Lokal skole tog ikke stilling til mobning

Lokal skole tog ikke stilling til mobning

National klageinstans mod mobning og Borgerrådgiver rejser desuden kritik af kommunen i sag om bortvisning og overflytning af skolelev fra Gungehusskolen

God forvaltningsskik er tilsidesat, der har været manglende retssikkerhed for en skolelev og Gungehusskolen har ikke sikret, at en elev kom i trivsel.

Det er den hårde kritik, som Hvidovres borgerrådgiver rejser i en længere rapport om Hvidovre Kommunes håndtering af en sag, hvor en nu 15-årige tidligere skoleelev på Gungehusskolen i august 2022 blev bortvist fra skolen. Pigens forældre har desuden klaget til Den Nationale Klageinstans mod Mobning (DCUM) og har fået medhold.

Borgerrådgiverens kritik rettes mod skolen, skolelederen, forvaltningen i Hvidovre Kommune, centerchefen og den faglige leder på skoleområdet.

- Ved gennemgang af materialet i sagen fremgår det, at skoleleder og skoleforvaltningen ikke har sikret skoleelevens retssikkerhed ved at tilsidesætte en række principper i god forvaltningsskik samt foretage sanktioner uden den rette lovhjemmel og den rette benyttelse af lovens anvendelsesområde, skriver borgerrådgiveren i sit resumé af kritikken.

Sagen handler kort om bortvisning af og overflytning af en elev til en anden skole, uden at skoleeleven og elevens forælder gav samtykke. Forud for overflytning og bortvisning tegner der sig i følge borgerrådgiverens og DCUM's afdækning et broget forløb, hvor dialogen mellem lærer, skole og kommune på den ene side og elev og forældre på den anden side har været ufrugtbar og ukonstruktiv.

Hvidovre Avis har talt med moren til den bortviste elev, der siden bortvisningen har kæmpet for, at hendes datter får oprejsning.

Hvad betyder det for dig, at borgerrådgiveren rejser kritik af Hvidovre Kommunes håndtering af din datters sag?

- Det giver os i den grad oprejsning, selv om jeg ikke var i tvivl om, at vi havde ret. Jeg har jo også selv undersøgt den her sag til bunds, men der var ingen, der lyttede til mig. Jeg har heller ikke fået respons fra kommunen endnu efter borgerrådgiverens rapport, eller DCUM's afgørelse, som kom allerede i december, siger moren til den omtalte elev.

Hvidovre Avis er bekendt med familiens navne, men udelader navnene af hensyn til pigens anonymitet.

Starter i 2020

Sagen om den nu 15-årige pige starter, i følge borgerrådgiverens rapport, tilbage i 2020, hvor pigen begynder at mistrives i sin klasse. Derfra bliver en AKT-vejleder tilknyttet eleven og i sommeren 2021 udarbejdes der en såkaldt handleplan for eleven. På det tidspunkt begynder det imidlertid at knibe med tilliden til skolen fra pigens forældres side, samtidig udspiller der sig flere konflikter mellem pigen og skolen. Forældrene forsøger at starte en dialog, men oplever ikke, at skoleledelsen ser problemet som andet end udelukkende elevens problem.

DCUM's afdækning af sagen viser, at Hvidovre Kommune, ifølge klageinstansen, ikke har reageret korrekt på de problemer, der var i pigens klasse. DCUM er Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Hvidovre Avis har set klageinstansens afgørelse og påbud til Hvidovre Kommune.

- Den Nationale Klageinstans mod Mobning har nu afgjort sagen om skoleledelsens håndtering af mobning på Gungehusskolen. Sagen er rejst af ...(navn på forælder til pigen, red.), som er forældremyndighedsindehaver til ..(navn på pigen, red.), der gik i 9. klasse, da der blev klaget den 1. september 2022. Sagen blev modtaget til endelig afgørelse i Den Nationale Klageinstans mod Mobning den 10. oktober 2022, står der indledningsvist i afgørelsen fra DCUM.

I selve afgørelsen påpeger DCUM en række problemer i forhold til Gungehusskolen og Hvidovre Kommunes håndtering af sagen. Den Nationale Klageinstans mod Mobning giver pigens forældre fuldt medhold, "da der i sagen er tale om mobning eller lignende". Klageinstansen har derfor udstedt et påbud til Hvidovre Kommune i forhold til at igangsætte en større afdækning af problemerne med mobning eller lignende.

- Hvis skolen ved vurderingen konstaterer, at der foregår mobning eller mobbelignende situationer, har den pligt til at afdække sagen helt til bunds og lave en effektiv handlingsplan, der dækker alle de problematikker, skolen opdager ved afdækningen. Den Nationale Klageinstans mod mobning har ved denne afgørelse lagt vægt på, at skolen har kendt til problemerne længe. Der er aulabeskeder fra 2020, hvori forældrene rækker ud til den navngivne lærer i håb om samarbejde, og med besked om, at ....(pigens navn, red.) mistrives. Læreren vender sent retur på disse beskeder. Samtidig er der i 7. klasse møder i tværfagligt netværk med involvering af AKT-personale. Klageinstansen finder derfor, at skolen er bekendt med at ...(pigens navn, red.) mistrives, og at det overvejende skyldes utryghed i timerne ledet af den navngivne lærer. Skolen skulle derfor på dette tidspunkt have taget initiativ til en undersøgelse af spørgsmålet omkring mobning eller lignende i den konkrete lærers timer, skriver DCUM i begrundelsen for deres afgørelse.

I et brev fra DCUM af 22. marts 2023 fremgår det, at påbudet nu er efterlevet og at DCUM derfor har afsluttet sagen. Tilbage står imidlertid en lokal familie, der i længere tid har været hårdt presset af situationen.

Har det ok..., nu

Hvordan har din datter det nu?

- Hun går på Ungdomsskolen pt. som er et rigtig godt sted. Hun går i en klasse for børn, der af den ene eller den grund har brug for et alternativ. Hun har det ok, selvom dette sætter dybe spor, og der har ingen hjælp været. Det er mig selv, der har fundet hjælp til hende igennem Hvidovre Ungecenter. Det er dog et krav fra min side, at Hvidovre Kommune ikke slipper hende efter 9. klasse. De har smadret hende, så de skal også tage deres ansvar for at få hende op igen, siger moren til Hvidovre Avis.

Hvidovre Avis har bedt Hvidovre Kommune kommentere sagen. Hvidovre Kommune har foreløbigt svaret følgende:

- Vi vender tilbage med et svar til jer, men da det er en konkret personsag, skal vi selvfølgelig vurdere, hvad vi må udtale os om, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommunes direktør for området Susan Bjerregaard.

 

 

red