Strandøre arbejder for skybrudssikring

Strandøre arbejder for skybrudssikring

Borgergruppe præsenterede i weekenden deres arbejde med at skabe ideer til at skybrudssikre området ved Strandøre

Store regnmængder skal ledes den rigtige vej, hvis de ikke skal ende i kældre, med store og dyre skader til følge. Men det kræver en fælles indsats fra både kommune og grundejere.

Et borgedrevet pilotprojekt - Strandøre Skybrudsgruppe - har arbejdet på løsningsforslag siden maj. Lørdag eftermiddag viste de deres forslag frem for andre interesserede borgere - og for Hvidovre Kommune. Næste trin bliver, at deres ideer og forslag skal sammenfattes og sendes videre til politisk behandling.

Rigtig mange grundejere fra området var mødt op for at høre om og ikke mindst stille spørgsmål til, hvad og hvordan man kan skybrudssikre området bedre.

Vandet skal væk fra kloakken

Et af områderne, som gruppen har arbejdet med er f.eks. Papegøjen, der er den sti, der går fra Strandmarkshave og ned til Kystagerparken - mellem Hvidovrebos hvide rækkehuse og videre ned langs villaerne på vej mod Kystagerparken.

- Problemet er, at der herfra bliver ledt rigtig meget regnvand fra tagene direkte ud i kloakken. Derfor har vi foreslået, at man i stedet får stien til at slynge mere og laver nogle lavninger, hvor vandet kan opbevares og i stedet sive ned i jorden. Regnvandet må jo gerne komme ned til grundvandet, sagde Lisbeth Flindt Jørgensen, der har været aktiv i skybrudsgruppen.

Et andet emne, som de deltagende borgere har arbejdet med, er udformingen af Strandbovej - hvor gruppen kunne fremvise forslag til, hvordan vejen ikke bare blev skybrudssikret med riste, regnvandsopsugende plantebede og eventuelt rundkørsler, men også på, hvordan en bedre trafikafvikling kunne tænkes ind i det projekt.

- Hvis man både kan styrke klimasikring og trafiksikkerhed, vil man også kunne styrke sundhed ved at flere cykler på strækningen, sagde den borger, der præsenterede forslaget.

Fra grøn til blå Kystagerpark

Hvad angår Kystagerparken, så havde skybrudsgruppen tænkt stort og kunne således præsentere et forslag, hvor parken i fremtiden kunne være mere søpark end den nuværende grønne park.

- Velkommen til Kystager Sølandskab! Vores idé er, at skabe et sølandskab, hvor der dels kan rummes store mængder vand, dels kan skabes en lang række aktiviteter og dermed gøre området endnu mere rekreativt, lød det fra Jørgen Leth, der er grundejer i Strandøre, formand for Grundejerforeningen Strandøre og medlem af skybrudsgruppen.

Skybrudsgruppens mange forslag handler dog ikke udelukkende om, at der skal etableres store, kommunale løsninger på problemstillingerne. Den enkelte grundejer kan også gøre noget for at skybrudssikre - og det præsenterede grundejer i Strandøre Mark Loft for de fremmødte.

- Det her er nok det sværeste, for hver enkelt grundejer har nok en idé om, hvad de mener er bedst på deres egen grund. Men jo mere man befæster sin grund, jo sværere er det at aflede vandet fornuftigt - og mange bække små har en betydning. Men det kræver, at grundejerne får en hjælpende hånd og inspiration til, hvordan vandet kan bruges dynamisk på den enkelte grund. Det må være et spil mellem civilsamfund og kommunen, forklarede Mark Loft blandt andet.

God inddragelse af borgere

Det store arbejde, som borgergruppen har lagt i at komme op med ideer til skybrudssikring af Strandøre skal munde ud i en konkretiseringsplan, som så skal fremlægges til politisk behandling. Og netop den proces, er formand for Grundejerforeningen Strandøre, og aktiv i skybrudsgruppen, Jørgen Leth ganske godt tilfreds med:

- Det har været en spændende proces at være med i, og det peger i en retning, som vi som grundejere gerne vil være med i, fordi vi forhåbentlig kan blive ved med at inspirere og formidle muligheder til at løse de her problemstillinger. Og så giver det medejerskab, at være inddraget i arbejdet, sagde Jørgen Leth blandt andet.

De mange gode forslag samles nu sammen til en konkretiseringsplan, som så sendes videre til politisk behandling.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>key

menu
menu