Har vi en prioritering af sikre skoleveje i en tid med snefald og glatte veje?

Har vi en prioritering af sikre skoleveje i en tid med snefald og glatte veje?

Fortove ved kolonihaver er ryddet mens der på cykelstier ved skoler ingen rydning er sket, skriver MORFAR til tre børnebørn:

LÆSERBREV: Som bekendt har vi i nogle uger haft snefald og frostgrader, som har udfordret fremkommeligheden ad veje, stier og fortove, der naturligvis skal prioriteres i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse. Ingen kan forvente, at vi har helt rene veje og stier m.v. lige efter vejrguderne, har åbnet sluserne og ladet nedbøren falde i form af sne eller regn med efterfølgende frostgrader.

Veje skal naturligvis være ryddet og fremkommelige for ambulancer, brandvæsen og politi, da det er en stor del af vores fælles tryghed i dagligdagen.

Når det er sagt, så undrer prioriteringen mig virkelig, at man f.eks. kan se cykelstier og -baner, der efter en uge uden nævneværdig nedbør fortsat ikke er ryddet. Det gælder f.eks. på Plovheldvej foran Holmegårdsskolen, hvor skolebørn, der dagligt skal til og fra skolen på cykel, har deres udfordringer med en isglat og ufarbar cykelsti, der fortsat ikke er ryddet. Det er kommunen, der har en særlig og specifik forpligtelse i henhold til lov om offentlige veje, kapitel 8, om at sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af de kommunale veje og stier. Anden lovgivning ikke at forglemme færdselslovens § 3 med en særlig og specifik forpligtelse til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skole.

Dette står i skærende kontrast til f.eks. fortovene på Præstemosen og Rebæk Allé ud for kolonihaverne, der naturligvis ikke bebos i vintermånederne og som Hvidovre Kommune flittigt og flere gange ugentlig har sørget for har været saltede og ryddet for sne.

Hvis man i kommunen har tid til at sørge for glatførebekæmpelse og snerydning på fortove i disse områder samtidigt med, at skolebørn til og fra Holmegårdsskolen fortsat ikke kan benytte cykelstien og skal ud på en lidt farefuld og risikobetonet færd ved bl.a. at køre mod færdselsretningen ad Plovheldvej, så skal man helt sikkert have revideret prioriteringen af snerydning og glatførebekæmpelse i vores ellers udmærkede kommune.

Der er helt sikkert plads til forbedring.

Med venlig hilsen

Morfar til tre børnebørn på Holmegårdsskolen