Sundhedscentret har plads til mange flere

Sundhedscentret har plads til mange flere

Nu er brugen af det lokale Sundhedscenter blevet evalueret – som budgetforligsparterne ønskede

Brugerne af det lokale Sundhedscenter er tilfredse med genoptræning og mange bruger centret – men der er plads til flere.

Det er nogle af konklusionerne i den rapport, som aftaleparterne bag Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2021 besluttede skulle udarbejdes.

Baggrunden for ønsket om at evaluere den lokale genoptræningsindsats var en politisk antagelse om, at langt flere genoptrænings-og rehabiliteringsforløb foregår med udgangspunkt i borgernes eget hjem.

Den antagelse kan rapporten imidlertid ikke finde belæg for.

– I de godt tre år siden Sundhedscentrets åbning har Center for Sundhed og Ældre ikke kunne spore nogen ændring i forholdet mellem andelen af genoptræningsforløb, som foregår i Sundhedscentret og andelen af genoptræningsforløb, der foregår i borgerens eget hjem eller nærmiljø, fremgår det af rapporten.

Svært at sammenligne

I forhold til antallet af brugere af Sundhedscentret understreges det dog også i rapporten, at der aldrig var sat mål for, hvor mange borgere der skulle anvende centret, da det i 2014 blev besluttet at opføre Sundhedscentret.

– Det har ikke været muligt at afdække præcist hvor stor en udnyttelsesgrad, man kalkulerede med i 2014 ved beslutningen om at indrette Sundhedscenteret. Der er derfor heller ikke noget sammenligningsgrundlag, som kan bruges til at konkludere, om den aktuelle brug er større eller mindre end forventet, står der i rapporten.

Ydermere er vurderingen af brugen af Sundhedscentret baseret på skøn, da brugerne ikke registreres systematisk.

– En vurdering af lokaleudnyttelsen i Hvidovre Sundhedscenter viser, at der er ledig kapacitet i en del af centrets lokaler. Det gælder i nogen udstrækning i formiddags-og eftermiddagstimerne og i udpræget grad om aftenen, står der i rapporten.

Flere aktiviteter

Af rapporten fremgår det imidlertid også, at Sundhedscentret har haft et stigende antal borgere og aktiviteter i huset siden åbningen. Der er dog stadig plads til mere aktivitet i huset. Rapporten præsenterer en række initiativer, som Center for Sundhed og Ældre har taget for at udnytte den lokalemæssige kapacitet yderligere.

– Det drejer sig primært om nye samarbejder med patientforeninger om fælles målgrupper. Desuden lister rapporten yderligere forslag til at bringe aktivitet ind i huset, står der.

Endelig konkluderer rapporten på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse, at langt de fleste (98%) af de i alt 117 adspurgte borgere er tilfredse med deres genoptræningsforløb.

Evalueringen af det lokale Sundhedscenter blev godkendt af et stort flertal i Ældre- og Sundhedsudvalget. Evalueringen skal desuden godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

red

menu
menu