SANDHEDEN HAR TRANGE KÅR

 SANDHEDEN HAR TRANGE KÅR

Embedsmænd og -kvinder har sandhedspligt - også i Hvidovre, skriver PETER RYTTER

LÆSERBREV: Børne- og velfærdsdirektør Tine Larting har været på forsiden af Hvidovre Avis, og har proklameret af det er faktuelt, at berørte medarbejdere og ledere ikke er blevet hørt i forbindelse med sagen om eleven der blev udsat for mobning af en lærer. Hun fortæller også, at der under ansættelsesforløbet af den daværende skoleleder på Gungehusskolen var fuld åbenhed, mens der foregik en intern undersøgelse af hans virke.

Direktøren forsøger at skabe et billede af, at det er medarbejderne der er ofrene i sagen, da de ikke er ikke blevet hørt i forbindelse med DCUM's (Den Nationale Klageinstans for mobning) afgørelse og heller ikke af borgerrådgiveren, inden hun afgiver sin redegørelse.

Tilsyneladende glemmer direktøren helt den oprindelige klage indgivet d. 21. oktober 2021. Klagen undlader kommunen at svare på. Da Forældrerådgivningen har vurderet, at der kan være tale om mobning sendes den ubesvarede klage d. 1. september 2022 til DCUM. DCUM oversender klagen til Center for Skole og Uddannelse til 1. behandling. Kommunen behandler nu klagen og giver klager delvist ret d. 26. september 2022. Klager beder DCUM vurdere om afgørelsen er korrekt. DCUM indhenter diverse akter og udtalelser i kommunen og træffer afgørelse som 2. klageinstans d. 22. december 2022. Afgørelsen giver klager fuldstændig ret – der var tale om mobning eller lignende udført af en lærer. Hvis skolelederen ikke blev hørt dengang, er han måske et offer, men jeg tror og forventer selvfølgelig, at forvaltningen huskede ham – ellers må utilfredsheden rettes indad i kommunen.

DCUM skriver i deres afgørelse:

”På baggrund af kommunens egen afgørelse, herunder det materiale som er sendt til klageinstansen, samt dokumentation fremsendt af klager konkluderer DCUM at der er tale om mobning eller lignende i klassen.”

Dette er dokumentation for at kommunen har sendt materiale til DCUM. DCUM skriver også:

”DCUM finder, at den lokale afgørelse i høj grad beskriver sagens historik, fremfor at beskrive, hvilke elementer af skønnet der er lagt vægt på i forhold til klagers helt centrale punkt; mobning fremsat af en navngiven lærer. Kommunen nævner dog afslutningsvis i afgørelsen, at kommunen på baggrund af trivselsundersøgelsen i 9.B i september 2022 ikke mener der er et generelt problem men det psykiske undervisningsmiljø i klassen. En nærmere redegørelse fremgår ikke.”

Så ud fra dette kan konkluderes, at sagsbehandlingstiden i kommunen for at behandle klagen var ca. 11 mdr. Center for Skole og Uddannelse hører Gungehusskolen og dermed skolelederen. Materiale indsendes til DCUM. Deres afgørelse går skolen imod af flere grunde, bl.a. fordi der ikke er nogen nærmere redegørelse, men kun sagshistorik og udokumenterede slutninger.

Jeg forstår, at den tidligere skoleleder kan være ærgerlig over, at han selv og forvaltningen har håndteret sagen dårligt. Og jeg kan også forstå, at han gerne havde set at forretningsgangen var, at man kunne forhandle med DCUM om en afgørelse, der ikke gik skolen imod – eller som minimum begrænsede kritikken. Men har man sat sig ind i hvordan lovgivning og DCUM virker, ville man vide, at sådan forholder det sig ikke, når en anden instans klagemyndighed afgiver deres afgørelse.

Direktøren satte en intern undersøgelse i gang d. 29. september 2023. Det væsentligste i undersøgelsen var samtaler med den nu tidligere leder af Gungehusskolen og den juridisk ansvarlige i forvaltningen. De fik her atter lov til at fremsætte tidligere udokumenterede påstande. Fra mit mangeårige virke som lægdommer og nævning har jeg lært, at det ikke altid er sandheden den anklagede fremfører, men i stedet det han/hun synes der passer bedst for at dække sig selv ind. Direktøren drog sine konklusioner d. 2. november 2023 og d. 7. november tiltrædes konklusioner af HR og udviklingschefen. Der har været to runder med ansættelsessamtaler. 1. samtale i anden uge af oktober og 2. samtale i slutningen af oktober. Skolelederen offentliggør sin forfremmelse på Aula d. 31. oktober 2023. Der er derfor entydigt fundet samtaler sted og truffet afgørelse om ansættelse af skolelederen inden han via konklusionen ”frikendes” – eller også havde man besluttet på forhånd, at han var ”fredet”?!

Direktørens tvivlsomme omgang med sandheden er bekymrende.

Embedsmænd og -kvinder har sandhedspligt – også i Hvidovre!!

Sandhedspligten er en del af god forvaltningsskik og fremgår af Forvaltningslovens §7, Offentlighedslovens §17 samt af Tjenestemandslovens §10 jf. Ugeskrift for Retsvæsen 2017. Flere kommuner har de seneste år haft fokus på dette – se fx kompendium i Københavns kommune. Ledere og medarbejdere kunne lade sig inspirere her. Lære nyt. Så er der måske stadig håb.

Den lemfældige omgang med sandheden betyder at udokumenterede påstande, usandheder og måske ”nødløgne” stadig står skrevet i masser af sagens akter i kommunen. Der ventes stadig på et bud på, hvordan der kan rettes op på dette forhold.

For eleven og familien er flere af udtalelserne af ærekrænkende indhold. Det bliver ikke bedre af, at direktøren bringer nogle af påstande ud i det offentlige rum.

Men endnu vigtigere er det at kommunens måde at håndtere sandheden på, berører alle borgere i Hvidovre. Hvem af os har lyst til en tur i denne ”sandhedsmaskine”? – LAD OS FÅ DEN RIGTIGE SANDHED TILBAGE!!

Peter Rytter, bisidder.