Ønsker fra Tårnfalkevej

Ønsker fra Tårnfalkevej

Erhvervsområdet ved Tårnfalkevej foreslås omdannet til byudvikling

Trafiksikkerhed, mulighed for indkøb og et ønske om en højere bebyggelsesprocent.

Det er tre ønsker, som beboer og ejer af grund i Tårnfalkevej-området fremhæver i deres høringssvar.

– Som nabo til Tårnfalkevej er vi yderst positive over, at der planlægges boliger og randbebyggelse i et ellers støjende erhvervsområde. Vi appellerer til at selve Tårnfalkevej skal indgå i Kommuneplanen, da vi forudser mange biler og gående, herunder børn der skal til at færdes i det nye boligområde. Vejens nuværende bredde og udformning inviterer til høj fart og impulsiv kørsel. Derfor opfordrer vi til, at man etablerer en løsning inspireret af Gammel Køgelandevej med for eksempel 1 spor i hver retning, midterhelle, siderabatter og anviste cykelstier, skriver Kamilla Würtz, der også peger på, at et nyt boligområde vil betyde nye behov.

– Der er ikke anvist mulighed for etablering af detail såsom indkøbsmulighed. Med en øget mængde boliger vil behovet for indkøbsmuligheder stige. Nærmeste indkøb er ved Avedøre Station eller Friheden Center, skriver Kamilla Würtz.

100% bebyggelse

Fra en repræsentant for en af ejerne af en grund i området, lyder det, at områdets placering betyder, at der skal arbejdes med støjsikring af boligerne.

– Det anbefales, at der i kommuneplanen for det nye blandede byområde, gives mulighed for afskærmning mod vejstøj med selve bygningsmassen, så der ikke bliver behov for supplerende, høje og skæmmende støjværn i selve bebyggelsen. En bebyggelsesprocent på maks. 70 og en bygningshøjde på maks. 4 etager vurderes ikke tilstrækkeligt for at sikre dette, skriver Norconsult arkitektur på vegne af H. Orloff ApS, Per Eugen Frederiksen & Mågevej 40-46 P/S.

Arkitektvirksomheden mener derfor, at bebyggelsesprocenten skal øges.

– Det anbefales, at bebyggelsesprocenten i kommuneplanen fastsættes til maks. 100 med et maks. etageantal på 6 etager + tag. Denne ramme vil give bedre muligheder for, at sammenhængen mellem støjværn, arkitektur, kommunens hensigter, byrummene og materialekvaliteterne i projektet, kan sikres, skriver Norconsult artitektur på vegne af H. Orloff ApS, Per Eugen Frederiksen & Mågevej 40-46 P/S.

I følge kommuneplanoplægget planlægges der ca. 100 rækkehuse i 1-2 etager med fælles gårdrum på erhvervsområdet ved Tårnfalkevej.

-key

menu
menu