Grønt parkeringsanlæg og kunstbane på Sønderkær

 Grønt parkeringsanlæg og kunstbane på Sønderkær

Lokalplanforslag for Sønderkærskolen vedtaget af kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts godkendt forslaget til Lokalplan 241 for Sønderkærskolen på Kettegård Allé 2. Denne beslutning markerer en vigtig milepæl i udviklingen af området ved skolen.

Forslaget til Lokalplan 241, udarbejdet af kommunens Administration, åbner op for flere spændende initiativer. Det inkluderer etablering af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster samt en omklædningsbygning på områderne vest for Sønderkærskolen/Musikskolen. Derudover vil lokalplanen muliggøre omdannelsen af det grønne areal på Rydultowy Plads samt det eksisterende parkeringsareal til et sammenhængende park- og parkeringsanlæg.

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at forslaget til lokalplanen skal fremlægges i offentlig høring i fire uger, hvilket giver borgerne mulighed for at komme med deres input og kommentarer. Der vil også blive afholdt et alment tilgængeligt borgerarrangement for at informere lokalsamfundet om planens detaljer og de aktuelle skitseprojekter.

Den vedtagne lokalplan fastsætter også bestemmelser for opførelsen af kunstgræsbanen og tilhørende faciliteter samt bevaringsværdige bygninger og træer i området. Den understreger desuden vigtigheden af at sikre gode forhold for områdets bløde trafikanter og håndtere udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

Lokalplanforslaget for Sønderkærskolen er et resultat af en længere proces, hvor politiske beslutninger og aftaler er blevet indgået med henblik på at forbedre faciliteterne omkring skolen.

Det er værd at bemærke, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af lokalplanen, da den forventes at have en begrænset miljøpåvirkning på lokalområdet.

Foto: Lokalplanforslaget vil muliggøre omdannelsen af det grønne areal på Rydultowy Plads samt det eksisterende parkeringsareal til et sammenhængende park- og parkeringsanlæg.

mag