Planer om padelbaner ved tennisklub på stadion forsinket

Planer om padelbaner ved tennisklub på stadion forsinket

Hvidovre Tennis har ikke sendt det nødvendige materiale for at Hvidovre Kommune kan gå videre med sagen

Der har siden vedtagelsen af budget for 2022 været et politisk ønske i Hvidovre om at etablere padelbaner i byen.

I første omgang var målet, at de skulle placeres ved Avedøre Stadion. Det ønske, viste sig dog hurtigt ikke at være muligt at opfylde. Dernæst blev der i april 2023 talt politisk om, at etablere padelbaner på brandtomten efter den tidligere børneinstitution i Avedøre Stationsby.

I den sammenhæng kom det frem, at en privat virksomhed - Pro Cars CPH ApS - havde anmodet Hvidovre Kommune om midlertidig råderet over den kommunale grund beliggende på Bødkerporten 2A.

- Ansøger ønsker at etablere en overdækket, kommerciel padeltennishal på ca. 900 m2 på området og vil selv finansiere etableringen af hallen samt drift og vedligehold i en 15-årig periode, hvorefter hallen påtænkes overdraget vederlagsfrit til Hvidovre Kommune. Ansøger tilbyder desuden at kompensere kommunen for råderetten via leje af arealet, særtilbud målrettet borgere bosat i Hvidovre mv., fremgår det af et svar, som kommunalbestyrelsesmedlem Anders Liltorp fik efter at han havde spurgt ind til status for padelbaner i Hvidovre.

Lukket møde

Hvad der sidenhen skete under den politiske behandling af sagen, er imidlertid ikke offentliggjort, da sagen blev behandlet på et lukket møde.

Af svaret til Anders Liltorp kan man imidlertid læse, at også Hvidovre Tennis på daværende tidspunkt havde anmodet om, at kunne etablere padelbaner i forlængelse af de eksisterende tennishaller ved Hvidovre Stadion. Her fremgår det, at sagen ville blive fremlagt til politisk behandling i september 2023.

Noget tyder imidlertid på, at sagen ikke er nået så langt, idet kommunalbestyrelsesmedlem Søren Friis Trebbien på seneste økonomiudvalgsmøde i januar spurgte ind til, hvad status er på padelbaner ved Hvidovre Tennis.

- Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2023, at der skal indgås en brugsretsaftale mellem foreningen Hvidovre Tennis og Hvidovre Kommune vedrørende arealet beliggende nord for tennishallerne, Hvidovrevej 311, til brug for etablering af to overdækkede padeltennisbaner. Administrationen har efterfølgende været i dialog med foreningen om vilkårene for realisering af projektet. På nuværende tidspunkt er foreningens ansøgningsmateriale ikke fyldestgørende, skriver Hvidovre Kommunes administration til politikeren.

Kommune mangler oplysninger

Af svaret fremgår det desuden, at foreningen derfor er blevet bedt om at aflevere en udvidet projektbeskrivelse for, at der kan igangsættes en lokalplansproces for Hvidovre Stadion, der skal gøre det muligt at opføre de ønskede padeltennisbaner.

- En revideret projektbeskrivelse skal bl.a. omfatte en redegørelse i tekst samt tilhørende tegninger, billeder og kortbilag. Det skal særligt beskrives, hvor stort anlægget bliver, og hvor det præcist ønskes placeret. Det eksisterende materiale viser alene dimensionerne på én bane. Foreningen ønsker imidlertid at etablere flere baner, og der skal derfor redegøres for dimensioner, materialer, farver mm. for det samlede anlæg, skriver Hvidovre Kommunes administration.

Foreningen Hvidovre Tennis er, i følge svaret til Søren Friis Trebbien, endvidere blevet bedt om at indsende kortmateriale, der viser den ønskede placering af banerne på stadionområdet, og som illustrerer afstandene til naboskel og til andre bygninger på stadionområdet.red

 

red