Slut med lejeboliger til ældre?

 Slut med lejeboliger til ældre?

Økonomiudvalget behandlede mandag aften en sag om ændring i de kommunale anvisningskriterier til almene boliger

Ældre, unge eller familier der pga. skilsmisse har brug for ny bolig kan måske ikke længere stå på den liste, som Hvidovre Kommune anviser boliger efter.

Det foreslår i hvert fald Hvidovre Kommunes administration, der peger på at især tre ting for nuværende er årsag til deres ændringsforslag: Behov for boliger til flygtninge, behov for boliger til borgere i botilbud og den nuværende situation i Lejerbos Sønderkærgården, hvor beboere i over 80 lejemål skal tilbydes en alternativ bolig.

Mandag aften behandlede Økonomiudvalget en indstilling fra kommunens administration, hvor det blev foreslået, at kriterierne for hvem, kommunen skal anvise boliger til, blev foreslået ændret.

– Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig. Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning. Antallet af boliger til kommunal anvisning reduceres desuden af, at bebyggelsen Sønderkærgård er under renovering, hvilket betyder, at Lejerbo skal genhuse beboerne derfra i Lejrbos øvrige afdelinger. Den kommunale boliganvisning får derfor ikke boliger til anvisning i Lejrbos boliger i Hvidovre Kommune i øjeblikket, hvilket presser den kommunale boliganvisning, skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Det fremgår desuden af sagsfremstillingen, at den kommunale økonomi presses, fordi der er store udgifter til borgere på botilbud, og at dette vil kunne reduceres, hvis disse borgere kan få anvist en lejebolig.

– Udgifterne på dette område vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen. For at kunne hjælpe flere borger fra botilbud til egen bolig er der behov for boliger til kommunal anvisning, skriver administrationen.

Ældre ud af kriterierne

De nuværende kriterier for anvisning blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2013, men i følge kommunens administration er der behov for en ændring af kriterierne – blandt andet at ældre ryger ud af anvisningskriterierne.

– Kriterierne har fungeret godt, men der er behov for en opdatering, hvor der f.eks. bliver skærpet op omkring, hvad et akut behov er, og om hvem der tilgodeses i kriterierne. Med det nuværende pres på at kunne hjælpe borgere med påtrængende boligsocialt behov foreslår administrationen, at kriterierne ændres. Det foreslås at følgende kriterier fjernes: Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig. Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde. Derudover foreslås, at kriteriet: Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig fjernes i en forsøgsperiode på et år, står der i sagsfremstillingen.

Administrationen uddyber endvidere deres forslag med følgende:

– De tre kriterier foreslås fjernet, fordi disse situationer ikke vurderes at være et akut boligbehov. I særlige tilfælde vil ex en skilsmisse, hvor der er børn involveret, kunne betragtes som en social begivenhed, og så vil familien kunne hjælpes under dette kriterie i stedet. Nogle ældre med en betydelig og varig funktionsnedsættelse vil kunne søge en ældrebolig via Visitationen i Center for Sundhed og Ældre, skriver administrationen.

Som først skrevet påpeger administrationen desuden, at kommunen også udfordret i forhold til at kunne finde boliger til ukrainske fordrevne.

– Der bor pr. august 2023 277 ukrainske fordrevne i Hvidovre, og med nuværende kvote skal Hvidovre modtage yderligere 19 ukrainere plus løbende tilgang. Der er i øjeblikket ikke flere ledige boliger de steder, hvor de ukrainske fordrevne er indkvarteret. Administrationen foreslår, at udfordringen med at finde boliger til ukrainere forsøges løst ved, at tilføje et nyt kriterie, flygtninge, som Hvidovre Kommune har forpligtigelse til at anvise en permanent bolig (jf. integrationsloven), til kriterierne for boliganvisning, står der i sagsfremstillingen.

Må selv finde bolig

I følge kommunens administration vil konsekvenserne af de forslåede ændringer af kriterierne være, at nogle af kommunens mest udsatte borgere vil kunne hjælpes med en bolig, samt at den presserende situation med boligplacering af ukrainske fordrevne afhjælpes. Samtidig skriver administrationen også, at de mere ressourcestærke selv må klare sig.

– Ændringerne vil også betyde, at nogle af kommunens mere ressourcestærke borgere i større grad selv bliver ansvarlig for at skrive sig op i boligselskaber eller leje sig ind i private udlejningsboliger, står der i sagsfremstillingen.

I følge Hvidovre Avis’ oplysninger kunne medlemmer af Økonomiudvalget imidlertid ikke tage de foreslåede ændringer til efterretning, og sagen blev således sendt retur til administrationen.

Foto: Sønderkærgårdens store renovering er blandt andet en af årsagerne til udfordringen i den kommunale boliganvisning.

red