DEN ANSÆTTELSE BØR VÆRE EN OMMER!

 DEN ANSÆTTELSE BØR VÆRE EN OMMER!

Påpegede kommunaldirektør og direktør ved bedømmelsen at der var en intern undersøgelse igang?, skriver PRY:

LÆSERBREV: Fungerende borgmester (fg.) Søren Friis Trebbien er så begejstret over ansættelsen af Gungehusskolens leder Ole Møller Laursen som ny skolecenterchef, at han noget usædvanligt har valgt at redegøre for ansættelsesforløbet. Det er ikke mange af den slags indlæg, jeg har oplevet i mine snart 45 år som læser af Byens Talestol i Hvidovre Avis!!

Redegørelsen er flot. Man fornemmer at kommunaldirektør Jakob Thune helt naturligt, har været ind over. En ting mangler jeg. Indhentelse af referencer. En ansættelse, også i Hvidovre, bør altid træffes på et fuldstændigt grundlag.

Konsulenthuset Genitor kan man ikke forvente ved andet om en intern ansøgers fortid, end det de får oplyst. Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter kender formentlig ansøgeren som en dygtig lærer/leder, - en god kollega der altid er villig til at dække en fagfælle ind, hvis denne er anklaget for at opføre sig uhensigtsmæssigt.

Tre politikere – fg. Søren Friis Trebbien (C), Sara Benzon (SF) og Kenneth F. Christensen (S), sidder i ansættelsesudvalget for at sikre, at der i topstillinger ansættes de rigtige. Desværre ser det ud til, at deres hukommelse ikke rækker tilbage til udvalgsmøde d. 15/5 2023 og kommunalbestyrelsesmødet (KB-mødet) d. 30/5 2023.

Som borger i kommunen må man forvente, at politikerne sætter sig ind i sagerne. Jeg ved dog, at læsemængden ofte er enorm. Så det sker derfor, at nogle beslutninger træffes på ufuldstændigt grundlag. Men jeg ved også, fra mange års kommunal ansættelse i en socialforvaltning, at sager af en karakter, der kan betyde ALVORLIGE ridser i kommunens image, vil altid blive forelagt af en embedsmand. I denne sag – den tidligere centerchef René Rasmussen Sjøholm og kommunaldirektør Jakob Thune.

Jeg tillader mig at konkludere, at politikerne her ikke har læst rapporter og andet der vedrører sagen på KB-mødet d. 30/5 2023. De kan måske ikke huske møderne de har deltaget i, og de har måske ikke hørt efter, da sagen blev gennemgået.

Den 30/5 2023 traf de sammen med en enig kommunalbestyrelse den meget usædvanlige beslutning, at der skulle gives en skriftlig undskyldning til en elev på Gungehusskolen og hendes familie.

Akterne til sagen drejer sig som minimum om 5 siders rapport fra den Nationale Klageinstans mod Mobning dateret d. 21/12 2022 og en 17 siders rapport af 31/3 2023 fra Borgerrådgiveren.

Et barn er blevet mobbet eller lignende af en lærer på Gungehusskolen. Skoleleder Ole Møller Laursen er vidende længe uden i tilstrækkelig grad at have opfyldt sin lovpligtige initiativpligt. Det konkluderes at ”Da der er tale om mobning eller lignende, skal kommunen sikre, at der sker en grundig afdækning af forholdene samt, at der udarbejdes en handleplan der effektivt vil kunne bringe problemerne til ophør”. Sagen vurderes så alvorligt, at der udstedes påbud om at igangsætte en større afdækning af problemerne med mobning eller lignende.

Kort inden klageinstansen går ind i sagen, er eleven den 17/8 2022 bortvist i fem dage af Skoleleder Ole Møller Lauersen – uden at forældrene informeres! Den 19/8 2022 udmeldes eleven af Gungehusskolen, uden partshøring af elev og forældre!

Det påpeges også, at der i sagsbehandlingen er sket brud på forvaltningslovens § 19 og §§ 22-24 (ukorrekt partshøring og manglende angivelse af begrundelser ved skøn). Eleven er heller ikke inddraget som beskrevet i undervisningsmiljøloven § 7a stk. 1.

Borgerrådgiver Christel Zukunft underbygger og udbygger kritikken som er rejst af den Nationale Klageinstans mod Mobning. Dertil understreges, at der ved skolelederens handling med bortvisning og udmeldelse af skolen, ikke har overholdt Proportionalitetsprincippet – Gerningen skal stå mål med handlingen!

Skoleleder Ole Møller Laursen forsøger sig med, at forældremyndighedsindehaverne er svære at gå i dialog med – Borgerrådgiveren påpeger, at en gennemgang af sagen viser, at det ikke er korrekt. Dokumenterne viser, at der altid har været en god og saglig dialog mellem forældre og skole. Skolelederens beslutning træffes uden, at han har talt med elev og forældrene.

Selv vil jeg understrege, at der er tale om en helt almindelig Hvidovre familie. Forældrene har handlet seriøst for at få løst en meget dårlig situation til gavn for deres barn, der uberettiget er blevet behandlet således, at hendes velfærd og fremtid er bragt i alvorlig fare.

Mit spørgsmål til den tilfredse fungerende borgmester er derfor:

Påpegede kommunaldirektør Jakon Thune og direktør Tine Larting, at disse forhold skulle vurderes og indgå i bedømmelsen, når beslutning om ansættelse skulle træffes? Påpegede Tine Larting at mens ansættelsesforløbet gennemførtes, er hun i gang med en intern undersøgelse af, om der er givet urigtige oplysninger? – Et forhold der har tråde tilbage til Ole Møller Lauersen.

Jeg vil ikke afvise, at Ole Møller Laursen var den bedste ansøger ud af 18. Men jeg er overbevist om, at konsulenten fra Genitor ville have anbefalet, at stillingen blev genopslået, såfremt firmaet havde kendt til denne sag.

Så derfor – DET ER EN OMMER – ansættelsen er en skandale!!

Med venlig hilsen

PRY – bisidder