Ældste modtageklasser rykkes til Langhøjskolen

Ældste modtageklasser rykkes til Langhøjskolen

Ca. 14 elever uden kendskab til dansk sprog og kultur forventes at flytte fra Gungehusskolen til Langhøjskolen i det kommende skoleår – dermed forventes det, at Gungehusskolens karaktergennemsnit hæves

Da Gungehusskolen er presset både på svag socioøkonomi og fagligt lave resultater, foreslår Hvidovre Kommunes administration nu, at de ældste modtageklasser fra skoleårets start i august 2024 rykkes til Langhøjskolen.

Foreløbig har Børne- og Uddannelsesudvalget godkendt indstillingen. Tirsdag aften, efter redaktionens deadline, tog Økonomiudvalget stilling og i næste uge skal kommunalbestyrelsen endelig beslutte, om forslaget kan godkendes.

Modtageklasser er et tidsbegrænset undervisningstilbud for nyankomne elever uden kendskab til dansk sprog og skolekultur. Modtageklasserne for elever på 7.-9. klassetrin har siden 2006 været placeret på Gungehusskolen.

– Da Gungehusskolen p.t. løfter flere forskellige undervisningstilbud og samtidig er udfordret af en svag socioøkonomi, foreslår administrationen at omplacere modtageklassen til Langhøjskolen for at sikre bedre sammenhænge og overgange for nyankomne elever. Administrationen foreslår en omplacering pr. 1. august 2024, fremgår det af sagsfremstillingen.

I følge sagsfremstillingen foreslås det at flytte de ældste elever fra modtageklasserne til Langhøjskolen, fordi ”Langhøjskolen har ressourcerne til at arbejde fleksibelt og systematisk med modtageopgaven”. I følge Hvidovre Kommune er der desuden taget højde for Langhøjsskolens øvrige elevsegment, faglige resultater, socioøkonomiske forhold, muligheder for kobling til almenmiljøet og et kapacitetshensyn.

Lavt gennemsnit på Gungehusskolen

En væsentlig årsag til forslaget om flytning handler imidlertid om Gungehusskolens nuværende dårlige faglige resultater.

– Gungehusskolen blev udtaget til kvalitetstilsyn, blandt andet på grund af skolens faglige resultater ved afgangsprøverne i 2022. For at undgå dette i fremtiden, vil det være en fordel af flytte denne gruppe elever til en skole med et mere stabilt samlet karaktergennemsnit, står der i sagsfremstillingen.

Formålet med modtageklasser er at gøre de nyankomne elever klar til at komme ud i en almenklasse, så de hurtigt kan blive inkluderet i et større fagligt og socialt fællesskab.

– Da Gungehusskolen er tosporet, er der dog begrænsede muligheder, når eleverne skal udsluses og fordeles på almenklasserne. Desuden er det ofte en udfordring at løfte nyankomne elever i udskolingen til et tilstrækkeligt fagligt niveau, der gør dem i stand til at gå til afgangsprøver i 9. klasse. Derfor fritages de ofte fra prøver, men de indgår fortsat i skolens samlede karaktergennemsnit. For skoleåret 2021/2022 trak fritagelsen Gungehusskolens samlede gennemsnit ned med cirka en karakter, står der i sagens fremstilling.

Skolebestyrelser er hørt

Forslaget om flytning af de ældste modtageklasseelever har desuden været i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser og i sagsfremstillingen står der, at de to bestyrelser er imødekommende overfor forslaget:

– Gungehusskolens skolebestyrelse fremhæver bl.a., at forslaget er velbegrundet i lyset af skolens nuværende udfordringer med forskellige undervisningstilbud og socioøkonomiske forhold. Langhøjskolens skolebestyrelse er positivt stemt for, at der fremadrettet etableres et tydeligere fagligt fællesskab mellem kommunens modtageklasser. Der ønskes dog fokus på, hvilken betydning modtageklasserne får for skolens karaktergennemsnit, står der i sagsfremstillingen.

Derudover påpeger Langhøjskolens bestyrelse, at modtageklasserne vil reducere antallet af ledige lokaler til f.eks. holddeling, og at omplaceringen ikke må belaste skolens økonomi.

– Administrationen skal gøre opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er afdækket, og at den medfølgende bevilling dækker personaleomkostningerne. Med hensyn til reduktionen af ledige lokaler på Langhøjskolen, er dette taget med i overvejelserne i forslaget, og Langhøjskolen er samlet set den skole med de bedste forudsætninger, herunder kapacitet, til at løfte modtagetilbuddet for de ældste elever, afslutter administrationen.

I følge Hvidovre Kommune går der på nuværende tidspunkt 14 elever i modtagetilbuddet på Gungehusskolen.

– Tallet varierer gennem året, men der er typisk 10-20 elever i tilbuddet, lyder det fra kommunen.

FOTO: Gungehusskolen har i en årrække huset de ældste modtageklasser for elever uden danskkundskaber. Nu foreslås klassen, der pt. har 14 elever, flyttet til Langhøjskolen.

red