Ny budget-model for skoler deler vandene

Ny budget-model for skoler deler vandene

Hvidovre Kommune arbejder på en mere ligelig måde at fordele budgetmidler til kommunens skoler. Dansborgskolen og Gungehusskolen er uenige om model

En anden budgettildelingsmodel for Hvidovres folkeskoler deler vandene mellem lokale skoler.

Politikerne ser dog ud til at være enige om at ændre modellen. Tirsdag aften behandlede kommunalbestyrelsen sagen.

Den nuværende budgettildelingsmodel for Hvidovreskolernes almenområde har været brugt i godt tre år, men senest med et politisk ønske om, at modellen skulle justeres, så skoler med små klassekvotienter i højere grad kan understøttes.

Derfor har Hvidovre Kommune fremlagt tre forslag til justering af den nuværende model, som altså nu har været i høring hos skolerne.

Elevtalsbaseret er yt

Fælles de tre forslag er, at der som noget nyt gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet. Forslagene adskiller sig fra hinanden ved at der på forskellige vis kompenseres for små klasser.

– Den nuværende tildelingsmodel er elevtalsbaseret. Det betyder, at størstedelen af budgettet fordeles ift., hvor mange elever en skole har. Modellen blev vedtaget sideløbende med en politisk målsætning om, at alle skoler på sigt skulle være tresporede, og at eleverne skulle fordeles mere jævnt på tværs af kommunens skoler. Ydermere beskrives det, at forudsætningen for, at den elevbaserede tildeling ”virker optimalt og er fair”, er en skolestruktur med tresporede skoler, og lille forskel på klassestørrelserne i skolerne.

– Der er i dag stadig forholdsvis stor forskel på skolernes elevtal og klassestørrelser. Det betyder, at der i dag er skoler, som har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, skriver Hvidovre Kommunes administration.

Den nuværende budgettildelingsmodel virker altså ikke optimalt og politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget (BUV) har nu valgt den model, hvor: Der gives kompensation til 22 elever – med hensyn til faktiske antal klasser. Der gives ikke budget til over 25 elever – med hensyn til faktiske antal klasser. Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet.

Høringssvar er blandede

Sagen været i høring, og der er kommet blandede høringssvar ud af. Det som ses som en fordel af én høringspart, betragtes som en ulempe af en anden høringspart.

– Skolebestyrelsen bakker op om, at der skabes en mere fair og ligelig fordeling af budgetterne, hvor også skoler med færre elever får tilstrækkelig ledelseskraft, skriver Gungehusskolens bestyrelse f.eks.

Modsat lyder det fra Dansborgskolens bestyrelse:

– Bestyrelsen sidder tilbage med den oplevelse, at Dansborgskolen på ingen måde anerkendes for at udføre sit hårde arbejde med at lave god folkeskole for børnene i distriktet. At vi har et højt gennemsnitligt elevtal i klasserne skyldes, at vi har mange elever i distriktet som vælger den lokale folkeskole til, skriver bestyrelsen i deres høringssvar.

Ingen af de to nævnte skoler kan pege på den model, som der er truffet beslutning om i BUV. Fra Hvidovre Lærerforening kan der heller ikke peges på en konkret model, selv om der er tilfredshed med, at der ses på tildelingsmodellen.

– Vi noterer os, at der nu gøres op med målsætningen om, at alle kommunens folkeskoler skal være 3-sporede, og ud fra den forudsætning bifalder vi, at man tager udgangspunkt i skolevæsenets nuværende organisering. Vi anbefaler, at man kunne tænke i en form for indfasningsperiode, for at mindske effekterne af omstillingen i skolernes økonomi, skriver formanden for Hvidovre Lærerkreds, Morten Bo Larsen.

Foto: Dansborgskolens bestyrelse føler på ingen måde at man anerkendes for at udføre sit hårde arbejde med at lave god folkeskole for børnene i distriktet.

red