Nye fortove, cykelstier og flere bump på vejene

Nye fortove, cykelstier og flere bump på vejene

Naverporten, Rebslagerporten og flere sideveje skal trafiksaneres for 8,6 millioner kroner

Naverporten skal ombygges med nye fortove og cykelstier og på de tilstødende sideveje etableres nye fortove og trapper med forbindelse til Hovedstien. Endvidere etableres fartdæmpning på vejene, herunder også på Rebslagerporten.

Det er den korte version af det arbejde, der skal udsføres i år, når først teknik- og miljøudvalget og siden kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsbevillingen til projektet.

Mere detaljeret omfatter projektet følgende:

På Naverporten etableres bredere fortove og egentlige cykelstier i begge vejsider i hele Naverportens forløb. Fortovsbredden bliver 1,8 meter og cykelstibredden 2,3 meter med kantstensopspring mellem fortov og cykelsti og mellem cykelsti og kørebane.

Ved alle sideveje undtaget Sadelmagerporten etableres overkørsler med ubrudt fortov og cykelsti på Naverporten forbi sidevejene. Kørebanebredden indsnævres til 3,5 meter, mens den 6 meter brede midterrabat bevares som i dag.

Nuværende venstresvingsbaner sløjfes, bortset fra ved Sadelmagerporten og Hjulmagerporten. De sløjfede venstresvingsarealer inddrages i stedet i midterrabatten. I midterrabatten etableres ekstra fodgængerpassager nær sideveje og busstoppesteder, mens nuværende fodgængerfelt ved Blytækkerporten fjernes. De eksisterende buslommer bevares. Der etableres fem pudebump på kørebanen i hver køreretning. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes og forlænges helt til krydset ved Byvej.

Ekstra vejbump

På Blytækkerporten etableres et ekstra bump i den sydligste del nærmest Naverporten. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 30 km/t fastholdes.

Hjulmagerporten lukkes ved skiltning for kørsel med motorkøretøjer i den sydligste ende, der derved overgår til separat sti med alene arbejdskørsel tilladt for motorkøretøjer.

På Bødkerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien. Der etableres trappe mellem det ny fortov og Hovedstien.

På Karetmagerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og med adgang til nuværende trappe til Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Karetmagerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler flyttes til tæt ved Naverporten.

På Trædrejerporten etableres fortov i bredde 1,3 meter både i den østlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og i den vestlige vejside mellem Naverporten og første indkørsel (til Avedøre Kirke m.fl.). Der etableres trappe mellem det nye fortov i østsiden og Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Trædrejerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler 30 km/t flyttes til tæt ved Naverporten.

På Rebslagerporten etableres to sæt pudebump på kørebanen. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes.oas

Annemette nye fotos

Annemette nye fotos

menu
menu