- Der skal være klare rammer for byggeri på havet...

- Der skal være klare rammer for byggeri på havet...

Hvis Holmene skal realiseres, så skal der stilles klare krav til etableringen, siger borgmester Anders Wolf Andresen

Der skal være klare rammer for byggeri på havet, og natur- og miljøgevinster skal tænkes ind fra begyndelsen.

Det er blandt budskaberne fra Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen, når han den 18. april deltager i konferencen ”Kunstige øer udfordrer faglighederne”. Her stilles der bl.a. skarpt på Hvidovres vision om Holmene - et nyt natur- og erhvervsområde ud for det eksisterende erhvervsområde på Avedøre Holme.

Men hvis Holmene skal realiseres, så skal der stilles klare krav til etableringen, understreger Anders Wolf Andresen.

- En forudsætning for projektet med Holmene er, at det på sigt skal bidrage til en større naturgenopretning og en forbedring af vandmiljøet og biodiversiteten. Holmene er et naturplus projekt, hvor der gives mere tilbage til naturen, end der fjernes, siger Anders Wolf Andresen.

Holmene kan også blive en vigtig brik i den nødvendige og omfattende kystsikring af Hvidovre og hele hovedstadsområdet, som vi står overfor.

- I Hvidovre har vi stort fokus på at gøre det klogt og finde de gode løsninger. Vi skal tænke i naturbaseret stormflodssikring, hvor vi ikke bare bygger høje diger, men finder naturvenlige løsninger, der også kan sikre en øget biodiversitet. Det får vi med Holmene, som samtidig giver mulighed for at skabe ny natur og nye erhvervsområder, som kan være med til at betale for de nødvendige anlæg, siger Anders Wolf Andresen.

Høringssvar til havplan

I det hele taget bør der altid stilles krav og sættes klare rammer på forhånd, når der bygges på havet. Det påpegede Hvidovre Kommune allerede i et høringssvar til ændringer i Danmarks havplan i begyndelsen af februar.

Fordi der i Havplanen er planer om en meget intensiv udnyttelse af farvandet, opfordrer Hvidovre Kommune til, at miljøbelastningen af projekter i og ved havet skal reduceres mest muligt – enten ved at anvende naturbaserede løsninger eller ved at indtænke naturkompensation i konkrete projekter og gennemføre dem som naturplus projekter.

Havmiljøet har det nemlig ikke godt, så derfor skal vi i al ny udvikling tænke i løsninger, der også kan gavne miljøet. Det gælder blandt andet i Køge Bugt, som ikke er i god miljømæssig tilstand. Det skyldes bl.a. udledning af næringsstoffer fra landbruget, klapning af slam og en omfattende råstofindvinding - og det skal formindskes, understreger borgmesteren.

- Der er alt for længe blevet drevet rovdrift på havet, og det skal stoppe. Havet er ikke en uudtømmelig ressource for råstoffer eller en skraldespand, hvor reststoffer fra landbruget eller spildevand blot kan hældes ud. Det skal vi håndtere, og samtidig er det oplagt at se på initiativer, der kan understøtte den bæredygtige udvikling og samtidig forbedre havmiljøet på sigt, siger Anders Wolf Andresen.

Derfor glæder det borgmesteren, at projektet med Holmene er medtaget i den nye havplan.

- Holmene er ikke bare tænkt som et erhvervsområde, for der bliver også plads til uberørte naturområder, rekreative muligheder for borgerne samt stenrev og sandbanker langs den nye kystlinje. Alt sammen skal være med til at forbedre naturen og havmiljøet i Køge Bugt, siger han.

Der bliver løbende arbejdet med visionen om Holmene i Hvidovre Kommune, bl.a. som en del af den nødvendige stormflodssikring af Hvidovre og hovedstaden og som et større naturgenopretningsprojekt.