Borgerrådgiver fik 144 henvendelser

Borgerrådgiver fik 144 henvendelser

Hvidovre Kommunes borgerrådgivers årsrapport anbefaler lydhørhed og anerkendelse af borgerne

Samarbejdet mellem borgerrådgiveren og kommunens personale er helt overordnet godt, men det kræver lydhørhed og villighed til at ændre kulturen, hvis man skal undgå forråelse overfor borgerne. Og forråelse er netop, hvad borgerrådgiveren bredt set kan konstatere i Hvidovre Kommunes kontakt med borgerne.

Hvidovre Kommunes borgerrådgiver Christel Zukunfts årsberetning blev offentlig tilgængelig i sidste uge i forbindelse med at dagsordenen til Økonomiudvalget blev offentliggjort. Mandag aften behandlede udvalget årsrapporten. Af rapporten fremgår det, dels hvordan borgerrådgiveren arbejder, dels hvilke anbefalinger hun kommer med til politikerne om Hvidovre Kommunes kontakt med borgerne.

– Overordnet set for Hvidovre Kommune forekommer det, at der er tendens til udpræget forråelse. Forråelsen opleves som et narrativ omkring specifikke borgere eller borgere generelt hvor det er borgeren/borgerne der italesættes som udfordringen. Forråelsen opleves i sager hvor det kan være fagligt udfordrende og der er mangel på faglige kompetencer, overblik, ressourcer og/eller en omsorgstræthed. Forråelsen opleves som en stopklods for det videre arbejde/samarbejde med borgeren. Forråelsen kan give anledning til at forvaltningen lukker sig om sig selv for at beskytte sig selv og medarbejderne. Når forråelsen hersker, udfordres god forvaltningsskik og derved bliver borgerens retssikkerhed stækket, skriver Christel Zukunft blandt andet i sin rapport.

Flere anbefalinger

Borgerrådgiveren kommer derfor med en række anbefalinger til Hvidovre Kommune.

– Borgerrådgiverens anbefalinger til forvaltningen vil være, at der er skærpet fokus på at sikre den gode kommunikation med borgerne. Borgerrådgiverens anbefalinger til forvaltningen vil være at sikre officialprincippet, så sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til at kunne træffe afgørelse og at oplysningen af sagen bliver benyttet. Borgerrådgiverens anbefaling til forvaltningen vil være at sikre råd og vejledning, fremgår det blandt andet af årsrapporten.

Årsrapporten dækker over perioden august 2022 til og med december 2023. Ifølge rapporten har borgerrådgiveren modtaget i alt 144 henvendelser minus henvendelser, der falder uden for det kommunale område. Henvendelserne fordeler sig med 36 henvendelser på Børne- og familieområdet, 41 henvendelser på Beskæftigelse- og borgerserviceområdet, 13 henvendelser på Plan- og miljøområdet, 13 henvendelser på Handicap- og psykiatriområdet, 12 henvendelser på Skole- og uddannelsesområdet og 32 sager på Ældre- og sundhedsområdet.

Med rapporten kommer også en række anbefalinger fra borgerrådgiveren, hvor hun konkret peger på, at medarbejderne skal kunne sætte sig i borgernes sted:

- Anbefalingen vil være at sikre at alle medarbejdere har forståelse for formålet med velfærdsservice, at medarbejdere formår at sætte sig i borgerens sted og at sikre at kommunikationen er med til at skabe tillid mellem borger og forvaltningen, står der i rapporten.

Overordnet god konklusion

Christel Zukunft konkluderer dog også helt overordnet, at kommunen langt hen ad vejen lever op til god forvaltningsskik.

– Det er min konklusion ud fra en samlet vurdering af borgernes henvendelser, forvaltningens svar på klager, spørgsmål og den løbende dialog med forvaltningen, at Hvidovre Kommune på specifikke områder lever op til lovgivningen, god forvaltningsskik med systematisk kvalitetssikring i sagsarbejdet f.eks. med afgørelser og remonstration samt et aktivt arbejde med kommunikation og den gode borgerkontakt. Der er dog områder, hvor der kunne være behov for et løft i god forvaltningsskik, for at sikre den gode kommunikation og formidling, slutter borgerrådgiveren sin konklusion, hvor hun desuden understreger, at det er forventeligt at der vil være enkeltstående fejl og at borgerne ikke kan forvente at få indfriet alle forventninger ved kontakt med kommunen.

– Det væsentlige er, at afslag på ansøgninger gives på en anerkende og forståelig måde, samt at borgerne møder venlige og hensynsfulde medarbejdere, hvor borgeren føler sig hørt, skriver hun.

Borgerrådgiverens årsrapport blev behandlet af Økonomiudvalget mandag aften efter redaktionens deadline. Her blev udvalget bedt om at tage orienteringen til efterretning samt tage Hvidovre Kommunes administrationsplan for det videre arbejde til efterretning.

Foto: Christel Zunkunft.