Harrestrup Å genoprettes og sikres mod oversvømmelse

 Harrestrup Å genoprettes og sikres mod oversvømmelse

Et kæmpe projekt i og omkring Harrestrup Å skal forbedre naturen og sikre de omkringliggende boliger mod oversvømmelser. En miljøvurdering af projektet er nu i høring.

I fremtiden kan vi forvente større skybrud og regnmængder, og derfor er der store planer om et skybruds- og naturgenopretningsprojekt i og omkring Harrestrup Å i Vigerslevparken.

Projektet har fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen samtidig med, at åen udvides for at håndtere vand fra skybrud. Samtidig indrettes parken til at kunne håndtere oversvømmelser, så vandet søger mod parken i stedet for de omkringliggende boliger ved større skybrud.

- Vi arbejder på mange indsatser for at skabe et klimarobust Hvidovre, og projektet i Vigerslevparken er en vigtig brik i den opgave. Vi skal gøre vores kommune klar til en mere våd fremtid, og det gør vi bedst ved at arbejde sammen – også med vores nabokommuner og resten af hovedstadsområdet, siger Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Bag projektet med Harrestrup Å står Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR, og netop nu er en miljøkonsekvensrapport for projektet i offentlig høring. Den beskriver de miljømæssige påvirkninger af anlæg og drift af projekterne, som forventes at blive gode.

Projektet har en positiv miljømæssig effekt, da Harrestrup Å vil opnå større fysisk variation og dermed på sigt leve op til vandplanernes krav om god økologisk tilstand. Projektet vil også skabe rammerne for, at Vigerslevparken kan få en større biodiversitet end i dag.

Når anlægget tages i drift, vil Vigerslevparken og Harrestrup Å få en rekreativ parkkarakter med gennemgående stier, som den har i dag. De nye beplantninger, nye trampestier, den slyngede vandløb, opholdssteder samt et naturligt udtryk i parken vil dog gøre Vigerslevparkens landskab og Harrestrup Ås forløb langt mere varieret og naturligt, end det er i dag. Projektet kan også medføre nye broer og ændrede adgange til parken.

Når projektet er gennemført, vil området kunne håndtere så store regnmængder, at nærliggende private matrikler ikke oversvømmes. Det betyder dog, at dele af de gennemgående stier og grønne arealer kan blive oversvømmet under kraftig regn.

I anlægsfasen vil hovedparten af projektområdet langs med og i åen på skift blive inddraget til arbejdsareal. Naboer og besøgende i parken må derfor i anlægsperioden forvente periodevis støj, primært fra gravemaskiner, lastbiler og lign. Arbejdet vil også betyde kørsel med lastbiler på enkelte af de omkringliggende lokalveje.

Miljøkonsekvensrapporten samt VVM-myndighedernes udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring frem til den 13. september 2023 og kan ses på hvidovre.dk under ’Høringsportalen’. Bemærkninger hertil kan sendes til miljo@hvidovre.dk

Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR afholder desuden et event om projektet og miljøkonsekvensrapporten den 20. august 2023 i Vigerslevparken.

 

Foto: En del af parken kommer til at se sådan ud, når projektet er gennemført. Illustration: WSP Danmark