Regler om grønne hegn skal overholdes

Regler om grønne hegn skal overholdes

Kommunalbestyrelsen skal håndhæve nye lokalplaners krav om levende hegn

Regler om grønne hegn skal overholdes

Hegn ud mod vejene i Hvidovre skal være grønne.

Det er politisk besluttet i en lang række nye lokalplaner i Hvidovre. I lokalplanerne står det eksplicit skrevet, at hegn mod vejen skal være grønt. Altså grønt i den forstand, at det hegnet skal være levende, og at det skal kunne stå af sig selv uden støtte fra et fast hegn.

Men hvordan sikrer man, at nye lokalplansregler om de grønne, levende hegn overholdes? Det har lokalpolitiker Anders Liltorp spurgt om på et By- og Planudvalgsmøde.

– Når vi har vedtaget en lokalplan med krav om grønne hegn, hvordan bliver der så fulgt op, spurgte lokalpolitikeren på udvalgsmødet.

Regler skal overholdes

Fra Hvidovre Kommune er der efterfølgende udarbejdet et svar om, hvad der kan gøres for at fastholde bestemmelserne i de nye lokalplaner.

– Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en vedtaget lokalplan, må ejer eller bruger ikke retligt eller faktisk etablere forhold, der er i strid med planens bestemmelser. Det følger af planlovens §18. Eneste undtagelse er, hvis der meddeles dispensation efter §19. Kommunalbestyrelsen påser efter planlovens §51 overholdelsen af planloven samt af bestemmelserne i lokalplaner og byplanvedtægter, står der i det skriftlige svar.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at et ”ulovligt forhold” skal gøres lovligt.

– Man skal ikke ansøge kommunen om tilladelse til hegning, men ejer er som nævnt forpligtet til at overholde den gældende lokalplan ved ændringer af ejendommen – herunder etablering af nyt hegn, skriver Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skriver endvidere, at der, på baggrund af en henvendelse fra en borger, i en konkret sag har været tilsyn fra Hvidovre Kommunes side, fordi det umiddelbart så ud til, at grundejeren var ved at opføre et fast hegn.

– Center for Plan og Miljø har været på tilsyn fra vej og efterfølgende henvendt sig til ejer. Ejer oplyser, at der plantes levende hegn langs vej i overensstemmelse med lokalplanen. Stolperne skal bære det trådhegn, der skal støtte den ligusterhæk der plantes, skriver Hvidovre Kommune.red

Foto: I en række nye lokalplaner står der at man skal have grønne hegn ud til vejen. I dette område må man dog godt bevare de faste hegn, hvis det er opført før den nye lokalplan trådte i kraft.(Arkiv foto)

red