FREMTIDENS HVIDOVRE

FREMTIDENS HVIDOVRE

JOHN STAHLSCHMIDT MØLLER med en Aktuel kommentar:

LÆSERBREV: Hvidovre Kommune bør indføre restriktioner på byggeri af private lejeboliger. Kommunen skal i sit byggeprogram ikke alene bygge for tilflyttere. Det er beslutninger nu, der tegner fremtidens Hvidovre.

Jeg vil opfordre Hvidovre Kommunalbestyrelse til at indlede en dialog med Hvidovres borgere om fremtidens Hvidovre. Hvidovre Kommune har netop offentliggjort en omfattende befolkningsprognose, der forudsiger en betydelig vækst i befolkningen de kommende år. Rapporten, der strækker sig fra 2022 til 2033, er blevet udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen med at planlægge den nødvendige udbygning og sikre, at der er tilstrækkelig infrastruktur, faciliteter og ikke mindst boliger til at imødekomme den stigende befolkning.

Rapporten identificerer flere faktorer, der bidrager til denne forventede vækst. For det første forventes en naturlig befolkningstilvækst som følge af flere fødsler end dødsfald i perioden. Desuden forudses en betydelig nettotilflytning til kommunen, da flere familier og enkeltpersoner søger bolig i Hvidovre på grund af dens attraktive beliggenhed, gode infrastruktur og nærhed til København.

Befolkningsprognosens forudsigelser kræver politiske svar afhængigt af, hvilket fremtidens Hvidovre, vi ønsker. Jeg vil med dette indlæg lægge op til en diskussion, som jeg håber, de politiske partier i Hvidovre vil gribe.

Private lejeboliger

For at imødekomme det stigende antal borgere er der kommet gang i byggeriet af boliger i Hvidovre, og der er planer om at bygge langt flere boliger i de kommende år. Men der foregår ikke en diskussion i offentligheden om, hvilke typer af boliger, der skal opføres. Kommunalbestyrelsen har kastet sin kærlighed på private ejendomsselskaber, som har gjort lejeboliger til en attraktiv forretning.

Det er en fejltagelse, Hvidovre ikke er alene om. Fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal 2023 er befolkningen i København og Københavns omegn vokset med 223.480. Det er voldsomt, og det stopper ikke her. Indtil videre er boligudbygningen stort set løst ved at overlade byggesagerne til private ejendomsinvestorer.

Ejendomsinvestorerne bygger selvfølgelig det, der giver den største fortjeneste, og det er dyre privatboliger. For her kan man både høste uregulerede lejeindtægter og samtidig høste værdistigningen i grunden og ejendommen. For samfundet er det en dårlig løsning, fordi flere ejendomsinvestorer befinder sig i skattely, og mange af byens egne familier med almindelige eller mindre indkomst fortrænges.

Høje uregulerede huslejer

For borgerne er det er en dårlig løsning først og fremmest, fordi huslejerne er for høje i nye private lejeboliger. En husleje på 14.000 kr. eller mere for en toværelses lejlighed, og dertil kommer udgifter til vand og varme, er for de fleste enlige en ubetalelig husleje. Og lejerne kan ikke være sikre på, hvornår næste huslejestigning varsles og med hvilken stigning.

Når udbygningen i hovedstaden stort set alene foregår med private lejeboliger, opstår en ubalance, hvor udlejere i stigende grad udnytter udbud og efterspørgsel til at hæve priserne på lejeboliger og skabe usikkerhed for lejere.

Bred politisk aftale?

I en bemærkelsesværdig beslutning har Københavns Kommune annonceret, at der ikke længere vil blive opført flere private lejeboliger i byen. I stedet vil kommende boligprojekter fokusere på at øge antallet af ejerboliger, andelsboliger og almene boliger. Denne afgørelse er blevet truffet med henblik på at tackle de udfordringer, som byen står overfor med hensyn til boligudbud, prisstigninger og boligsocial ulighed.

Jeg vil foreslå, at Hvidovre Kommune træffer samme beslutning, og der må være et rationelt grundlag for, at der kan træffes en bred politisk aftale herom. De borgerlige ønsker, at flere mennesker skal eje deres egen bolig, og det må være på tide, at de vågner op og indser at ejerboligen er ved at blive fortrængt af privat udlejning i hovedstadsområdet. Og for venstrefløjen bør det være en mærkesag at bygge boliger, som er ejet af dem, der bor i dem.

Boligpolitik

Det er ikke nok at interessere sig for ejerformen, når Hvidovres fremtidige boligpolitik fastlægges. Meget af nybyggeriet i Hovedstadsområdet er endeløse gentagelser af byggeri, hvor man må spørge sig selv, om der har været en arkitekt til stede? København er arkitekturhovedstad i 2023 og her bør forstædernes arkitektur inddrages, og der er historisk mange gode eksempler at blive inspireret af. Hvidovre Kommunalbestyrelse bør benytte lejligheden til at få vedtaget en arkitekturpolitik, som ikke alene forholder sig til æstetik og materialer, men også til bæredygtighed og biodiversitet.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, hvem man bygger for. Her vil jeg advokere for, at kommunalbestyrelsen ikke alene bygger for tilflyttere, som vi har set i de senere år. Her er det vigtigt at tage højde for, at særligt de 80+ årige forventes at vækste, med en absolut stigning på 674 personer eller 26,8%. Da Hvidovre Kommune blev udbygget, var den gennemsnitlige levealder noget lavere, og ved byggeri blev der af gode grunde ikke tænkt i tilgængelighedsboliger.

I byggeprogrammet bør medtænkes ældreboliger. Selv om at der i visse kredse hersker modvilje mod flere almene boliger, så er denne ejerform god til etablering af ældreboliger, og det er meget få af byens nuværende almene boliger, der er egnede til gangbesværede medborgere. Etablering af seniorbofællesskaber kunne også etableres som en kombination af ejer-, andels- og almene boliger. I mere end to år har Nina Smith stået i spidsen for Reformkommissionen, der blev nedsat under den foregående regering.

Den almene boligsektor

I visse kredse bliver der set skævt til den almene boligsektor. Det er der bestemt ikke grund til. Senest er reformkommissionens formand Nina Smith kommet med store roser til den almene boligsektor, der med sine spekulationsfrie boliger er en god boligform for familier med almindelige indkomster på et boligmarked, hvor det i dag er svært at komme ind på ejerboligmarkedet. Nina Smith roser sektoren for at arbejde med den borgernære tilstedeværelse, gennemførelse af helhedsplaner og skabelsen af bro mellem samfundets aktører fra det offentlige til civilsamfundet. Det er særdeles vigtigt, at den almene boligsektor inddrages aktivt i skabelsen af fremtidens Hvidovre.

Rettidig omhu

I Glostrup har boligselskab og kommune udvist rettidig omhu og gennemført et omfattende byfornyelsesprojekt i Stadionkvarteret med etablering af mange tilgængelighedsboliger til den aldrende befolkning. Herfra kan kommunalbestyrelsen måske indhente inspiration. Det var et meget stort projekt. Mindre kan også gøre det, men kommunalbestyrelsen må i gang nu, hvis de er deres ansvar bevidst.

De fleste mennesker vil helst have den sidste tid i deres eget hjem og nabolag. Det er trygt, men det kan ikke altid lade sig gøre. Derfor skal der også bygges flere plejeHJEM. Her vil jeg opfordre til at vores politikere overvejer, om det er vejen frem at bygge store institutioner, som let får karakter af ældrefabrikker. Jeg vil derfor foreslå, at kommunalbestyrelsen inddrager bygningen af plejehjem i arkitekturpolitikken.

Mine to sønner har indenfor de sidste 10 år mistet deres fire bedsteforældre – alle Hvidovre borgere – og jeg skal hilse og sige, at deres sidste tid har været en blandet oplevelse. Det handler både om rammer som forvaltningskultur. Oplevelser som har fået mig til at frygte for, at jeg en dag skulle få brug for hjælp.

Med venlig hilsen

John Stahlschmidt Møller