Åbent brev til byrådet: - Vi er dybt bekymrede...

Åbent brev til byrådet: - Vi er dybt bekymrede...

Lærere, ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i folkeskolen - dyb bekymring for trivslen blandt kommunens børn og unge:

Mistrivlsen blandt kommunens børn og unge mærkes hos det fagpersonale, der møder børnene i deres hverdag. Der skal sættes ind med investeringer i den lokale Folkeskole, hvis udviklingen skal vendes.

Sådan lyder opråbet i et åbent brev fra kommunens lærere, skoleledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til kommunalbestyrelsen:

Kære kommunalpolitiker

Vi henvender os med dette brev til dig og dine kolleger i kommunalbestyrelsen, da vi er bekymrede for vores børn og unges trivsel og har brug for jeres hjælp.

Vi oplever som lærere, ledere, skolepædagoger og pædagogmedhjælpere i Hvidovre den stigende mistrivsel blandt børn og unge på nært hold. Vi ser en voldsom stigning i antallet af børn med særlige behov – og deraf følgende behov for hjælp og støtte i skolen. En udvikling, der har store konsekvenser for de enkelte børn og familier, for klassefællesskabet og for skolen.

Udviklingen kan vi også se i kommunens gruppeordninger for børn med særlige behov, der har visiteret et historisk højt antal elever. Vi oplever, at flere børn diagnosticeres med en række diagnoser som f.eks. angst, skolevægring, udviklings- eller opmærksomhedsforstyrrelser, og at flere elever har behov for specialiserede tilbud. Ofte skal ressourcerne findes i den almene undervisning og de forebyggende indsatser, der kunne modvirke mistrivslen.

Mistrivsel har konsekvenser

Når et barn mistrives, har det vidtrækkende konsekvenser. Ikke kun for barnet selv, men også for familie og pårørende. Konsekvenserne rækker også ind i barnets skole- og institutionsliv. Både i relationerne til kammeraterne, men også for skolen og sfo’en/klubben.

Flere børn er udadreagerende, når de ikke får den rette hjælp, og det stiller krav til rammerne i skolen og undervisningen at kunne sætte rigtigt ind.

Vi mener, at vi til enhver tid må lave skole og fritidstilbud, der passer til den givne børnegruppe. Børnene i Hvidovre skal fortsat have tilbud af høj kvalitet, hvor de trives og lærer det, de skal. Vi vil som ledere, lærere, skolepædagoger og pædagogmedhjælpere rigtig gerne bruge vores professionelle dømmekraft, vores viden og erfaringer til at lave de bedst mulige skoler og institutioner.

Når vi kigger rundt i kommunen og ser på de fysiske rammer, vi har til rådighed, ser vi store udfordringer med nedslidte lokaler med mange børn i, og lokaler der ikke matcher de nuværende behov. I krystalkuglen ift. kommunens økonomi over de næste år, ser vi bekymrende udfordringer på børne- og ungeområdet.

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere har bl.a. til opgave at skabe de rette rammer for, at eleverne trives i skoletiden. Det er en kompleks opgave, der varierer fra barn til barn. I en skoleklasse, en sfo eller klub med mange børn kan man som lærer eller pædagog hurtigt have flere børn i mistrivsel, som skal mødes på helt forskellige måder. Samtidig har man de resterende børn, der også skal mødes, trives og lære noget.

Vi oplever desværre også personale der mistrives og sygemeldes, når de ikke lykkes med at løse kerneopgaven. Ofte er det langvarige sygemeldinger, og vi ser også personale, der helt forlader faget som lærer, pædagog og pædagogmedhjælper i kølvandet. Har man mange gange oplevet, at man ikke kan nå rundt til alle elever, ikke kan møde mistrivslen på de rigtige måder, ikke har den nødvendige vejledning og de nødvendige kompetencer og ressourcer til rådighed, bliver det hurtigt ødelæggende for arbejdsmiljøet og trivslen hos den enkelte – og det bliver man syg af.

Der skal investeres i Hvidovres folkeskoler, hvis udviklingen skal vendes. Lad os sammen - politikere, forvaltning, skoleledere, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, forældre og elever - løfte folkeskolen i vores kommune i samlet flok, så vi i fællesskab kan skabe en folkeskole i superligaen.

 

Morten Bo Larsen,

Fællestillidsrepræsentant og kredsformand for lærerne i Hvidovre Kommune Gerhard Grubb Waaentz,

tillidsrepræsentant og formand for skolelederforeningen i Hvidovre Kommune Rikke Graae Jakobsen,

fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Hvidovre Kommune Karin V. Hansen,

fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Hvidovre Kommune Lonnie Boye Hansen,

fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Hvidovre Kommune.