Offentlig høring på vej

Offentlig høring på vej

Kommunalbestyrelsen godkender ny lokalplan for Præstemoseskolen

NYHEDER: Kommunal-bestyrelsen har godkendt forslag til Lokalplan 154, der åbner for potentielle udvidelser af Præstemoseskolen og de omkringliggende offentlige arealer. Beslutningen blev truffet på mødet den 25. juni, og planen sendes nu i offentlig høring i fire uger fra den 5. august til den 2. september 2024.
Udvidelsesmuligheder for skole og offentlige arealer
Lokalplanen skaber rammerne for en mulig udvidelse af Præstemoseskolen, som kan omfatte en ny tilbygning med ekstra klasselokaler og en multisal. Ud over skolen omfatter planen også Hvidovre Friluftsbad, Præstemosehallen og omkringliggende parkeringspladser. På sigt kan arealerne nord for skolen benyttes til andre offentlige formål, eksempelvis i forbindelse med skolens aktiviteter.
Offentlig høring
 I stedet for et traditionelt borgermøde vil høringsperioden inkludere en offentlig gåtur i området. Her vil lokalplanens indhold blive præsenteret på udvalgte steder, hvilket giver borgerne mulighed for at stille spørgsmål og få information direkte på stedet. Denne form for borgerdialog blev succesfuldt afprøvet under høringen af Kommuneplan 2021.
På baggrund af en miljøscreening har administrationen vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er det besluttet, at der ikke udarbejdes en omfattende miljøvurdering.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2024 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanen. Dette skete på trods af tvivl om behovet for en udvidelse af skolen på grund af en national nedgang i fødselstallet. Lokalplanen skal dog sikre, at plangrundlaget er på plads, hvis en udvidelse bliver nødvendig i fremtiden.
Bevaring af historisk byggeri 
 Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bevaring af skolens oprindelige bygninger fra 1950'erne samt eksisterende beplantning. Størstedelen af skolens oprindelige bygninger er udpeget som bevaringsværdige. Planen regulerer også indretningen af udearealer med fokus på hjemmehørende beplantning og sikring mod regnvandsskader.
Forslaget til lokalplanen har fået bred politisk opbakning fra flere udvalg, herunder Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget.
Med godkendelsen af lokalplanen er der skabt en ramme for fremtidige udvidelser af Præstemoseskolen og de omkringliggende offentlige arealer. Borgerne opfordres til at deltage aktivt i høringsperioden og de planlagte borgerarrangementer for at give deres mening til kende om lokalplanens indhold.