Får flere vandhuller og en regngrøft

 Får flere vandhuller og en regngrøft

Quark Naturcenter får grønt lys til bæredygtigt regnvandsprojekt ved landzonetilladelse

Quark Naturcenter på Avedøre Tværvej 56 kan se frem til et nyt og bæredygtigt tiltag efter godkendelsen af landzonetilladelse til etablering af tre mindre vandhuller og en regngrøft. By- og Planudvalget traf beslutningen den 4. december efter en omhyggelig vurdering af ansøgningen og de miljømæssige konsekvenser.

Bæredygtig vandhåndtering i centrum

Quark Naturcenter har ansøgt om landzonetilladelse til projektet, der har til formål at aflede og opsamle regnvand fra omgivelserne. Tre mindre vandhuller og en regngrøft skal fungere som et bæredygtigt system til at håndtere regnvand, samtidig med at det skaber et nyt livligt naturområde.

Jorden, der graves op som en del af projektet, vil blive genanvendt til at hæve niveauet på den eksisterende trampesti. Dette skridt tages for at forhindre, at stien oversvømmes i fremtiden og forbedre adgangen til området.

Vilkår for godkendelsen

By- og Planudvalget har besluttet at meddele landzonetilladelse under visse vilkår:

Hældning af Vandhuller og Brinker: Vandhuller og brinker skal anlægges med en maksimal hældning på 1:5 for at sikre sikker bevægelse omkring området, især med hensyn til børn.

Opgraven Jord: Den opgravede jord må ikke lægges ud på trampestien, men skal bortskaffes efter gældende lovgivning.

By- og Planudvalget traf en enstemmig beslutning om at godkende landzonetilladelsen og de tilknyttede vilkår. Projektet blev betragtet som en gevinst for naturcenteret og lokalsamfundet, og det blev anerkendt for dets positive bidrag til håndtering af regnvand og for at skabe et nyt naturområde.

Administrationen, der udarbejdede dagsordenspunktet, havde vurderet, at projektet ikke ville have væsentlig negativ indvirkning på landskabet, dyrelivet eller plantelivet. Det blev også påpeget, at projektet ville forbedre adgangen til området og fremme naturcenterets undervisningsaktiviteter.

Projektet er i overensstemmelse med landsplandirektivet Fingerplan 2019, der forbeholder grønne områder til overvejende almen, ikke-byfællesskab og jordbrug. Det påvirker heller ikke de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, da det ligger mere end 2 km fra kysten.

Inden for rammerne af Kommuneplan 2021 er området klassificeret som et naturbeskyttelsesområde og naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Projektet er i tråd med disse betegnelser, og der er lagt vægt på at minimere påvirkningen af eksisterende natur.

Godkendelsen indebærer ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da alle omkostninger ved etableringen finansieres af driftsmidler fra Center for Trafik og Ejendomme samt Quark Naturcenter.

Projektet, der nu er på vej, forventes at styrke naturcenterets bæredygtige praksis og fremme en mere ansvarlig håndtering af regnvand i lokalsamfundet. Dette initiativ mod bæredygtighed og naturbevarelse er blevet positivt modtaget af lokalsamfundet og politiske beslutningstagere.mag

 

mag