Opfører flere midlertidige boliger til ukrainske flygtninge

 Opfører flere midlertidige boliger til ukrainske flygtninge

I et forsøg på at imødekomme behovene hos de fordrevne ukrainere vedtog kommunalbestyrelsen ved seneste møde opførelsen af midlertidige boliger bag Multihuset på Høvedstensvej 45-49.

Med udgangspunkt i sagsnummer 22/7339 og beslutningen i Økonomiudvalget den 9. oktober har Kommunalbestyrelsen enstemmigt godkendt etableringen af pavilloner på græsplænen bag Multihuset. Disse pavilloner vil tjene som midlertidige boliger til de ukrainske flygtninge, der har fået midlertidigt ophold i kommunen i henhold til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Beslutningen omfatter også en plan om at søge dispensation fra Lokalplan 232 i henhold til Planlovens § 5u, for at tillade opførelsen af disse midlertidige boliger. Der er ingen planer om at etablere støjafskærmningsforanstaltninger på nuværende tidspunkt, selvom der er indført en betingelse om at genoverveje dette spørgsmål, hvis boligerne stadig er på pladsen om et år.

Kommunen forventer at investere omkring 3 millioner kroner i klargøring af grunden til pavillonerne og yderligere midler til leje og drift af disse boliger, alt finansieret af midler fra bloktilskuddet i 2023.

Beslutningen blev truffet med baggrund i den stigende tilstrømning af ukrainske flygtninge til området, og forventes at imødekomme behovene for midlertidig bolig i en periode på op til 1½ år. Forventningerne omfatter også en forventet afgang af nogle flygtninge, hvilket vil reducere behovet for boliger yderligere.

Den planlagte implementering af pavillonerne forventes at begynde den 1. marts 2024, og der er også lagt planer for håndtering af demontering og reetablering af pavillonerne efter deres anvendelse.

Kommunen vil løbende vurdere behovet for yderligere midlertidige boliger og træffe de nødvendige beslutninger for at imødekomme de ukrainske flygtninges behov.

Udvider også med boliger på kollegiet

Økonomiudvalget godkendte på seneste møde en udgiftsbevilling på 146.000 kr. til udvidet leje af 10 kollegieværelser på Hvidovre Hospitals kollegium til de fordrevne ukrainere. Denne bevilling, der gælder for perioden fra 1. september til 31. december 2023, forventes at blive finansieret af midlerne fra bloktilskuddet i 2023.

Ifølge kommunens sagsfremstilling er de ukrainske beboere forpligtet til at betale en månedlig egenbetaling på omkring 2.400 kr., en udgift der allerede er taget i betragtning i budgettet for 2023.

Hvidovre Kommunes indsats følger beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden marts 2022, der inkluderer godkendelse af midlertidige husly og udgifter til drift af boliger for de fordrevne. Denne seneste udvidelse er en del af den løbende bestræbelse på at imødekomme de stigende behov for midlertidig boligplacering for ukrainske flygtninge.

Mens der forventes kompensation fra staten for udgifterne til midlertidig boligplacering, afventer Hvidovre Kommune forhandlingerne mellem KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen for at bekræfte kompensationens endelige detaljer.

Den nye udvidelse af midlertidige boliger markerer en fortsat solidaritet med de fordrevne og en bekræftelse af Hvidovre Kommunes engagement i at give nødvendig støtte og ly for de, der er berørt af den ukrainske konflikt.

Foto: Der gøres også midlertidig plads på Hvidovre hospitals kollegium til de ukrainske flygtninge.

m