Advokatrapport: Klare rammer skal styrke arbejdsmiljøet på affaldsområdet

Advokatrapport: Klare rammer skal styrke arbejdsmiljøet på affaldsområdet

Hvidovre Kommune vil nu sikre klare retningslinjer og forbedre arbejdsmiljøet i affaldsafdelingen på baggrund af anbefalinger fra advokatfirmaet Horten

Der er brug for klare retningslinjer og nedskrevne regler, hvis der skal sikres et godt arbejdsmiljø i Hvidovre Kommunes affaldsafdeling.

Sådan skriver Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgår, at afdelingens tidligere ledelse fra før konflikten har været mangelfuld. Rapporten frikender desuden den konstituerede leder for den påståede chikane, mobning og personlige hetz, som skraldemændene hævdede.

Det er advokatfirmaet Horten, som har undersøgt en klage over dårligt arbejdsmiljø, som fagforeningen 3F har indgivet på vegne af medarbejdere i Affald og Ressource.

I følge pressemeddelelsen tager Hvidovre Kommune nu Hortens anbefalinger med i en konkret handlingsplan, som skal rette op på de udfordringer, der har været på affaldsområdet.

- Vi har som arbejdsgiver et ansvar for at sikre klare retningslinjer for arbejdet i Hvidovre Kommune, og det ansvar har vi ikke løftet godt nok for medarbejdere og ledere i Affald og Ressource. Det retter vi op på nu og følger rapportens anbefalinger, siger kommunaldirektør Jakob Thune.

En grundig gennemgang

Den konkrete klage fra medarbejderne indeholdt en række klagepunkter, som advokatfirmaet har afdækket ved interview med 24 medarbejdere og ledere fra afdelingen samt gennemgang af en større mængde materiale, bl.a. indleveret fra medarbejderne.

Som en del af undersøgelsen har advokaten fundet det relevant at redegøre for baggrunden for den konflikt, som i marts måned førte til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt en gruppe skraldemænd.

Som hovedårsag til konflikten peges på, at den tidligere ledelse af Affald og Ressource har været mangelfuld, bl.a. fordi der ikke har været klare skriftlige retningslinjer for arbejdspladsen og en sædvanlig ledelsesmæssig opfølgning. De uklare rammer har dannet grobund for en konflikt mellem den nye, konstituerede ledelse og en gruppe medarbejdere – og konflikten er blevet forstærket af enkeltpersoners individuelle interesser og modsætningsforhold til den konstituerede ledelse, lyder vurderingen.

Ikke grundlag for beskyldninger

Advokaten har ikke fundet grundlag for medarbejdernes beskyldninger om, at den konstituerede ledelse forfølger, chikanerer, mobber, bagtaler eller udsætter medarbejdere for personlig hetz.

Enkelte af de øvrige rejste kritikpunkter har til gengæld været berettigede, ligesom det kritiseres, at tre klager indgivet til kommunens whistleblowerordning ikke er blevet screenet tilstrækkeligt hurtigt.

Men generelt konkluderes det, at den konstituerede ledelse ikke har været hovedårsagen til konfliktens opståen.

Borgmester Anders Wolf Andresen tager rapportens konklusioner og administrationens handlingsplan til efterretning.

- Det vigtige er, at der nu med baggrund i undersøgelsen er en klar handlingsplan for at sikre arbejdsmiljøet og tilliden i afdelingen samt sikre stabil drift af affaldsindsamlingen for borgere og virksomheder i kommunen. Jeg er meget optaget af, at alle vores medarbejdere har et godt arbejdsmiljø, så en ekstern undersøgelse var det rigtige skridt at tage. Det var nogle alvorlige anklager, der blev fremsat, så jeg er glad for, at vi har fået dem undersøgt grundigt. Alvorlige beslutninger skal tages på veloplyste grundlag, og det har administrationen fået med advokatens afdækning af klagen, siger Anders Wolf Andresen.

Splittelse blandt medarbejdere

Rapporten fra Horten peger også på, at medarbejdergruppen er meget splittet, og at normerne for almindelig adfærd på en arbejdsplads er blevet tilsidesat som en del af konflikten. Det har ført til en hård tone og en igangværende kamp på og om arbejdspladsen, hvilket har haft en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og resulteret i et højt sygefravær.

Det skal Hvidovre Kommune som arbejdsgiver sætte en stopper for med ’proportionelle tiltag’, lyder der i rapporten. Hvidovre Kommune har allerede tilknyttet en ekstern arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe med den videre proces med at forbedre arbejdsmiljøet.

- Det har været svært at gennemføre konkrete tiltag, mens undersøgelsen var i gang. Men nu har vi resultatet og kan målrettet arbejde med de forhold, der udfordrer arbejdsmiljøet, herunder også medarbejdernes ageren over for hinanden. Nu skal vi have arbejdspladsen tilbage på rette spor og genoprette tilliden mellem medarbejdere og ledelse, siger kommunaldirektør Jakob Thune

For at sikre et godt afsæt for det videre arbejde med arbejdsmiljøet overtager den nye Vej og Park-chef, Thomas Dyhr, midlertidigt den daglige ledelse af afdelingen. Den tidligere konstituerede driftsleder fortsætter i sin stilling som driftslederassistent, og stillingen som driftsleder slås op.

Klare rammer for arbejdet

For at sikre klare rammer for arbejdet i Affald og Ressource bliver der lavet skriftlige retningslinjer på mindst seks konkrete områder:

1. Tilrettelæggelsen af den daglige arbejdstid, herunder afholdelse af pauser, hviletid etc.

2. Procedurer for kommunikationsvejen mellem ledelse og medarbejdere

3. Procedurer for sygemeldinger og opfølgning herpå

4. Retningslinjer for overarbejdsbetaling og øvrige tillæg

5. Skriftlige krav om stort kørekort og EU-førerbevis

6. Retningslinjer og sanktioner for kørsel uden takografkort (som registrerer elektroniske oplysninger om fx køre- og hviletider), EU-førerbevis, kørsel med overlæs samt andre overtrædelser af færdselsloven.

Advokaten anbefaler også, at der gives et meget klart mandat til den fremtidige ledelse i Affald og Ressource til at sikre, at regler og rammer bliver overholdt.

Den fulde rapport fra Horten indeholder i sagens natur oplysninger om medarbejdere i kommunen og andre involverede, som Hvidovre Kommune ikke kan offentliggøre.

Foto: En del af skraldemændene fra Hvidovres Affald og Ressource nedlagde overenskomststridigt arbejde i marts. Sidenhen er der med bistand fra advokatfirmaet Horten udarbejdet en undersøgelse af forholdene i afdelingen.

red