Først behov for ekstra plejeboliger i 2030

Først behov for ekstra plejeboliger i 2030

Tidligere fremskrivninger viser sig ikke at være retvisende - behovet for at skabe plejeboliger i Hvidovre er ikke akut

Der er flere ældre i Hvidovre, men færre der har brug for plejebolig.

Siden 2016 er der i Hvidovre Kommune blevet arbejdet med at få etableret flere plejehjemspladser. Det har igennem årene vist sig sværere end forventet, og nu ser det desuden ud til, at behovet for flere plejehjemspladser slet ikke er så stort.

Det fremgår af en orientering, som Ældre- og Sundhedsudvalget fik på udvalgets møde i mandags.

- Den hidtil anvendte fremskrivningsmetode overvurderer behovet. Derfor er anvendt en ny metode, der forsøger at korrigere for et faldende plejehjemsbehov trods et stigende antal ældre. Resultatet heraf viser et behov for 3 ekstra plejeboliger i 2024 stigende til 67 ekstra plejeboliger i 2033, står der i den sagsfremstilling, som danner baggrund for orienteringen til udvalget.

Ingen ventetid

Aktuelt er der således ingen ventetid til en plejebolig i Hvidovre på den generelle venteliste, og det betyder, at Hvidovre Kommune derfor sælger relativt flere pladser til andre kommuner. En række kommunale løsningsforslag for at imødegå et stigende behov for plejehjemspladser betyder endvidere, at "der forventeligt først blive behov for at etablere ekstra plejeboliger fra 2030".

Derfor vil Hvidovre Kommunes administration løbende overvåge udviklingen og fremlægge en opdateret fremskrivning af plejeboligbehov i efteråret 2024 samt komme med forslag til justeringer, hvis de forskellige løsningsforslag viser sig ikke at være tilstrækkelige eller fremskrivningen ændrer sig markant.

Helst bo hjemme

Da Hvidovre Kommune tog fat på problemstillingen i 2016, var det på baggrund af en rapport fra daværende KORA, nu Vive. Her viste KORAs fremskrivning fra 2015 et behov på ekstra 65-90 boliger i 2025.

- Efterfølgende er behovet fremskrevet flere gange, men disse mest almindelige mekaniske fremskrivningsmetoder har kunnet konstateres at afvige meget fra det faktiske behov. Cura BI Bolig muliggjort et korrekt datagrundlag, og viser et ekstra plejeboligbehov på 4 plejeboliger i 2024 stigende til 99 i 2033, skriver Hvidovre Kommunes administration i sagsfremstillingen til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Helt konkret fik 149 borgere i 2023 bevilget en plejebolig, mens 14 borgere fik afslag. Det svarer til, at 91 pct. fik bevilget en plejebolig. Hvidovre Kommunes administration forklarer det faldende behov for plejeboliger med flere faktorer, bl.a. specialiserede tilbud fra Hvidovre Kommunes hjemmepleje.

- De fleste foretrækker at bo i eget hjem så længe som muligt. Dette ønske imødekommes bl.a. ved, at Hjemmeplejen har lavet en struktureret organisering af den demensfaglige ledelse og kompetenceudvikling på området, fremgår det af sagsmaterialet.

 

 

 

red