Nu starter budgetarbejdet

Nu starter budgetarbejdet

Det forventes, at der også i år skal findes besparelser der udligner en budgetubalance. Det konkrete tal er dog endnu ikke udmeldt af Hvidovre Kommune

Kommunernes Landsforening og Regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018. Samlet set får kommunerne mulighed for et lille løft i økonomien til både service og anlæg.

Aftalen er dog indgået for kommunerne under ét, så selv om der er indgået aftale om, at den kommunale serviceramme på landsplan løftes med 300 millioner kroner, og at kommunerne samtidig får mulighed for at investere 17 milliarder kroner på nybyggeri og renovering af kommunale bygninger og anlæg, så er det på nuværende tidspunkt svært at sige noget om, hvordan det konkret får betydning for Hvidovre Kommunes økonomi.

Udligning spiller en rolle

Hvidovre Kommune har ikke på nuværende tidspunkt officielt udmeldt de konkrete tal for, hvordan det lokale budgetarbejde vil komme til at hænge sammen - eller i hvor høj grad der vil skulle arbejdes på at udligne en ubalance. Sikkert er det imidlertid, at en af faktorerne for budgetarbejdet: Udligningen - altså hvor meget - eller lidt - Hvidovre Kommune får af staten i bloktilskud, vil være en af de væsentlige faktorer for det kommende budgetarbejde.

Den forventede ubalance for 2018 og de kommende år er, som skrevet, endnu ikke offentliggjort af Hvidovre Kommune. Det sker formentlig, når Økonomiudvalget holder deres første møde efter sommerferien på mandag den 14. august. Således forløb det i hvert fald ved budgetarbejdet for 2017.

Ved sidste års budgetarbejde blev der i første omgang lagt op til, at der skulle findes et beløb på ca. 58 mio. kr. Det blev imidlertid barberet ned til 35 mio. kr., idet Økonomiudvalget på deres indledende møde besluttede, at man på grund af et ekstraordinært højt anlægsniveau kunne tage 23 af de manglende millioner fra kassen.

Processen er i gang

Selv om der endnu ikke er konkrete tal på en eventuel budgetubalance for det kommende budget, så er der et teknisk udgangspunkt i basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2017.

Heraf fremgår det, at der i marts, da budgetprocessen blev skrevet af Hvidovre Kommunes direktion, var en ubalance på 18,3 mio. kr. Hvorvidt ubalancen på 18,3 mio. kr. holder vil først være klart efter den 14. august.

Herefter starter det konkrete arbejde med politiske aftaler om budgettet inden det behandles første gang henholdsvis den 28. august og den 12. september. Inden da vil de enkelte fagudvalg imidlertid gennemgå den økonomiske status for det enkelte fagområde på fagudvalgsmøder i august.

Budgetmaterialet vil således blive sendt ud i august, hvorefter der vil være en formel høringsfase. Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget har f.eks. høringsret til fagudvalgene og her er fristen den 11. august, så høringsvaret kan indgå i f.eks. Social- og Sundhedsudvalgets behandling. De øvrige høringsberettigedes høringssvar skal ligge klar til Økonomiudvalgets behandling den 14. august

.key

penge

penge

menu
menu