A og Ø vil hæve skatten

 A og Ø vil hæve skatten

Socialdemokratiet og Enhedslisten forlod i sidste uge budgetforhandlingerne – nu fortæller de hvorfor, og hvordan de hellere ville have fået enderne til at mødes

Havde det stået til Socialdemokratiet og Enhedslisten skulle årets kommunale budget være skåret anderledes, så der havde været råd til mere velfærd. Løsningen var for partiet og listen, at skatten i Hvidovre skulle hæves.

– Der er som bekendt mange veje, der fører til Rom Er et brugt ordsprog, der passer godt på, hvorfor vi i gruppe A og Ø forlod budgetforhandlingen; Efter et længere forhandlingsforløb om budgettet for 2024 og overslagsårene forlod Socialdemokratiet og Enhedslisten forhandlingsbordet den 21. september. Vi indgik med stor interesse og vilje i arbejdet med budgetlægningen, men desværre må vi konstatere, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke ønsker højere skatteindtægter, fuldt brug af servicerammen eller en mere markant omprioritering af anlægsudgifter, indleder Socialdemokratiet og Enhedslistens gruppeformænd Helle Adelborg og Karin Kofod.

De to fortsætter:

– I Socialdemokratiet og Enhedslisten har vi ikke en høj skat for skattens skyld, men den skat, der skal til for at vi kan holde det serviceniveau, vi politisk har besluttet. Det er for os nødvendigt at hæve skatten for at yde den velfærd vi ønsker og hertil sikre den økonomiske balance for Hvidovre Kommune. Det er et fælles politiske ønske, at der fra 2027 arbejdes for at bringe skatteniveauet ned, da vi mener behovet for at styrke velfærdsgrundlaget vil mindskes i takt med et bedre indkomstgrundlag bl.a. ved et kommende højere antal skattebetalende borgere, siger de to ordførere.

Samtidig understreger de, at der ikke er ligevægt mellem udgifter og indtægter i Hvidovre Kommunes økonomi.

– Vi anerkender, at der er en ubalance mellem indtægter og udgifter i den kommunale økonomi – en ubalance, der skal findes løsninger på. Der er som bekendt flere måder til at øge indtægterne på og det var her vandene skiltes. Skatteindtægterne har desværre ikke stået mål med det forventede og de nye ejendomsvurderinger giver kommunens økonomi et større tab i indtægterne. På kort sigt ser vi derfor ind i en tid med fortsatte kommunale økonomiske udfordringer bl.a. på baggrund af inflation og voldsomme prisstigninger, det mener vi ikke hverken børn, unge eller ældre skal bøde for, lyder det fra Adelborg og Kofod.

Investeringer bedre end besparelser

De to fortsætter:

– Vores udgangspunkt er derfor at sikre velfærden først og at fremlægge et budget, der tydeligt drager omsorg for vores børn, unge og ældre samtidig med at vi prioriterer bæredygtighed og den grønne dagsorden Vi tror på, at investeringer er bedre end besparelser og særligt når besparelserne rammer vores ældre, børn og forebyggelsen. Vi mener, at den aftalte driftsramme som kommunerne får lov til at bruge, klart skal udnyttes fuldt ud og særligt set i lyset af, at vi er en vækstkommune med stigende aldersgennemsnit og en tilflytningskommune med flere børn til følge, siger Helle Adelborg og Karin Kofod.

Socialdemokratiet og Enhedslisten fremlægger derfor et budgetforslag, hvor servicerammen/driftsramme er fuldt udnyttet og hvor der for en periode skrues ned for anlæg.

– Vi skruer ned for at bevare og holde fast i velfærden. Vi vil ikke reducere på vores børn og ældre. Vi noterer med glæde, at nogle af de værste tidsler er luget ud, det var ganske uspiselige forslag; her tænker vi i særdeleshed på klubstrukturen, ændret åbningstid i dagtilbud, Headspace, TUBA og FamilieLiv blandt flere, lyder det fra Adelborg og Kofod.

Uacceptabel svarfrist

Begge påpeger imidlertid også, at de er stærkt utilfredse med, at det fremlagte budgetforlig til gengæld har en, efter deres mening, urimelig kort høringsfrist for de berørte områder og medarbejdere.

– Udover, det af administrationen fremlagte budgetmateriale, der blev sendt i høring primo august fik vi den 18. september en lang række yderligere uspiselige forslag til besparelser. Disse blev først efter det indgående budgetforlig sendt i høring i fredags og med svarfrist i mandags, hvilket vi finder uacceptabelt og helt urimeligt at byde vores borgere/brugere, når der er tale om bl.a. en lukning af dagtilbud, en ændring af aktivitetscentret, nedlæggelse at seniorliv, en sammenlægning af musikråd, kulturråd mv. uden nogen som helst er hørt herom. Derudover nedlæggelse af det frivillighedscenter vi på møde i kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede vedtægter og en samarbejdsaftale for. Medarbejdere er nyansatte og for en måned siden besluttede kommunalbestyrelsen, at de skulle have til huse i Multihuset, siger de to ordførere og fortsætter:

– Nu skal personaler reduceres, de to selvstændige og meget forskellige institutioner; frivillighedscenter og et aktivt brugerstyret aktivitetscenter, sammenlægges og decimeres, i en tid hvor vi skal styrke de frivillige initiativer og mennesker, der med deres engagement styrker demokratiet gennem de mange tilbud til og med vores borgere. Det er bestemt ikke den vej vi ønsker at gå. Ja, det er faktisk helt uacceptabelt at være vidne til her, hvor andre kommuner i fredags på frivillighedsdagen fejrede de frivillige i deres byer for deres indsatser!, slutter Helle Adelborg og Karin Kofod på vegne af Socialdemokratiet og Enhedslisten i Hvidovre.

Foto: Helle Adelborg

red