Sådan får Hvidovres skoler tildelt økonomi

Sådan får Hvidovres skoler tildelt økonomi

Den nuværende økonomimodel for skolerne er besluttet i 2019 og trådte i kraft i 2021

Når forældre til kommende skolelever og politikere drøfter skoledistrikter, er det tilbagevendende spørgsmål og argument, at man også kan kigge på, hvordan skolerne får tildelt økonomi – så der ikke nødvendigvis skal ændres på distrikterne.

Hvidovre Avis har derfor spurgt cheferne for området i Hvidovre Kommune, hvordan skolerne for nuværende får tildelt økonomi - og om der er andre måder at gøre det på.

Hvilken model tildeles skolerne for nuværende økonomi efter?

– Den model vi benytter er udviklet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. Brugen af modellen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 25. juni 2019, og vi begyndte at bruge den i 2021, lyder det fra Tine Larting, direktør for hele velfærdsområdet, fra Rene Rasmussen Sjøholm (skolechef) og Søren Lena (økonomichef).

De beskriver, hvordan modellen er bygget op:

– Modellen er bygget op, så hver skole får:

et fast grundbeløb til bl.a. pædagogisk læringscenter, ressourcecenter, klasselærerfunktion, eksaminationer.

midler til ledelse, administration og driftsudgifter som undervisningsmaterialer tildeles på baggrund af skolens faktiske elevtal.

lønmidler til undervisning tildeles efter det fastsatte undervisningstimetal, det beregnede antal nødvendige klasser, og politisk truffet beslutning om ekstra personale i 0.-2. klasse og lejrskoleophold i udskolingen.

der gives midler til specifikke opgaver, som den enkelte skole har, fx modtageklasser, svømmeundervisning og eliteidrætslinje.

tildeling af socioøkonomiske midler sker med udgangspunkt i elevernes familiemæssige forhold bl.a. forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, antal forsørgere og etnicitet.

En tydelig model

Hvorfor den model?

– Modellen er valgt, fordi den opfattes som tydelig og sikrer, at alle skoler tildeles midler nok til at kunne udføre kerneopgaven, altså undervisningen, svarer de tre fælles.

Hvilke andre budgettildelingsmuligheder er der?

– Mulighederne for tildelingsmodeller er mange, og der kan skrues på vægtningen af de enkelte elementer. Det er kutyme, at der ved tildeling tages højde for såvel skolestørrelse som socioøkonomiske forhold – særligt i kommuner med væsentlige sociale forskelle i skoledistrikterne, lyder svaret fra de tre.red

 

red