Nu fælder kommunen træer: Ny klage til Tilsynsrådet

Nu fælder kommunen træer: Ny klage til Tilsynsrådet

Det hævdes at kommunens træfældning er i strid med Lokalplanen.

Træfældningssagen fra Ege Allé, vil åbenbart ingen ende tage, Det startede for tre år siden med at nogle villa-ejere fældede et par gamle egetræer, som de hævdede både var generende for sollyset til haverne og gav risikable forhold på fortovene på grund af rødder der løftede fliserne.

Det var ulovligt , konstaterede kommunen og de ”formastelige” fik senere en betinget dom i retten.

Nu går sagen videre, idet det nu er Hvidovre Kommune der vil fjerne egetræer i dette område. Denne vedtagelse er taget meget unådigt op af flere beboere og andre naturelskere, bl.a. bygningsingeniør og rådgiver Ole Hansen og byplæanlægger Erling Groth, der forleden indsendte nedenstående klage til Naturklagenævnet/Ankestyrelsen, med kopi til Hvidovre Kommune:

”Træfældningen er i strid med Lokalplan 237 for Risbjerg-kvarteret”, hedder det indledningsvis i klagen til Tilsynsrådet, hvor der i øvrigt refereres til tidligere indsendt klage i samme sag fra tre politiske partier som p.t. er under behandling:

Klagen har følgende ordlyd: ”Fredag den 14. april 2023 blev der afholdt et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Hvidovre. Mødet omhandlede en sag, hvor kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til en indstilling om et civilt søgsmål mod fire borgere, den såkaldte Ege Allé sag, hvor borgerne selv har fældet tre 26 år gamle egetræer på kommunal grund. Et flertal (15 ud af 21) valgte ikke at følge en indstilling fra forvaltningen, men stemte i stedet for et ændringsforslag, der medførte, at fristen for at inddrive erstatning blev overskredet, og regningen derved kommer til at skulle betales af Hvidovres borgere, som ikke har andel i sagen”.

Ansvarspådragende

Lovligheden af den beslutning er pt. under behandling i Tilsynet, som skal tage stilling til, hvorvidt det er ulovligt og ansvarspådragende for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har stemt for at se bort fra erstatningskravet på denne måde.

Denne nye klage: Det videre forløb – flere træfældning i strid med Lokalplan 237

- Den seneste udvikling giver anledning til følgende yderligere spørgsmål, som vi ønsker at få indbragt for tilsynet:

Vi finder det kritisabelt, at et udvalg under Hvidovre Kommunalbestyrelse træffer beslutning i en sag, som er under behandling i Tilsynsrådet, og som – midt i dette forløb - radikalt ændrer planforudsætningerne i Lokalplan 237, uden at respektere reglerne for ændringer i lokalplaner. Manøvren kan ses som et forsøg på at minimere de samme kommunalpolitikeres potentielle private udgifter i forbindelse med erstatningsspørgsmålet, som omtalt ovenfor. Nu er der jo ikke længere nogen alle at erstatte på Ege Alle, synes ræsonnementet at være…

Hvis medlemmer af et udvalg har personlige interesser, her privatøkonomiske, der kan påvirke deres beslutninger i en sag, kan det rejse spørgsmål om deres habilitet i den konkrete sag. Vi er af den opfattelse, at der i denne sag kan være et habilitetsproblem hos de udvalgsmedlemmer, som står over for et potentielt personligt, og som stemte for en total nedlæggelse af alleen-forløbet på Ege Alle. Den beslutning strider nemlig samtidig mod reglerne i planloven og specielt Lokalplan 237 for Risbjergkvarteret.

- Grundlaget for denne klage af 21. december 2023: På Klima- miljø- og teknikudvalgets møde den 4. december 2023 blev det besluttet, at de tilbageværende egetræer på Ege Alle skal fældes. Sagen skal ikke behandles yderligere politisk og kun selve fældningstidspunktet er endnu ikke fastsat.

- For området gælder Lokalplan 237, og i lokalplanens redegørelse hedder det om baggrund og formål bl.a.: "Der har i arbejdet været fokus på at skabe nye muligheder. Det har især handlet om et behov for klare og tydelige retningslinjer og en fastholdelse af det grønne udtryk mod vejene"

Lokalplanen gælder for hele lokalplanområdet, herunder veje, enten de er offentlige veje eller de er private fællesveje.

- I lokalplanens redegørelse under eksisterende forhold fastslås det endvidere at: ”Størstedelen af parcelhushaverne afgrænses mod vejene med hække og sammenholdt med de mange træer i området, skabes der et grønt og frodigt udtryk”.

Et grønt udtryk?

- I lokalplanens § 2 hedder det, at lokalplanens formål bl.a. er ”at sikre et grønt udtryk langs områdets veje”.

- I lokalplanens § 13 stk. 1 står der bl.a. om lokalplanens retsvirkninger: Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 og § 20.

- Det radikale indgreb med nedlæggelsen af en hel alle og fældning af 28 år gamle, sunde og raske egetræer strider efter vor opfattelse mod lokalplanens bestemmelser. Desuden strider det mod kommunens nye træpolitik (af 19. december 2023), som fastslår at træer som er ældre end 25 år tillægges en særlig bevaringsværdighed, og ikke bør fældes.

- Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan.

- I Planlovens § 19 stk. 1 fastsættes det: ”Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen”.

- Vi mener, at Klima- miljø- og teknikudvalgets beslutning er ulovlig i henhold til bestemmelserne i Lokalplan 237, paragraf 13 stk. 1 samt Planlovens paragraf 19 stk. 1. Vi mener desuden, at Klima- miljø- og teknikudvalgets beslutning om at fjerne de resterende træer på Ege Alle, i henhold til lokalplanen § 13 stk. 1, vil kræve, at der bliver vedtaget en ny lokalplan.

Efter vor opfattelse bør der ske en øjeblikkelig standsning af fældning af egetræerne på Ege Alle.

- Den manglende høring af naboerne til egetræerne. I modsætning til normal procedure ved træfældninger i Hvidovre Kommune er høringsproceduren af beboerne på Ege Alle helt kortsluttet i denne sag. På Svendebjergvej, i samme område, pågår pt. en høring af naboerne i forbindelse med fældning af deres vejtræer.

- Vi anmoder derfor endnu en gang om at blive hørt, da der på vejstykket er et flertal for bevaring blandt de nærmeste naboer, slutter Groth og Hansen.

Men byrådsflertallet ønsker åbenbart ikke at afvente svar fra 400 betalende medlemmer af Grundejerforeningen Ny Hvidovre på den kommende generalforsamling, hvor sagen er på dagsordenen.

FOTO: SÅDAN SÅ DET UD, da tre egetræer på Ege Allé i 2021 blev fældet. Kort efter dukkede politiet op og optog rapport. Nu vil kommunen fjerne resten af egetræerne. ”En stor sejr for skadevolderne, men i strid med Byplanen for området”, hævdes i klagen til Tilsynsrådet.