Klubhus til Rebæk IF blevet dyrere

Klubhus til Rebæk IF blevet dyrere

Mandag aften godkendte Økonomiudvalget den første fase af opførelsen af et nyt klubhus til Rebæk IF - samlet vil et nyt klubhus koste det dobbelte af hvad man først afsatte

Inflation mm. har vist, at 5 mio. afsatte kr. til et klubhus til Rebæk IF ikke var nok. I stedet vil et samlet projekt for et klubhus til Rebæk IF løbe op i 10 mio. kr.

Derfor er sagen om opførelsen af klubhuset blevet forsinket og politisk drøftet påny.

Mandag aften besluttede Økonomiudvalget imidlertid, at godkende en indstilling om, at projektet tilføres yderligere 1,8 mio. kr. Dermed ser klubhuset til Rebæk IF ud til foreløbigt at løbe op i en pris på 6,8 mio. kr.

Det er imidlertid kun, hvis en såkaldt etape 1 gennemføres.

- Etape 1 er et minimumsprojekt. Bygningens ydre udføres i henhold til krav i gældende lokalplan 112 som en let hovedkonstruktion og med facadebeklædning i træ. Farver på facader og vinduer indpasses i forhold til det omkringliggende område. Tagflader udføres med sort eternit eller alternativt sort tagpap. Bygningen indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet, unisex dommeromklædning, teknikrum, rengøringsrum samt 2 offentlige toiletter, hvoraf det ene indrettes som handicaptoilet, fremgår det af sagsfremstillingen, hvor der endvidere står:

- Udearealer, adgangsveje, parkering, beplantning med videre udføres i henhold til krav i lokalplan. Adgang til bygningen sker via adgangsstien fra 14 anlagte parkeringspladser. Tilkørsel til matriklen sker fra Kløverprisvej. Det 5 m brede plantebælte fra Avedøre Havnevej videreføres langs Kløverprisvej og græsarealet mod nord og øst for bygningen plantes med opstammede allétræer, lyder det i det oplæg, som politikerne drøftede.

Etape 2 til 3,2 mio.

Fortsættes projektet med en etape 2 bliver opførelsen af klubhuset yderligere fordyret med 3,2 mio. kr., hvorved et samlet projekt altså når op på 10 mio. kr.

- Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og omfatter: Rebæk IF vil efter ibrugtagning af minimumsprojektet i etape 1 fortsat mangle depotplads til opbevaring af bolde, kegler, hjørnestolper, overtrækstrøjer m.m. og fortsat mangle et indendørs samlingssted til at drive det samfundssociale foreningsarbejde i. Det understreges, at der i nærværende sagsfremstilling ikke træffes beslutning om realisering af etape 2. Etape 2 er u-finansieret og Rebæk IF afsøger muligheder for en delvis finansiering på op til 0,5 mio. kr., fremgår det af sagsfremstillingen.

Politikerne i Økonomiudvalget valgte således at følge indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, som besluttede, at den ufinansierede etape 2 indgår i budgetdrøftelserne for budget 2024. red

 

red