Dispensationer til bolig- og erhvervsprojekt ved Hvidovrevejs Butikstorv

Dispensationer til bolig- og erhvervsprojekt ved Hvidovrevejs Butikstorv

By- og Planudvalget gav grønt lys

På seneste møde traf By- og Planudvalget i Hvidovre Kommune beslutning om dispensationer vedrørende et omfattende bolig- og erhvervsprojekt ved Hvidovrevejs Butikstorv.

Ejerne af torvet har tilbage i 2022 ansøgt om tilladelse til opførelse af en blandet ejendom bestående af 86 boliger og 393 kvadratmeter butiksareal. Denne ansøgning er løbende blevet tilrettet efter dialog med Hvidovre Kommune. Seneste revision af ansøgningen var den 8. december 2023 med en dertilhørende dispensationsansøgning.

For at realisere projektet efter udviklerens ønske krævede det en række dispensationer fra Lokalplan 144, der styrer byudviklingen i området. By- og Planudvalget skulle blandt andet tage stilling til dispensationer vedrørende bebyggelse uden for det normerede byggefelt, valg af mursten med en gul nuance, ændringer i facadeudtryk, anvendelse af slotsgrus i stedet for chaussesten, terrænregulering tættere på skel end tilladt, ændret vejadgang samt reduktion i antallet af parkeringspladser.

Efter en omhyggelig gennemgang af ansøgningen og anbefalinger fra kommunaldirektøren på By- og Planudvalgsmødet blev følgende beslutninger truffet:

Dispensation til at placere trappe- og elevatortårn uden for det normerede byggefelt blev godkendt af udvalget.

Dispensation til at anvende en gul mursten i stedet for de tilladte farver ifølge lokalplanen blev også godkendt.

Ændringer i facadeudtrykket fik grønt lys fra udvalget.

Dispensation til at erstatte chaussesten med slotsgrus i byrummet blev accepteret.

Terrænregulering tættere på skel end normalt tilladt blev ligeledes godkendt.

Ændringer i vejadgangen til projektet blev accepteret af udvalget.

Reduktionen i antallet af parkeringspladser fra 260 til 201 blev godkendt.

Desuden besluttede udvalget, at parkering for beboere skal være gratis, og udvalget valgte en model, hvor licens til parkering er flydende for at optimere udnyttelsen af de tilgængelige parkeringspladser.

Hvidovre Kommunes administration vurderer, at projektet "udgør et positivt bidrag til byområdet", og mange af de ansøgte dispensationer blev betragtet som forbedringer i forhold til lokalplanens oprindelige rammer. Derudover blev der lagt vægt på, at parkeringsforholdene imødekommer både lokale behov og bekymringer omkring utilsigtet parkering i nærområdet.

Bekymring fra naboer

Ansøgningen til projektet har været i naboorientering i perioden 19. december 2023 til 8. januar 2024. Kommunen har her modtaget bemærkninger fra 14 interessenter. Af dem går følgende emner igen hos to eller flere: En meget stor bekymring for antallet af parkeringspladser. Ligeledes en stor bekymring for eksisterende såvel som fremtidige færdselsforhold i nærområdet, herunder – oversigtsforhold og trængsel. I høringssvarene fremkom også bekymringer for skygge- og indbliksgener samt bekymring for bygningshøjde.

– Ansøger bærer ikke et ansvar for at løse den eksisterende parkeringsproblematik. Med det sagt, er det vigtigt for administrationen, at projektet ikke bidrager til denne problematik. Derfor har det været et emne, som har haft administrationens fokus. Med henblik på at finde en fornuftig og ansvarlig løsning sammen med ansøger, lyder det i Kommunens svar til interessenterne om deres bekymringer.

– Ansøger er velvidende omkring, hvor meget emnet parkering fylder i Hvidovre Kommune og som resultat tilbyder ansøger gratis parkering for eksisterende og nye beboere på ejendommen til afvejning af et reduceret antal parkeringspladser end parkeringsnormen fastsætter. På denne måde tilstræbes det, at beboere ikke parkerer på omkringliggende villaveje, i det at de er sikret gratis parkering hos sig selv. Det er dog værd at bemærke, at det er udenfor administrationens myndighed, at regulere borgeres adfærd, fremgår det af sagsfremstillingen.

Antal parkeringspladser og indbliksgener

Flere af de modtagne høringssvar udtrykker desuden en bekymring over, at der er projekteret med et færre antal parkeringspladser end parkeringsnormen fastsætter. Bekymringen kobles op på en antagelse om, at dem som ikke kan parkere ved projektet, vil parkere på de omkringliggende villaveje. Projektet kræver i kombination af eksisterende forhold og Lokalplan 144 § 8.4 en samlet antal af 260 parkeringspladser. Der er i projektet indtegnet 201 parkeringspladser.

– Ved at bygherre sikrer at beboere på projektets ejendom tilbydes en gratis plads per bolig, vurderer administrationen indledningsvist, at det vil afværge utilsigtet parkering i nærområdet. Antallet af parkeringspladser som accepteres, præsenteres til politisk beslutning, står der i sagsfremstillingen.

– Lokalplan 144 giver mulighed for bebyggelse i flere etager med altaner. Altaners afstand til skel er reguleret i lokalplan 144 §5.5, og der er dermed med vedtagelsen af lokalplanen taget stilling til muligt indblik. For skyggegener henvises der til skyggediagrammerne i Lokalplan 144, som har indgået ved vedtagelsen af lokalplanen, samt skyggediagrammer for det ansøgte projekt vedlagt dagsordenspunktet. Diagrammerne angiver, at det projekterede byggeri på visse tidspunkter vil medføre skygge for Vigerslev Alle 398-406. Administrationen vurderer dog at afstanden mellem det projekterede og Vigerslev Alle 398-406 ikke vil medføre en forringelse af dagslys forhold for Vigerslev Alle 398-406, står der i kommunens svar.

 

mag