Midlertidige boliger til ukrainere står klar til sommer

Midlertidige boliger til ukrainere står klar til sommer

Planlægges opført på Høvedstensvej 45

Siden marts 2022 har Hvidovre Kommune givet midlertidig opholdstilladelse til 302 fordrevne ukrainere, der har fået ret til en midlertidig bolig samt integrationsindsats fra kommunen.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter midlertidige boliger til de fordrevne, har kommunen undersøgt muligheden for at etablere pavilloner på Høvedstensvej 45, beliggende bag Multihuset.

Forslaget om placeringen af pavillonerne blev diskuteret på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar. Gruppe C og I udtrykte bekymring over placeringen og foreslog i stedet, at pavillonerne opføres på grusbanen ved siden af de allerede eksisterende pavilloner, hvor andre ukrainske flygtninge er indkvarteret. Forslaget blev dog ikke vedtaget, da flertallet stemte imod det.

Efter en indgående diskussion og afstemning godkendte Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2024 udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til levering, leje og drift af pavillonerne. Der blev også godkendt en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til egenbetaling af indkvartering, som finansieres af kassebeholdningen.

Pavillonerne forventes at være klar til brug den 1. juni 2024 og vil kunne rumme ca. 45 beboere, heraf cirka 35 voksne med egenbetaling.

Udgifterne til levering, leje og drift af pavillonerne samt til indretning og inventar skønnes at være omkring 3,0 mio. kr. Samlet set vil de økonomiske konsekvenser for kommunen være en nettoudgift på 1,965 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det forventes, at kommunen vil blive kompenseret af staten for udgifterne til midlertidig boligplacering, hvilket forventes forhandlet på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Retsgrundlaget for etableringen af de midlertidige boliger omfatter lovgivning om midlertidig opholdstilladelse til fordrevne ukrainere samt bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, i overensstemmelse med planloven.

Foto: Midlertidige boliger til de fordrevne ukrainere vil stå klar til sommer bagved det tidligere Teater Vestvolden på Høvedstensvej.

mag