Træerne på Ege Alle skal fjernes

 Træerne på Ege Alle skal fjernes

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget anerkender grundejer-foreningens ønske

En årelang strid om amatør-plantede egetræer på Ege Alle, ser nu ud til at være nået vejs ende ved, at de sidste tre træer på vejstykket skal fjernes.

Mandag aften behandlede det politiske Klima-, Miljø- og Teknikudvalg (KMTU, red.) et dagsordenpunkt om, hvad der skulle gøres med de tre tilbageværende træer og de skader, som træerne på vejstykket har afstedkommet.

I følge Hvidovre Avis' oplysninger, var der i udvalget flertal for, at de tre tilbageværende træer skal fjernes, som det fremgik af indstillingspunkt 2:

- At godkende, at de tilbageværende tre egetræer på Ege Alle fjernes, rodnettet fræses og at belægningen genoprettes, fremgår det af sagsfremstillingen.

Udvalget behandlede selv samme sag tilbage i starten af oktober, men der blev sagen sendt retur til administrationen for afklaring i forhold til en borgers spørgsmål om eventuel høring af berørte borgere på vejstykket.

- En borger havde henvendt sig med en række spørgsmål, der potentielt kunne have opsættende virkning. Efterfølgende er spørgsmålene blevet besvaret, og det kan konstateres, at spørgsmålene ikke giver anledning til at sagen skal ændres, fremgår det af dagsordenen, der blev behandlet mandag aften.

Hvidovre Kommunes administration har anonymiseret hvilken borger, der har stillet spørgsmål og dermed fik udsat sagen, men af deres svar til borgeren kan det ses, at spørgsmålene er de samme, som Erling Groth har stillet på debatsiderne her i Hvidovre Avis den 18. oktober.

Erling Groth spurgte f.eks. i sit læserbrev, om Klima-, Miljø- og Teknikudvalget anerkendte den gartnerfaglige vurdering af Ege Alle som særdeles velegnet til egetræer.

I Hvidovre Kommunes svar til Groth, som fremgår af dagsordenen til KMTU, svares der indledningsvist, at egetræer er velegnede som bytræer og at "udvalget har taget denne faglige vurdering til efterretning".

Dialog med grundejerforeningen

Erling Groth spørger desuden om, hvorfor træer indstilles til fældning. Til det svarer administrationen følgende:

- Indstillingen er lavet efter dialog med grundejerforeningen, der ønsker træerne fældet og dialogen med grundejerforeningen er sket på baggrund af et ønske fra udvalget, fremgår det af notatet.

Af notatet fremgår det desuden, at Hvidovre Kommune ikke mener, at Groth er høringsberettiget i sagen:

- Folketingets Ombudsmands myndighedsguide henviser til en ret, du har, når der skal træffes en afgørelse i en sag. Det er ikke en afgørelse, når kommunen beslutter sig for at istandsætte en vej. Det er faktisk forvaltningsvirksomhed. Da der ikke skal træffes en afgørelse, så er der ikke parter, og du har derfor ikke partsrettigheder, står der i notatet.

Slutteligt spørger Erling Groth i sit læserbrev, om udvalget mener, at intentionen med lokalplanen for området efterleves, hvis træerne fældes. Til det spørgsmål svarer Hvidovre Kommune følgende:

- Det skal bemærkes, at Lokalplan 237 ikke regulerer træbeplantning – hverken eksisterende eller fremtidig. I forhold til beplantning regulerer lokalplanen udelukkende hegning mod vej og sti. Der er således krav om, at hegn mod vej og sti skal være levende hegn, fremgår det svaret.

Det fremgår ikke dagsordenen, hvornår beslutningen om at fjerne de tre sidste egetræer på vejstykket skal føres ud i livet. Sagen skal ikke behandles yderligere politisk.

 

red