes, beskriver Hvidovre Kommune.

Med den kommende ordning for genanvendelse af madaffald flyttes en andel af affaldet fra forbrænding til bioforgasning, og Hvidovre Kommune forventer, at den kommende ordning kan bringe genbrugsprocenten for husholdningsaffaldet op på ca. 45 %.

Så meget affald

Hvidovres husstande producerer årligt i alt ca. 10.300 tons dagrenovation. Dagrenovationen forbrændes i den nuværende ordning på ARC. Ud af det 10.300 tons affald vurderes det, at 4.600 tons består af madaffald. Og med en ny ordning forventes det således, at en væsentlig del af de 4.600 tons kan sorteres til biogasning.

- Med den nye ordning forventes en årlig frasortering af ca. 3.000 tons madaffald til bioforgasning og dermed genanvendelse, skriver Hvidovre Kommune. Det svarer til, at der hvert år sorteres ca. 180 kg madaffald pr. havebolig og ca. 95 kg om året pr. etagebolig. Ydermere skønner Hvidovre Kommune, at muligheden for at sortere madaffald i en særlig beholder vil have en synergieffekt.

- Med øget fokus på sortering af stadigt flere forskellige affaldstyper forventes desuden en synergieffekt, så også sorteringen i de øvrige affaldsordninger øges. Her tænkes bl.a. på mere og bedre sortering i de eksisterende ordninger med sortering af papir, plast, glas, metal og pap, skriver Hvidovre Kommune.

Koster ikke noget

Den kommende mulighed for at sortere madaffald betyder, at der skal indkøbes nye beholdere. Dette indkøb kommer dog ikke til at koste borgerne noget, fordi de nye beholdere indkøbes for den nuværende opsparing på affaldskontoen. Ligeledes vil de tidligere beholdere til dagrenovation fremadrettet kunne bruges til haveaffald.

- Grundejere, der har indkøbt en 2-hjulet beholder til den nuværende ordning for dagrenovation, kan, efter implementering af den nye ordning, bruge deres gamle dagrenovationsbeholder til haveaffald, så beholderen stadig kan gøre gavn.

Beslutningen om at indføre sortering af madaffald blev truffet af et enigt udvalg med undtagelse af DF, der stemte imod med en bemærkning om, at beslutningen skulle “udsættes et til to år med henblik på at indsamle erfaringer fra andre kommuner”.

Sagen skal nu behandles i Øknonomiudvalget og senere endeligt af den samlede kommunalbestyrelse.red

menu
menu