ET EKLATANT TILLIDSBRUD

 ET EKLATANT TILLIDSBRUD

Støtteforeningen Hvidovres svar på Hennings Nielsens indlæg i Byens Talerstol Hvidovre Avis d. 10. maj 2023:

LÆSERBREV: Som formand for Støtteforeningen Hvidovre (tidligere Hvidovre Nærradio m.fl.s Venner), vil jeg besvare Hennin Nielsens indlæg, og kan naturligvis bekræfte at foreningen har afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 25. april 2023. - en ekstraordinær generalforsamling, der var indkaldt efter foreningens vedtægter.

Indkaldelsen er sket gennem Hvidovre Avis, Hvidovre Nærradio, foreningens hjemmeside, og som ekstra service, også via sms og gennem Facebook. Den ekstraord. generalforsamling blev netop indkaldt i forbindelse med et af foreningens arrangementer – for at så mange som muligt af foreningens medlemmer kunne ytre deres mening om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringene.

En anden tid

Henning Nielsen beskriver hans oplevelser i Hvidovre Nærradios Venner gennem hans tid som medlem af foreningen.Til det kan jeg kun sige, det må have været en god tid, med fællesskab, sammenhold, pionerånd, busture, julekomsammen m.m., - en fortid, hvor man kom hinanden "mere ved". og hvor man i fællesskabet ånd, nød hinandens selskab, krydret med en vis mængde alkohol. Sådan var det – og ingen fejl med det.

Henning Nielsen skriver så, at alt samvær ophørte ved min indtræden i bestyrelsen – en bestyrelse jeg tiltrådte i februar 2022. Så vidt jeg er orienteret, har der ikke været afholdt busture til udlandet, petanque, julekomsammen mange år før min tiltræden.

Med hensyn til Henning Nielsens påstand om, at jeg - og min bestyrelse - har omdannet foreningen til en banko-forening, kan denne påstand klart afvises. I min formandsperiode fra februar 2022 og frem til nu, har vi med stor succes arrangeret to busture med spisning, quizzer, bankospil, lotterier, musik og mulighed for en svingom, - altså et fællesskab, som Henning Nielsen i sit indlæg påstår, at jeg - og min bestyrelse- har slået ihjel.

Bestyrelsen har både før og efter den ekstraord. generalforsamling i april måned, drøftet flere former for samvær for foreningens medlemmer, i form af kulturarrangementer, foreningsaftener med alle fomer for samvær, kort- og brætspil m.m.,- kun fantasien kommer til at sætte grænser

De løse påstande

Henning Nielsen tildeler mig derefter betydelig indflydelse i foreningen (længe inden jeg blev valgt ind i bestyrelsen). En påstand der må stå for hans egen regning.

Et andet eksempel på Henning Nielsens løse påstande er, at jeg har indført nedsættelse af kontingentet fra 100-kr.pr.år til 25- kr.pr.år, for at kunne bruge den øgede medlemsskare i mit spil. En ændring der blev vedtaget af generalforsamlingen før jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Men jeg kan bekræfte, at den daværende bestyrelses forslag blev vedtaget enstemmigt på den ord. generalforsamling. Altså en påstand grebet ud af det blå.

Henning Nielsen skriver yderligere i sit indlæg i Hvidovre Avis, at jeg gennem de sidste par.år har haft nogle mindre betydende poster i foreningen. Det giver jeg gerne Nielsen ret i, idet jeg kun har været foreningens bankonummeropråber, samt foreningens revisor, - altså poster der ligger uden for bestyrelsen.

Henning Nielsen skriver, at jeg under dække af, at ville støtte diverse andre humanitære formål, har gennemført ændringer i foreningen, så det var mig og min bestyrelse, der skulle bestemme om Hvidovre Nærradio (HNR) skulle støttes økonomisk. Ved den ekstraord. generalforsamlingi 2022, blev der ikke ændret et eneste komma i vedtægterne, i forhold til Hvidovre Nærradio. Vedtægtsændringen, der blev vedtaget af generalforsamlingen (og støttet af bestyrelsen for Hvidovre Nærradio v/Per Schreiber), åbnede alene mulighed for at foreningen kunne donere midler til humanitære formål.

Skulle udstede garanti

Henning Nielsen gengiver korrekt, at jeg på generalforsamlingen i april 2023, argumentere defor, at vi er en forening i transformation, og derfor gerne vil ændre foreningen fra at være en "Venneforening med HNR"– til at blive en"Social- og kulturelforening". Årsagen vil i det følgende blive afdækket:

Hvidovre Nærradio m.fl.s Venners bestyrelse har ikke længere tillid ti Hvidovre Nærradios bestyrelse, og jeg skal forsøge "kort" at beskrive bestyrelsens bevæggrunde for at skifte navn og for at udskrive HvidovreNærradio af foreningens vedtægter.

Forud for den ekstraord. generalforsamlingi 2022, blev vores bestyrelse bedt om at deltage i et fællesmøde på HNRs lokation, d. 7.sept. 2022. På mødet blev vi præsenteret for et budget/regnskab, der var sendt til Hvidovre Kommune i forbindelse med en ansøgning om en ekstra bevilling på kr.612.000, - og som efter vores opfattelse, ligeledes blev brugt over for vores bestyrelse, som bevis på hvor hårdt HNR havde brug for penge fra Hvidovre Nærradio m.fl.s Venner, idet vi på samme møde blev bedt om, at "garantere" en fast overførsel til HNR, hvilket vi klart afviste. (I et senere brev af 30.okt. 2022 fra HNR, blev dette ønske om en fast overførsel, vekslet til at vi skulle udstede en garanti på overførsel af 75% af vor foreningens overskud).

Et kort kig på det udleverede budget/regnskab viste, at der var påført en udgiftpost for en ½-tidsmedarbjder for hele året, på trods af, at denne medarbejder kun havde været ansat frem til udgangen af april måned (jeg kan være usikker på om det var med udgangen af maj måned). Altså en post der fiktivt "gjorde" deres udgifter 7–8 måneders løn større. Ved en forespørgsel til dette blev der på tværs af to medlemmer af HNRs bestyrelse, mumlet og rumsteret en hel del, hvorefter de meddelte, at der måtte være en fejl. Punktet blev hverken på dette møde, eller, som forventet efterfølgende, komenteret yderligere – kun i en senere mail hvor HNRs bestyrelse skriver, at de "ikke kunne forstå hvorfor vi blandede os i deres regnskaber" – for vi var jo bare en støtteforening der skulle give HNR økonomisk støtte

I samme budget/regnskab for 2023, var der påført en forventet indtægt fra sponsorer på kr.10.000,-, som HNRs egen kasserer protesterede over for, det faste sponsorat var på kr.12.000,-. Set med vores øjne to "reguleringer", der skulle sløre de faktiske indtægter og udgifter, med det formål, at vise et billede, hvor økonomien i HNR, skulle se dårligere ud end virkeligheden.

26.januar 2023 modtog vi igen et brev fra HNRs bestyrelse, hvor man ansøger om kr. 67.246,40 til dækning af forhøjet KODA afgift for året 2023. En forhøjelse, der er afstedkommet af, at KODA har fundet ud af, at Hvidovre Nærradio sender radio "24/7", modsat det HvidovreNærradio havde opgivet til KODA.

På budgettet/regnskabet, der er sendt til Hvidovre Kommune, i forbindelse med deres ansøgning om ekstra bevilling på kr.612.000, kan vi se at der er påført en udgift til KODA på kr 61.000 for 2022, selvom HNR i brevet af 26/1-2023 oplyser til os, de kun er faktureret for kr. 28.756,-.

Når sådanne ting sker mellem to foreninger, der ellers gennem fortrolighed og tillid havde være tæt knyttet til hinanden gennem 23 år,virkede det som et eklatant tillidsbrud. Det er mig magtpåliggende at fortælle, at min bestyrelse og jeg på intet tidspunkt hverken før, under eller efter den ekstraord.generalforsamling, har beskyldt HNR for fusk med det endelige regnskab, men alene kommenterer på det regnskab der blev fremvist for os på mødet d.7.sept. 2022, og som var fremsendt til Hvidovre kommune, som underbygning af deres ansøgning om en ekstrabevillingpå kr.612.000.

Henning Nielsen fremsatte på den ekstraord. generalforsamling en mistillidsdagsorden mod den siddende bestyrelse. Mistillidsdagsordenen blev derefte sendt til afstemning. Ud af aftenens over 230 medlemmer, var der 8-10 medlemmer der stemte for denne mistillidsdagsorden– resten bakkede op om bestyrelsens forslag om navneforandring og vedtægtsændringer.

 

God sommer

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Peter Willumsen, Formand for Støtteforeningen Hvidovre.