NEJ TAK TIL FIRE SPOR PÅ HOLMEGÅRDSSKOLEN

 NEJ TAK TIL FIRE SPOR PÅ HOLMEGÅRDSSKOLEN

Urimeligt at skolen skal rumme flere børn end den er bygget til, fastslår skolebestyrelsen:

LÆSERBREV: I starten af juni skal Børne- & Uddannelsesudvalget samt Klima, Miljø og Teknikudvalget, finde ud af om udbygningen af Præstemoseskolen skal sættes i bero.

Nye prognoser viser et fald i elevtallet i Hvidovre i forhold til prognoserne hidtil. Ud fra disse tal, som kommunen betegner som usikre og mere håndholdte end tidligere år, indstiller forvaltningen, at man stopper byggeriet af et tredje spor (antal klasser på en årgang) på Præstemosen.

Dette på trods af, at man i nær fremtid forventer 6 børnehaveklasser i Hvidovre Nord (Præstemoseskolen og Holmegårdsskolen)

Ved hjælp af en modificeret søskendegaranti og justering af skoledistrikterne vurderes det, at man kan bibeholde antallet af spor på de nuværende fem i Hvidovre Nord.

Læser man tallene, virker denne konklusion særdeles optimistisk.

De nye prognoser skønner, at om fem år skal Holmegårdsskolen huse fire spor og Præstemosen tre spor – estimeret i alt 144 børn. Selv med en kreativ tilgang og med brug af nye ”værktøjer”, må det være svært at kunne reducere børnegruppen tilstrækkeligt til at kunne rummes i fem klasser på tværs af de to skoler.

I sagsmaterialet erkender man da også: ”I særlige tilfælde kan Holmegårdskolen udvides med et fjerde spor, da skolen endnu ikke har 3 spor på alle årgange, så skolens kapacitet udnyttes fuldt ud.”

Ikke realistisk

Man har dermed italesat og åbnet muligheden for, at Holmegårdsskolen skal rumme flere børn end den er bygget til.

Det er kun få år siden man besluttede at bygge nye ind- og udskolingsbygninger, så Holmegårdsskolen kunne blive en 3-sporet skole. Det er skolen nu klar til; til gengæld er muligheden for at rumme fire spor langt fra realistisk.

Selv en enkelt årgang med 4 spor vil i løbet af få år give kapacitetsproblemer, når de sidste 2-spors årgange forlader skolen. Først og fremmest på grund af de fysiske forhold: Det er ikke tilstrækkeligt med klasse- og faglokaler. En anden konsekvens vil være, at mulighederne for holddeling, undervisning på tværs af klasserne og arbejde i mindre grupper vil blive forringet. Et vekslende antal klasser på årgangene vil gøre behovet for lærere og pædagoger stærkt svingende, hvilket vil betyde en uendeligt og ressourcekrævende forløb af ansættelser og afskedigelser.

Holmegårdsskolen er bygget til tre spor – ikke fire, og vi tager i skolebestyrelsen stærk afstand fra tanken om at have fire klasser pr. årgang. Det vil skade både trivslen og elevernes faglige niveau – særligt de sårbare elever vil mærke dette. Men også medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive påvirket negativt.

Tænk langsigtet

Vores opfordring til politikerne er: Tænk langsigtet, hav respekt for alle de penge, man allerede har brugt på byggeprojektet, og fasthold udbygningen af Præstemoseskolen. Det vil sikre en fornuftig ramme for undervisningen på skolerne i Hvidovre Nord i de kommende år, hvorved man undgår kaotiske tilstande og at skolernes kapacitet overskrides.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen