Endelig vedtagelse af lokalplan for Sønderkærskolen

Endelig vedtagelse af lokalplan for Sønderkærskolen

Kommunalbestyrelsen traf ved sidste møde beslutning om ny omklædningsbygning og kunstgræsbane

NYHEDER: På kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 25. juni blev Lokalplan 241 for Sønderkærskolen endeligt vedtaget. Denne lokalplan muliggør opførelsen af en ny omklædningsbygning, en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster, samt omdannelsen af Rydultowy Plads til et integreret park- og parkeringsanlæg.
Lokalplansforslaget blev præsenteret i en offentlig høringsperiode fra den 20. marts 2024 til den 17. april 2024, hvor syv høringssvar blev indsendt. Disse høringssvar har medført en række ændringer i lokalplanen. Blandt ændringerne er tilføjelsen af et afsnit om fortidsminder og justeringer af den tilladte taghældning for omklædningsbygningen.
De foreslåede ændringer
  • Ændringerne, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen, inkluderer:
  • Fortidsminder: Tilføjelse af et afsnit om museumslovens regler ved fund af fortidsminder.
  • Taghældning: Justering af den maksimale taghældning for træbygninger fra 20° til 25°.
  • Kunstgræsbane: Mulighed for en 0,5 m bred flisekant omkring banen og opstilling af trådhegn.
  • Belysning: Specifikationer for nedadrettet og afskærmet belysning på kunstgræsbanen, parkeringsarealer og stier.

Nogle af ændringerne, især vedrørende hegning omkring boldbanerne, medførte en partshøring af berørte parter, herunder Lejerbo Hvidovre. Ingen bemærkninger blev modtaget fra boligforeningen.

Foto: Græsbanen hvor kunstbanen skal ligge.