Udvider skybrudsprojektet ved Holmegårdsskolen

 Udvider skybrudsprojektet ved Holmegårdsskolen

Kommunal-bestyrelsen har netop godkendt udvidelsen der skal gøre lokalområdet mere modstandsdygtigt overfor fremtidige klimaudfordringer

Et projekt har afsløret behovet for en udvidelse af området for skybrudsprojektet ved Holmegårdsskolen. Dette nye område skal fungere som en transportvej for skybrudsvand fra Planteheldvej til forsinkelsesbassinet på boldbanen. Udvidelsen af projektet bringer dog øgede udgifter til projektering og forundersøgelser samt stigninger i anlægsomkostningerne.

Projektforløbet har vist sig at være mere komplekst end først antaget, primært på grund af nødvendige afklaringer vedrørende skærpede miljøkrav i forbindelse med etablering af en kunstgræsbane i bunden af skybrudsbassinet.

I denne sag har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en tillægsbevilling og anlægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. i 2024 for at fuldføre skybrudsprojektet ved Holmegårdsskolen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget anbefalede godkendelse af bevillingerne, hvilket blev efterfulgt af godkendelse fra Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Center for Trafik og Ejendomme, der havde udarbejdet dette dagsordenspunkt på kommunalbestyrelsesmødet, forklarer, at den digitale analyse af projektet har afsløret nødvendigheden af at udvide projektområdet for at imødekomme kravene til skybrudsprojektet. Det udvidede område, mellem Planteheldvej og Holmegårdsskolen, er allerede planlagt til retablering som en del af skolebyggeriets afslutning.

Udgifterne stiger som følge af den nødvendige korrekte udformning af terrænet for at muliggøre effektiv transport af skybrudsvand. Derudover har omfattende forundersøgelser og dokumentation været nødvendige under myndighedsbehandlingen, herunder analyser af kunstgræsmaterialer og miljøtekniske undersøgelser af jorden.

Projektet foreslår, at 2,0 mio. kr. finansieres af Pulje til Klimaløsningstiltag og yderligere 0,9 mio. kr. fra anlægsprojektet Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2023.

Denne beslutning følger Kommunalbestyrelsens tidligere vedtagelse af skybrudsprojektet i juni 2022, og de økonomiske konsekvenser for projektet er grundigt beskrevet i rapporten.

Denne udvidelse af skybrudsprojektet ved Holmegårdsskolen er en vigtig investering for at sikre lokalområdets modstandsdygtighed over for fremtidige klimaudfordringer.

 

mag