FIRE SPØRGSMÅL OG FIRE SVAR

FIRE SPØRGSMÅL OG FIRE SVAR

ERLING GROTH med fire spørgsmål til politikerne og fire forslag til en løsning på den langstrakte konflikt om træerne på Ege Alle.

LÆSERBREV: Forud for Klima- miljø- og teknikudvalgets møde 2. oktober 2023 stillede jeg medlemmerne fire spørgsmål. På udvalgets dagsorden stod: ”Ege Alles egnethed til egetræer og andre træer”.

1. Faglig anerkendelse?

Anerkender du den gartnerfaglige vurdering af Ege Alle som særdeles velegnet til egetræer?

Se sagsfremstillingen, hvor der gøres udførligt rede for særligt egetræers egnethed som vejtræer, og den omfattende brug af egetræer på Hvidovres veje.

2. Hvorfor fælde egetræer?

Hvilket signal sender Hvidovre Kommune ved at følge direktørens indstilling om at fælde de sidste tre sunde 26 år gamle egetræer på Ege Allé?

3. Synes udvalget at den foreslåede træfældning er i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 237 for Risbjergområdet?

Lokalplanens formål er bl.a. ”at sikre et grønt udtryk langs områdets veje”, side 19. På side 5 i lokalplanen illustreres dette med et billede af Ege Alle, før de tre 26 år gamle egetræer blev fældet, med billedteksten ”Grønt udtryk på Ege Alle”

4. ”Ingen høring” står der i sagsfremstillingen. Kan det passe?

Vil du åbne for en høring af de nærmeste interessenter i sagen, nemlig de umiddelbare naboer, som har direkte interesse i sagen med hensyn til herlighedsværdi, biodiversitet men også salgsprisen på husene?

Som nabo til træerne vil jeg hermed formelt søge om høringsret som part i sagen jf.

Folketingets ombudsmand, myndighedsguiden, partsbegrebet, pkt. 5.1 Væsentlig interesse.

KMT-udvalget valgte at sende hele punktet om Ege Alles egnethed til egetræer tilbage til forvaltningen.

FIRE FORSLAG TIL EN LØSNING

Ad. 1 Faglig anerkendelse

Det er skadevolderne på Ege Alle der har påstået at Ege Alle skulle være uegnet til egetræer. I forbindelse med forligsforhandlinger med skadevolder har advokatfirmaet Horden ved en fejltagelse givet skadevolder ret i dette. Borgmesteren, som har strakt sig meget langt for at opnå et forlig, har siden måttet gå ud og rettet denne fejl.

I KMT-udvalgets dagsordenen 2. oktober 2023 indgår en

gartnerfaglige vurdering af Ege Alle, som bedømmer vejen som særdeles velegnet til egetræer?

Den tidligere socialdemokratiske borgmester Helle Adelborg udtalte om egetræerne til beboerne på Ege Alle så tidligt som den 11.3.2020 ”I Hvidovre kommune er vi meget optaget af, at bidrage med initiativer til klimadagsordenen. I budgetaftalen for 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen ønsket at undersøge muligheden for at plante flere vejtræer i kommunen, da vejtræer er med til at gavne klima, miljø og natur på en lang række områder. Træerne optager CO2/kuldioxid og frigiver ilt, hvilket gavner vores klima og er med til at minimere skybrud. Træerne øger biodiversiteten/ forskelligheden af insekter og dyr. Endelig bidrager de til et spændende og varieret bymiljø hen over årstiderne, og giver en svalende skygge på en varm solskinsdag. Det er ikke jeres seks vejtræer, der er afgørende for, at Hvidovre kan give sit bidrag til at forbedre verdensklimaet, men det er alt andet lige et vigtigt symbol for mig, at også de små bidrag bevirker, at vi kan videregive et sundt miljø og natur til vores børnebørn.” Citat slut.

Borgmesterbrevet blev sendt til skadevolderne en måned før de fældede tre af de 26 år gamle egetræer, inden de blev stoppet af kommunens vagt og af politiet.

Ad 2 Hvorfor fælde egetræer?

I Borgmesterbrevet fra Helle Adelborg til borgerne på Ege Alle står også følgende: ”Jeg kan godt forstå at I er irriteret over generne fra egetræerne, som skygger, blade og agernnedfald, træerne løfter fortovsfliserne mv. De gener vil jeg bede Vej- og Park om at være meget mere opmærksomme på at minimere fremover, men UDEN AT TRÆERNE BLIVER FÆLDET” (min fremhævelse).

Den afsluttende sætning ”uden at træerne bliver fældet” blev ’den rygende pistol’, da der blev fældet dom for groft hærværk i Glostrup Ret den 9. marts 2022. En dom som de anklagede vel at mærke accepterede på stedet.

Skadevolderne har dog efterfølgende forfulgt deres mål om at få alle alle-træerne fældet, selv om der ikke er gartnerfagligt belæg herfor. Træerne kan naturligvis beskæres, som alle andre vejtræer, når sagen er afgjort og faldet til ro. Egetræer er meget velegnede som vejtræer. Der står i dag mange hundrede egetræer rundt på Hvidovres veje.

Ad 3 Lokalplan 237

Som det fremgår af spørgsmål 3 er Ege Alles træer eksemplariske for intentionen om at plante nogle flere træer og skabe ”et grønnere udtryk” i Risbjergkvarteret. Derfor er det uforståeligt at direktøren/ borgmesterkontoret på sidste KMT-møde foreslog at man skulle føje sig efter skadevoldernes ønsker og fælde resten af træerne. KMT-udvalget valgte dog også at sende det forslag tilbage til fornyet belysning i administrationen.

Ad. 4 Ingen høring

Helt uforståeligt fremgår det af sagsfremstillingen at sagen om kommunal træfældning på Ege Alle ikke kræver nogen høring. Også på det punkt ønskede et samlet udvalg sagen til fornyet vurdering. Sagens primære parter, de umiddelbare naboer til træerne, er ikke blevet hørt. Det samme kan siger om Grundejerforeningen Ny Hvidovres medlemmer, som har måtte betale store advokatudgifter til skadevolderne, men ikke er blevet forelagt det konkrete forslag om yderligere kommunal træfældning på en generalforsamling. Kommunen har holdt et såkaldt dialogmøde med fire medlemmer af grundejerforeningsbestyrelsen, som hele tiden har støttet og finansieret skadevolderne. Det er ikke lovligt at gennemtrumfe så indgribende ændringer i den juridisk bindende Lokalplan 237, uden at de nærmeste beboere høres eller lokalplanen ændres af byrådet.

Med venlig hilsen

Erling Groth, Ege Allé 41