Samarbejdsaftale om Forstadsmuseet formaliseret

Samarbejdsaftale om Forstadsmuseet formaliseret

Brøndby skal betale for at bruge faciliteter i Forstadsmuseet

Forstadsmuseet er Brøndby og Hvidovres fælles kulturhistoriske museum, hvorigennem det kulturhistoriske arbejde i de to kommuner i samarbejde bliver dækket. Museets administration er beliggende i Hvidovre, men huser både ansatte fra Brøndby og Hvidovre kommuner.

Kommunesamarbejdet blev i praksis igangsat i 2011, men er aldrig blevet formaliseret gennem en skriftlig samarbejdsaftale.

Derfor ønsker Hvidovre Kommune nu via en samarbejdsaftale at godkende partnerskabet og parternes respektive forpligtelser formelt.

- Samarbejdsaftalen involverer bl.a., at Brøndby Kommune fremover skal betale et årligt bidrag på 60.000 kr. til Hvidovre Kommune for de kontorfaciliteter og andre ressourcer, som Hvidovre Kommune stiller til rådighed til de ansatte fra Brøndby Kommune, fremgår det af den sagsfremstilling som mandag blev behandlet af Økonomiudvalget.

Fælles om historie

Forstadsmuseet er en fælles betegnelse for Forstadsmuseet Hvidovre og Forstadsmuseet Brøndby. Museet varetager indsamlingen, registreringen, bevaringen, forskningen og formidlingen af den nyere tids historie i de to kommuner. Historisk udspringer museet af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, der blev oprettet i 1974, og har siden 2003 administrativt haft til huse i Avedørelejren.

- I 2011 indledtes det nuværende samarbejde mellem Brøndby og Hvidovre Kommune, der har til formål at styrke det kulturhistoriske arbejde i begge kommuner. Samarbejdet har siden da fungeret i praksis, men er ikke blevet formaliseret. Til trods for dette, er administrationen i de to kommuner enige om, at det uformelle samarbejde har været velfungerende, og at museet leverer høj kvalitet. Dette er bl.a. bekræftet af Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af museet i forbindelse med museets tidligere ansøgning om statsanerkendelse i 2015, som altså ikke strandede på grund af museets faglighed og formidlingsmæssige kvaliteter, men på grund af, at Kulturministeriet ikke havde midler til at tildele en statsanerkendelse, fremgår det af sagsfremstillingen.

Fra Hvidovre Kommune lyder det, at formaliseringen af samarbejdet vil skabe sikkerhed for Forstadsmuseet.

- Forvaltningen vurderer, at der er brug for en formalisering af samarbejdet både for at skabe sikkerhed for museet og for, at kommunerne kan få afstemt forventninger og forpligtelser til hinanden og museet i forhold til kulturarvsarbejdet og driften af museet. Museet vil desuden kunne organisere sig mere hensigtsmæssigt, så ressourcerne kan blive brugt bedre på tværs af kommunerne. I forhold til eksterne partnere, fonde mv. er en formel struktur også nødvendig, fremgår det af sagsfremstillingen. De to museer har hver deres personale ansat, men det er, som skrevet, Hvidovre der lægger hus til samarbejdet.

- Kommunerne har hver især ansat personale til at varetage museets arbejdet, og museumschefen er ansat af Hvidovre Kommune. Normalvis bidrager Brøndby Kommune med to fuldtidsansatte medarbejdere, der har tre ugentlige arbejdsdage i Avedørelejren i Hvidovre og to arbejdsdage i Kulturhuset Brønden i Brøndby. Hvidovre Kommune bidrager med én fuldtidsansat medarbejder samt arbejdstid fra museumschef, produktionsleder og andre svarende til to yderligere stillinger, står der i beskrivelsen af museets organisering.

Ydermere fremgår, at samarbejdet har været godt.

- Den fælles tilstedeværelse i Avedørelejren givet et særdeles frugtbart fagligt fællesskab for alle medarbejderne både i det daglige arbejde og i den strategiske faglige udvikling. Det sker bl.a. gennem gensidig sparring, inspiration, videndeling og erfaringsudveksling, hvilket er essentielt for at skabe solide og attraktive produkter til gavn for borgerne i de to kommuner, står der i beskrivelsen.

Aftalen har således til formål at fastlægge, hvordan de to kommuner drifter museet; herunder organisation og økonomi.

- De to kommuner deler ikke økonomi vedrørende museumsdriften pt., og denne konstruktion foreslås at fortsætte efter den potentielle godkendelse af samarbejdsaftalen. Forstadsmuseet i Hvidovre deler økonomi med Cirkusmuseet, mens Forstadsmuseet i Brøndby deler økonomi med kulturhusene i Brøndby. Museumschefen i Hvidovre laver budget for aktiviteterne i Hvidovre og personalet ansat i Hvidovre Kommune, mens chefen for kulturhusene i Brøndby laver aktivitetsbudget for aktiviteter i Brøndby Kommune samt budget til materialer, kurser og efteruddannelse i Brøndby, beskrives det.

Bidrag til faciliteter

Hvidovre Kommune stiller bil, AV-udstyr, kontorarbejdspladser inkl. telefon, pc mm. til rådighed for ansatte fra begge kommuner. Med samarbejdsaftalen lægges der op til, at Brøndby Kommune fremover skal betale Hvidovre Kommune et månedligt bidrag på 5.000 kr. for de faciliteter, som stilles til rådighed af Hvidovre Kommune.

- For denne ydelse skal Brøndby Kommune fremadrettet betale en årlig takst på 60.000 kr. (svarende til 5.000 kr. månedligt), der løn- og prisfremskrives. Taksten beregnet ud fra prisgennemsnit for leje af kontorpladser på Vestegnen, står der i materialet.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til samarbejdsaftalen, skal Kommunalbestyrelsen også godkende, at det økonomiske bidrag fra Brøndby Kommune tilgår Forstadsmuseets driftsbudget.

 

 

red