Så er der dækket op til forhandlinger

Så er der dækket
op til forhandlinger

Da kommunalbestyrelsen i sidste uge havde førstebehandling af næste års budget blev medlemmerne præsenteret for et forslag til budget - borgmesterens budget

Tirsdag i sidste uge mødtes kommunalbestyrelsen til den lovpligtige førstebehandling af det næste års kommunale budget.

Der sker sjældent det helt store, når det kommende års budget bliver førstebehandlet. Mødet i sidste uge havde da traditionen tro også mest kararkter af en opkridtning af banen til de politiske forhandlinger, der nu følger frem til den andenbehandling og vedtagelse af budgettet for 2018, som finder sted den 10. oktober.

Mødet, der iøvrigt var præget af hele fem afbud, blev da også relativt hurtigt overstået.

Som tidligere omtalt her i avisen, var udgangspunktet for budgettet et finansieringsunderskud på 45,9 mio. kr.

Men årets spareøvelse bliver noget mindre, idet Hvidovre modtager 13 mio. kr. i særtilskud fra staten. Dette tilskud gives til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden.

Stigende udgiftspres

Førstebehandlingen i tirsdags fulgte helt den normale skabelon således at formanden for økonomiudvalget - det er borgmesteren - fremlagde økonomiudvalgets forarbejde til budget.

Helle Adelborgs fremlægning havde dog i år, lidt overraskende, i højere grad karakter af et decideret budgetforslag:

- De overordnede rammer for budgettet fastlægges i den årligt tilbagevendende økonomiaftale mellem regeringen og KL. Den blev for 2018 indgået den 1. juni.

Aftalen hviler på et ønske om omstilling i velfærdssamfundet inden for nogle stramme økonomiske rammer. Da ministeriets detaljerede rammeudmelding ramte Hvidovre Kommune den 30. juni, resulterede det i at vi i forhold til 2018 - lige som tilfældet var for 2017 - mister store tilskud fra de centrale udligningsordninger.

Det går den modsatte vej i forhold til skatteindtægterne, men det er slet ikke nok til at opveje, hvad vi taber på udligningen.

Efter at vi - ultimo august - har opnået tilsagn fra særtilskudspuljen på 13 mio. kr., kan vi gøre op, at ubalancen udgør 32,9 mio. kr.

- Vi er en kommune med et stadigt stigende udgiftspres. Et udgiftspres, der skal holdes inden for den bestående serviceramme, så er det med nogen bekymring, at jeg ser frem til de kommende år.

Min bekymring er, at der i alle år - i udgangspunktet - vil være tale om store kassetræk. Jeg mener derfor, at vi i kommunalbestyrelsen har en særlig opgave med at få rettet op på det forhold.

Opgaven består i at få indtægterne til at passe sammen med udgifterne. Jeg ser Hvidovre Kommune, som en kommune, hvor vi har godt styr på økonomien, men jeg ser også, at vi står over for nogle store udfordringer her i Hvidovre. Nogle af de udfordringer er vi selv herre over, men andre møder vi i de rammer, der gives os.

Men uanset, hvor udfordringerne stammer fra, er det vores opgave og ansvar som kommunalbestyrelse at få enderne til at nå sammen.

På den baggrund er det, at jeg i dag har valgt at fremlægge et budgetforslag, der sikrer, at de økonomiske ender kan nå sammen.

Byggesagsbehandling skal styrkes

På driftsområdet foreslog borgmesteren blandt andet ændringer i centerstrukturen, således at fællescentrene effektiviserer med en mio. kr. i 2018 stigende til 2,0 mio. kr.

Helle Adelborg foreslog også, at der i budgettet indarbejdes en indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr.

Videre sagde hun blandt andet:

- Jeg foreslår også, at der arbejdes med og udmøntes en generel effektiviserings-ramme på 10 mio. kr. i 2018 stigende til 20, 30, 40 mio. kr. i de efterfølgende år. Denne udmøntning skal ske i et tæt samarbejde mellem administrationen og HovedMED.

Jeg foreslår, at tilskuddet til Hvidovre Teaterforening beskæres med 0,3 mio. kr. samt at flere forsikrede ledige aktiveres på andre offentlige eller private arbejdspladser svarende til besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

Derudover foreslår jeg for driften, at der sker følgende budgetudvidelser:

- I tråd med, hvad der tidligere er besluttet i økonomiudvalget, stiller jeg forslag om, at der afsættes midler til en fundraiser. Det koster 0,55 mio. kr.

For at arbejde med forbedring af vores forberedelser i forhold til konsekvenserne af klimaforandringer foreslår jeg, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2018 og frem.

I forlængelse af en mulig overtagelse af Hvidovre Roklubs klubhus afsættes der 0,234 mio. kr. til dækning af driften.

- Som led i en styrket byggesagsbehandling foreslår jeg, at der afsættes 1,3 mio. kr. om året fra 2018 og frem, fortsatte Helle Adelborg:

- Og set i lyset af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område foreslår jeg, at der afsættes 15,0 mio. kr. i 2018 til imødegåelse af dette. Samtidig forudsætter jeg, at der arbejdes med at få området i balance i de efterfølgende år.

Nu starter forhandlingerne

Ovenstående er kun fragmentariske uddrag og på ingen måde en komplet oversigt over de mange delforslag, som borgmesterens budgetforslag består af.

- Det er med dette forslag mit håb og mit ønske, at vi kan stå sammen om løsninger på de økonomiske udfordringer, således at vi - når vi har vedtaget budgettet den 10. oktober - står med en klar retning for, hvordan vi vil håndtere de kommende års økonomiske udfordringer.

- Og det er med dette forslag, at jeg inviterer til drøftelser om budgettet for 2018, sluttede Helle Adelborg.

Efterfølgende præsenterede de forskellige partier deres budgetmæssige betragtninger - og nu er det så tid til forhandlinger inden andenbehandlingen den 10. oktober.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu